Peisaj

Hotărârea Nr.18 / 23.02.2021 (privind închirierea directă a unei suprafețe de pășune cuprinsă în amenajamentul pastoral - trup Bucov)

Hotărârea Nr.17 / 23.02.2021 (privind aprobarea încheierii unui contract de asociere cu SC Apă și Canal Bucov SRL în vederea realizării obiectivului Modernizare alimentare apă și canalizare - comuna Bucov, județul Prahova)

Hotărârea Nr.16 / 23.02.2021 (privind amplasarea unor indicatoare rutiere de avertizare pe drumul comunal 159)

Hotărârea Nr.15 / 23.02.2021 (privind organizarea rețelei școlare a unităților de învățământ preuniversitar din raza teritorială a localității pentru anul școlar 2021-2022 în vederea fundamentării proiectului planului de școlarizare)

Hotărârea Nr.14 / 23.02.2021 (privind acceptarea ofertei de donație a teren ului în suprafață de 387 mp situat în comuna Bucov, sat Bucov, strada Tineretului, Nr.cadastral 27752)

Hotărârea Nr.13 / 23.02.2021 (privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare al aparatului de specialitate al primarului comunei Bucov, organigrama și ștatul de personal)

Hotărârea Nr.12 / 23.02.2021 (privind aprobarea contului de execuție la data de 31 decembrie 2020 al Clubului Sportiv Bucov)

Hotărârea Nr.11 / 26.01.2021 (privind aprobarea contului de execuție la data de 31.12.2020)

Hotărârea Nr.10 / 26.01.2021 (privind aprobarea Planului de acțiuni sau de lucrări de interes local pentru repartizarea orelor de muncă efectuate de beneficiarii de venit minim garantat în anul 2021)

Hotărârea Nr.9 / 26.01.2021 (privind nominalizarea reprezentanților Consiliului Local în comisia pentru evaluarea secretarului general al comunei Bucov)

Hotărârea Nr.8 / 26.01.2021 (privind menținerea la nivelul lunii decembrie 2020 a salariilor de bază, indemnizațiilor de care beneficiază personalul primăriei Bucov)

Hotărârea Nr.7 / 26.01.2021 (privind aprobatrea prelungirii contractului de comodat nr 1088 / 2006 prin act adițional pentru punctul sanitar CMI Zaharia Elena, din satul Chițorani, comuna Bucov)

Hotărârea Nr.6 / 26.01.2021 (privind aprobarea prelungirii contractului de comodat Nr.1088 / 2006 prin act adițional pentru punctul sa.nitar CMI Zaharia Elena, din satul Chițorani, Comuna Bucov)

Hotărârea Nr.5 / 26.01.2021 (privind aprobarea numărului asistenților sociali ai persoanElor cu handicap pe anul 2021 precum și raportul de activitate pentru anul 2020)

Hotărârea Nr.4 / 26.01.2021 (privind alegerea președintelui de ședință pentru perioada februarie-aprilie 2021)

Hotărârea Nr.3 / 26.01.2021 (privind aprobarea cuantyumului lunar al burselor de care pot beneficia elevii din învățământul preuniversitar de stat de la nivelul Comunei bucov în anul școlar 2020-2021, semestrul al II-lea)

Hotărârea Nr.2 / 06.01.2021 (privind acoperirea definitivă din excedentul bugetului local al deficitului secțiunii dezvoltare)

Hotărârea Nr.1 / 06.01.2021 (privind validarea Dispoziției 442 din 22.12.2020 a primarului comunei Bucov, județul Prahova privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2020)

Hotărâri Consiliu Local 2020

Hotărârea Nr.83 / 16.12.2020 (privind acordarea unui mandat special Primarului comunei Bucov să voteze în numele comunei Bucov și pe seama acesteia, în Adunarea Generală a ADI Parteneriatul pentru Managementul Deșeurilor Prahova)privind acordarea unui mandat special Primarului comunei Bucov să voteze în numele comunei Bucov și pe seama acesteia, în Adunarea Generală a ADI Parteneriatul pentru Managementul Deșeurilor Prahova)

Hotărârea Nr.82 / 16.12.2020 (privind repartizarea reprezentanților Consiliului Local al comunei Bucov în Consiliile de Administrație și în Comisiile pentru evaluarea și asigurarea calității, din Unitățile de Învățământ preuniversitare de stat pentru anul școlar 2020 - 2021)

Hotărârea Nr.81 / 16.12.2020 (privind stabilirea impozitelor, taxelor, tarifelor locale pentru anul 2021, precum și a sancțiunilor)

Hotărârea Nr.80 / 16.12.2020 (privind aprobarea rectificării Bugetului local de Venituri și Cheltuieli al comunei Bucov cu anul 2020)

Hotărârea Nr.79 / 16.11.2020 (de aprobare a proiectului și a cheltuielilor legate de proiect Achizitie de echipamente TIC pentru structurile educaționale din comuna Bucov, județul Prahova)

Hotărârea Nr.78 / 13.11.2020 (privind aprobarea desființării celor două fântâni situate pe străzile Costache Negruzzi și Mișcă Costică)

Hotărârea Nr.77 / 16.11.2020 (privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2020 al Școlii Gimnaziale Mihai Vodă Pleașa, respectiv Școala Gimnazială Constantin Stere Bucov)

Hotărârea Nr.76 / 16.11.2020 (privind alegerea viceprimarului comunei Bucov, județul Prahova)

Hotărârea Nr.75 / 16.11.2020 (privind constituirea Comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Bucov pentru mandatul 2020 - 2024)

Hotărârea Nr.74 / 16.11.2020 (privind alegerea președintelui de ședință pentru perioada noiembrie 2020 - ianuarie 2021)

Hotărârea Nr. 73 / 14.10.2020 (privind aprobarea efectuării lucrărilor de termoizolare la școlile și grădinițele din comuna Bucov, județul Prahova)

Hotărârea Nr. 72 / 14.10.2020 (privind aprobarea digitalizării Instituțiilor Publice din comuna Bucov, județul Prahova)

Hotărârea Nr.71 / 14.10.2020 (privind încheierea unui contract de prestări servicii cu Asociația Comunelor din România în vederea asigurării auditului financiar comunei Bucov, județul Prahova)

Hotărârea Nr. 70 / 14.10.2020 (privind aprobarea desfășurării sfintelor slujbe ortodoxe în Căminul Cultural Pleașa din comuna Bucov, jud.Prahova)

Hotărârea Nr.69 / 14.10.2020 (privind completarea inventarului bunurilor imobile aparținând domeniului privat al comunei Bucov, jud.Prahova)

Hotărârea Nr.68 / 14.10.2020 (privind efectuarea demersurilor necesare completarii inventarului bunurilor care aparțin domeniului public al unității adminsitrativ –teritoriale comuna Bucov)

Hotărârea  Nr . 67 / 14.10.2020 (privind aprobarea contului de execuție al Clubului Sportiv Bucov la data de 30 septembrie 2020)

Hotărârea Nr. 66 / 14.10.2020 (privind aprobarea contului de execuție la data de 30 septembrie 2020)

Hotărârea Nr. 65 / 06.10.2020 (privind aprobarea încheierii unui contract având ca obiect “Elaborarea Programului de Imbunatațire a Eficienței Energetice la nivelul comunei Bucov”)

Hotărârea Nr. 64 / 06.10.2020 (privind aprobarea vânzării construcțiilor edificate pe terenul domeniul privat al comunei Bucov în baza Legii nr.15/2003)

Hotărârea Nr. 63 / 13.10.2020 (privind aprobarea schimbării stâlpilor de susținere fire cablu torsadat electric din perimetrul terenului de sport pleașa precum și montarea unor stâlpi pentru susținerea cablului torsadat electric pe strada IULIA HAȘDEU)

Hotărârea Nr.62 / 06.10.2020 (privind aprobarea constituirii dreptului de superficie cu titlu oneros prin licitație publică a terenului în suprafață de 2850 mp situat în T49 cu nr cadastral 21898)

Hotărârea Nr. 61 / 06.10.2020 (privind aprobarea achiziționării unui monument constituit din bustul lui Daniel Ciugureanu)

Hotărârea Nr. 60 / 06.10.2020 (privind aprobarea solicitarii de prelungire scrisorii de garanţie din partea F.N.G.C.I.M.M. S.A. IFN, în vederea obţinerii avansului pentru proiectul integrat ,,MODERNIZARE RETEA DRUMURI DE INTERES LOCAL IN COMUNA BUCOV, JUDETUL PRAHOVA “– prin PNDR)

Hotărârea Nr. 59 / 06.10.2020 (privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al Consiliului Local al comunei Bucov, revizuit la 6.10.2020)

Hotărârea Nr.58 / 06.10.2020 (privind modificarea rețelei școlare a unităților de învățământ preuniversitar de stat și particular din comuna Bucov, pentru anul școlar 2020 - 2021)Anexa la HCL Nr. 58 / 06.10.2020

Hotărârea Nr. 57 / 06.10.2020 (privind aprobarea ”Extinderii rețelei de distribuție gaze satele Bucov, Pleașa , Chițorani , Valea Orlei și înființare rețea distribuție satul Bighilin”)

Hotărârea Nr. 56 / 06.10.2020 (privind aprobarea rectificării Bugetului local de Venituri şi Cheltuieli al comunei Bucov pe anul 2020)

Hotărârea Nr.55 / 16.09.2020 (privind transmiterea dreptului de concesiune din contractul nr.7131/05.09.2006 încheiat CU SC LITEX IMPEX SRL, pentru suprafața de 10000 mp, situată ÎN Tarla nr.99, Parcelele 4118,4121 , nr cadastral 20029 , adresa : strada Tineretului , nr.2 ,sat Bucov, comuna Bucov, jud .Prahova)

Hotărârea Nr. 54 / 16.09.2020 privind aprobarea constituirii dreptului de superficie cu titlu oneros prin licitație publică a terenului în suprafață de 4654 mp situat în T49, parcela Cc 2049, cu nr cadastral 27339)

Hotărârea Nr. 53 / 16.09.2020 (privind rezilierea contractului nr.10166/27.09.2017 încheiat cu SC Plush Laboratory SRL și aprobarea constituirii dreptului de superficie cu titlu oneros prin licitație publică a terenului în suprafață de 4252 mp situat în T99, P 4118, 4115 cu nr cadastral 24684)

Hotărârea Nr. 52 / 16.09.2020 (privind întocmirea studiului de fezabilitate a obiectivului de investiții ”INSTALAREA SISTEMELOR DE PANOURI FOTOVOLTAICE PENTRU PRODUCEREA DE ENERGIE ELECTRICĂ”)

Hotărârea Nr.51 / 16.09.2020 (privind aprobarea vânzării construcțiilor în curs de edificare pe terenul domeniul privat al comunei Bucov , retragerea dreptului de folosință asupra terenului și acordarea folosirii terenului noului proprietar al construcției prin încheierea unui contract de de constituire a dreptului de superficie la Biroul Notarului Public)

Hotărâea Nr.50 / 16.09.2020 (privind aprobarea constituirii dreptului de superficie cu titlu oneros prin licitație publică a terenului în suprafață de 4679 mp situat în T99, P 4118, 4115 cu nr cadastral 22703)

Hotărârea Nr.49 / 16.09.2020 (privind aprobarea rectificării Bugetului local de Venituri şi Cheltuieli al comunei Bucov pe anul 2020)

Hotărârea Nr. 48 / 28.08.2020 (privind aprobarea constituirii dreptului de superficie cu titlu oneros prin licitație publică a terenului în suprafață de 10001 mp situate în T99 , P 4118 4115 cu nr cadastral 21692)

Hotărârea Nr.47 / 28.08.2020 (privind aprobarea constituirii dreptului de superficie cu titlu oneros asupra unor terenuri inventariate în domeniul privat al comunei Bucov în favoarea unor persoane fizice)

Hotărârea NR. 46 /28.08.2020 (privind asocierea comunei Bucov cu Județul Prahova în vederea realizării obiectivului de investiții ”Proiectare și execuție modernizare, strada Decebal și strada Vlad Tepes sat Pleașa, comuna Bucov)

Hotărârea Nr.45 / 28.08.2020 (privind aprobarea rectificării Bugetului Local de Venituri și Cheltuieli al comunei Bucov pe anul 2020)privind aprobarea rectificării Bugetului Local de Venituri și Cheltuieli al comunei Bucov pe anul 2020)

Hotărârea Nr.44 / 31.07.2020 (privind aprobarea indicatorilor tehnico economici la obiectivul de investiții ”Modernizare CanalHC607 si extindere canalizare în comuna Bucov, satul Bucov, județul Prahova, faza D.A.L.I”)

Hotărârea Nr.43 / 31.07.2020 (privind aprobarea indicatorilor tehnico economici la obiectivul de investiții ”Modernizare Canal HC 104 si extindere canalizare în comuna Bucov, satul, județul Prahova, faza D.A.L.I”)

Hotărârea Nr.42 / 31.07.2020 (privind aprobarea rectificării Bugetului local de Venituri şi Cheltuieli al comunei Bucov pe anul 2020)privind aprobarea rectificării Bugetului local de Venituri şi Cheltuieli al comunei Bucov pe anul 2020)

Hotărârea Nr.41 / 31.07.2020 (privind aprobarea contului de execuție al Clubului Sportiv Bucov la data de 30 iunie 2020)

Hotărârea Nr.40 / 31.07.2020 (privind aprobarea contului de execuție la data de 30 iunie 2020)

Hotărârea Nr.39 / 19.06.2020 (privind aprobarea prelungirii contractului de închiriere nr. 7806 /29.05.2015 prin act adițional pentru punctul sanitar din satul Pleașa , comuna Bucov)

Hotărârea Nr.38 / 19.06.2020 (privind aprobarea rectificării Bugetului local de Venituri şi Cheltuieli al comunei Bucov pe anul 2020)privind aprobarea rectificării Bugetului local de Venituri şi Cheltuieli al comunei Bucov pe anul 2020)

Hotărârea Nr.37/29.05. 2020 (privind aprobarea situațiilor financiare anuale ale SC APĂ ȘI CANAL BUCOV SRL la data 31 decembrie 2019)

Hotărârea Nr.36/29.05.2020 (privind aprobarea încheierii unui contract de asociere cu SC Apă si Canal Bucov SRL în vederea realizării obiectivului ”Modernizare alimentare apă și canalizare –comuna Bucov, județul Prahova”)

Hotărârea Nr.35/29.05.2020 (privind schimbarea Comitetului Director al Clubului Sportiv Bucov)

Hotărârea Nr.34/29.05.2020 (privind modul de întocmire a registrului agricol pe perioada 2020-2024 la nivelul comunei Bucov)

Hotărârea Nr. 33/29.05.2020 (privind aprobarea prelungirii duratei contractului de concesiune nr 4431/23.06.2005 încheiat cu CMI Zaharia Elena)

Hotărârea nr. 32/29.05.2020 (privind introducerea în domeniul privat al comunei Bucov a imobilului teren T 73 parcela V3004/2 comuna Bucov, județul Prahova)

Hotărârea Nr.31 /29.05.2020 (privind aprobarea asocierii U.A.T comuna Bucov cu U.A.T. comuna Valea Călugărească, județul Prahova pentru realizarea obiectivului de investiții ” construire sens giratoriu pe DN1B la limita teritorială dintre cele doua unități administrative”)

Hotătrârea Nr. 30/ 29.05.2020(privind aprobarea contului de execuție la data de 31 martie 2020 al Clubului Sportiv Bucov)

Hotărârea Nr.29/ 29.05.2020 (privind aprobarea contului de execuție la data de 31 martie 2020)

Hotărârea Nr.28/29.05.2020 (privind aprobarea rectificării Bugetului local de Venituri şi Cheltuieli al comunei Bucov pe anul 2020)

Hotărârea Nr.27 / 14 .05.2020 (privind alegerea președintelui de ședință pentru perioada mai -iulie 2020)

Hotărârea Nr.26 / 31.03.2020 (privind aprobarea Bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2020 al SC Apă și Canal Bucov SRL precum și planul de revizii și reparații rețea de apă și canalizare aferent 2020)

Hotărârea Nr.25 / 31.03.2020 (privind completarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al Consiliului Local al comunei Bucov-revizuit aprobat prin HCL nr 79/11.12.2019)

Hotărârea Nr.24 (privind aprobarea efectuării demersurilor neesare în vederea întocmirii PUZ și RLU construire bază sportivă zona Teleajen)

Hotărârea Nr.23 / 31.03.2020 (privind aprobarea PUZ și RLU în vederea schimbării destinației teren 1157 mp din subzona cai de comunicatie feroviara înzona instituții și servicii și zonă spații verzi pentru amplasare biserică ortodoxă și amenajare scuar)

Hotărârea Nr.22 / 31.03.2020 (privind aprobarea achiziționării și instalării unor sisteme de supraveghere video la sensurile giratorii și în alte locații din comuna Bucov, jud Prahova)

Hotărârea Nr.21 / 31.03.2020 (privind aprobarea rectificării Bugetului local de Venituri şi Cheltuieli al comunei Bucov pe anul 2020)

Hotărârea Nr.20 / 31.03.2020 (privind aprobarea construirii unor puțuri absorbante pe strada Ion Budai Deleanu , comuna Bucov, sat Bucov, jud Prahova)strada Ion Budai Deleanu , comuna Bucov, sat Bucov, jud Prahova)

Hotărârea Nr.19 / 20.02.2020 (privind formularea propunerii calificativului la evaluarea performanțelor profesionale pentru Secretarul general al comunei Bucov pe anul 2019)

Hotărârea Nr.18 / 20.02.2020 (privind atestarea la domeniul privat al comunei Bucov a terenului în suprafață de 1800 mp , T 59 , parcelă 2278 , sat Chițorani, comuna Bucov , Jud Prahova)

Hotărârea Nr.17 / 20.02.2020 (privind însușirea documentației cadastrale a terenului în suprafață de 1571 mp cu număr cadastral 25378 precum și aprobarea dezmembrării lui în trei loturi în vederea concesionării)

Hotărârea Nr.16 / 20.02.2020 (privind însușirea raportului de evaluare , aprobarea documentației de atribuire prin licitație publică pentru concesionarea terenului intravilan în suprafață de 4182 mp situat în comuna Bucov , strada Industriei , T 49, parcela CC 2049 , nr cadastral 27340 în vederea desfășurării de activități economice)

Hotărârea Nr.15 / 20.02.2020 (privind aprobarea utilizării din excedentul bugetar rezultat la sfârșitul anului 2019, pentru anul 2020 în sumă de 8.442.688,30 lei ca sursă de finanțare a cheltuielilor de dezvoltare )

Hotărârea Nr.14 / 20.02.2020 (privind aprobarea Bugetului local de Venituri şi Cheltuieli al comunei Bucov pe anul 2020, estimări 2021-2023 și lista obiectivelor de investiții pe anul 2020)

Hotărârea nr.13 / 21.01.2020 (privind aprobarea încheierii unui act adițional la contractul de comodat încheiat cu CMI Strîmbeanu Corina)

Hotărârea nr.12 / 21.01.2020 (privind aprobarea încheierii unui act adițional la contractul de comodat încheiat cu CMI Zaharia Elena)

Hotărârea nr.11 / 21.01.2020 (privind menținerea în anul 2020 a coeficienților de salarizare la nivelul lunii decembrie 2019 pentru personalul primăriei comunei Bucov)

Hotărârea nr.10 / 21.01.2020 (privind stabilirea domeniilor serviciilor publice şi locurilor în care persoanele care au săvârşit infracţiuni, sau persoanele care au fost sancționate contravențional și care vor presta muncă neremunerată în folosul comunităţii, ca obligaţie stabilită de către instanţa de judecată)

Hotărârea nr.9 / 21.01.2020 (privind aprobarea Planului de acțiuni și lucrări de interes local pe anul 2020 pentru repartizarea orelor de muncă prestate lunar de către persoanele apte de muncă din familiile beneficiare de ajutor social in conformitate cu prevederile Legii nr 416/2001 privind venitul minim garantat cu modificările și completările ulterioare)

Hotărârea nr.8 / 21.01.2020 (privind aprobarea numărului de asistenți personali ai persoanelor cu handicap pe anul 2020 precum și raportul de activitate pentru anul 2019)

Hotărârea nr.7 / 21.01.2020 (privind aprobarea contului de execuție buget local la data de 31 decembrie 2019)

Hotărârea nr.6 / 21.01.2020 (privind aprobare utilizare din excedentul bugetului local al anilor precedenți a sumei de 200.000 lei pentru finanțarea obiectivului de investiții ”Modernizare rețea de drumuri de interes local ”-secțiunea de dezvoltare)

Hotărârea nr.5 / 21.01.2020 (privind acoperirea definitivă din excedentul bugetului local a deficitului secțiunii de dezvoltare)

Hotărârea nr.4 / 21.01.2020 (privind aprobarea Planului de acțiune conform Strategiei de îmbunătățire a vieții romilor promovată de HG 18/2015 privind incluzinea cetățenilor români aparținând minorității rome , pentru perioada 2020-2024)

Hotărârea nr.3 / 21.01.2020 (privind aprobarea formularelor ”cerere eliberare acord pentru executare lucrari de bransamente /racorduri pe domeniul public la infrastructura tehnico-edilitara și acord pentru lucrari de bransamente /racorduri executate pe domeniul public la infrastructura tehnico edilitara existenta in zona si a taxei pentru emiterea acestuia)

Hotărârea nr.2 / 21.01.2020 (privind aprobarea rețelei școlare ce va funcționa în anul școlar 2020-2021 în comuna Bucov,județul Prahova)

Hotărârea nr.1 / 21.01.2020 (privind alegerea președintelui de ședință)

 

 

Hotărâri Consiliu Local 2019

 

Hotărâri Consiliu Local 2018

Contact

                Comuna Bucov
 
Judeţul Prahova
Str.Constantin Stere 1
  Tel: 0244 275 046
  Fax 0244 275 170
   
  Trimite-ne un e-mail

Curs Valutar

Copyright © 2021 Primaria Bucov. Toate drepturile rezervate.
Joomla! este software liber, distribuit sub licența GNU General Public License.