Peisaj

Proiecte Hotarari

Proiecte de Hotărâri 2021

Proiect de Hotărâre Nr.39 / 13.04.2021 (privind aprobarea contului de execuție la data de 31 MARTIE 2021 al Clubului Sportiv Bucov )

Proiect de Hotărâre Nr.38 / 13.04.2021 (privind aprobarea contului de execuție al Clubului Sportiv Bucov la data de 31 martie 2021)

Proiect de Hotărâre Nr.37 / 13.04.2021 (privind aprobarea contului de execuție al comunei Bucov la 31 martie 2021)

Proiect de Hotărâre Nr.36 / 13.04.2021 (privind aprobarea bugetului local de venituri și cheltuieli pe anul 2021 al Clubului Sportiv Bucov)

Proiect de Hotărâre Nr.35 / 13.04.2021 (privind avizarea și aprobarea utilizării excedentului anilor precedenți în anul 2021)

Proiect de Hotărâre Nr.34 / 13.04.2021 (privind aprobarea bugetului local de venituri și cheltuieli al comunei Bucov pe anul 2021, lista de investiții aferentă anului 2021 , estimări buget local al comunei Bucov pentru anii 2022)

Proiect de Hotărâre Nr.33 / 07.04.2021 (privind aprobarea indicatorilor tehnico economici la obectivul de investiții ”extindere sistem de distribuție gaze naturale în satul Bighilin , comuna Bucov, județul Prahova” -inițiat de dl viceprimar Nicolescu Nicolae)

Proiect de Hotărâre Nr.32 / 07.04.2021 (privind aprobare P.U.Z schimbare parțială destinație teren din zona locuințe în zonă instituții publice și servicii de interes general, zona spațiilor verzi și zonă căi de comunicație și parcelare teren (S=24561 mp) pentru amplasare locuințe și funcțiuni complementare (Sstud 28858 mp) în comuna Bucov, sat Bucov, NC 25388 (strada Iulia Hașdeu) , NC 23054 (drum), NC 23055 tarla 2, parcela Ps102 -inițiat de dl primar Savu Ion)

Proiect de Hotărâre Nr.31 / 07.04.2021 (privind aprobare -P.U.Z modificare reglementări urbanistice și parcelare teren pentru amplasare cartier rezidențial –comuna Bucov, sat Bucov, nr. cadastrale 21700,25073,tarla 99, parcelele A4115, A 4118 , strada Tineretului (NC21687), Dc 4074(NC24120)- inițiat de dl primar Savu Ion)

Proiect de Hotărâre Nr.30 / 07.04.2021 (privind aprobarea documentației de urbanism Plan Urbanistic Zonal (PUZ) și Regulament Local de Urbanism (RLU): PUZ schimbare destinație teren (S=1157 mp) din subzonă căi de comunicație feroviară în zonă instituții și servicii și zonă spații verzi pentru amplasare biserică ortodoxă și amenajare scuar (Sst=5538 mp) în comuna Bucov, sat Pleașa , nr cadastrale 25025,25026,25347, tarla 42, parcela A1829, nr cadastral 26024 (strada Fabricilor ),nr cadastral 24423(strada Dimitrie Cantemir) , nr cadastral 25960 (strada 1 Mai) -inițiat de dl viceprimar Nicolescu Nicolae)

Proiect de Hotărâre Nr.29 / 07.04.2021 (privind aprobarea indicatorilor tehnico economici la obiectivul de investiții ”Modernizarea străzilor Costache Negruzzi, Vasile Alecsandri,Mișcă Costică,Emil Cioran-sat Bucov și DE 3751, stadionului-sat Chițorani, comuna Bucov, județ Prahova, faza D.A.L.I)

Proiect de Hotărâre Nr. 28 / 07.04.2021 (privind aprobarea indicatorilor tehnico economici la obiectivul de investiții ”Modernizarea străzii Bărcăneasa,a drumurilor laterale aferente străzii Alexandru Averescu și ulițelor 1,2,3,4 aferente străzii Iuliu Maniu din satul Chițorani și a străzii Ion Ghe. Duca –sat Valea Orlei, comuna Bucov, județ Prahova –faza DALI)

Proiect de Hotărâre Nr. 27 / 07.04.2021 (privind aprobarea indicatorilor tehnico economici la obectivul de investiții ”Modernizarea străzilor Eugen Ionescu, Barbu Ștefănescu Delavrancea, Nichita Stănescu,Octavian Goga,George Coșbuc, Nicolae Labiș și strada laterală –Mihai Eminescu din satul Bucov , comuna Bucov , județ Prahova -inițiat de dl primar Savu Ion)

Proiect de Hotărâre Nr.26 (privind aprobarea plantării de copaci, în spațiile publice aflate în administrarea Primăriei Bucov)

Proiect de Hotărâre Nr.25 / 25.03.2021 (privind aprobarea prin atribuire directă a unor suprafețe de pajiste, neînchiriate, proprietate privata a UAT BUCOV, cuprinse în amenajamentul pastoral)

Proiect de Hotărâre Nr.24 / 25.03 (privind aprobarea întocmirii Planului Urbanistic Zonal (PUZ) – SCHIMBARE DESTINAȚIE TEREN (6009 mp ) DIN ZONĂ MIXTĂ SERVICII, STRUCTURI TURISTICE ȘI SPAȚII VERZI AMENAJATE, ODIHNĂ, AGREMENT ” ȘI EXTINDERE INTRAVILAN (118817 mp) pentru ”ZONĂ INSTITUȚII ȘI SERVICII ”ȘI ZONĂ CĂI DE COMUNICAȚII RUTIERE ”PENTRU AMPLASARE COMPLEX TURISTIC ȘI DE AGREMENT (S.stud.=124996 mp)

Proiect de Hotărâre Nr.23 / 25.03.2021 (privind numirea dlui Tănase Ionuț, șef birou financiar contabil în consiliul director al F=Fundații Constantin Stere)

Proiect de Hotărâre Nr.22 / 25.03.2021 (privind aprobarea suplimentării numărului de coșuri stradale, pentru deșeuri, din comuna Bucov, Județul Prahova)

Proiect de Hotărâre Nr.21 / 25.03.2021 (privind aprobarea implementării proiectului Bugetare participativă pentru Bucov și a Regulamentului de desfășurare în Comuna Bucov, județul Prahova)

Proiect de Hotărâre Nr.19 / 25.03.2021 (privind aprobarea Strategiei de dezvoltare locală a comunei Bucov pentru perioada 2021-2028)

Proiect de Hotărâre Nr.18 / 25.03.2021 (privind aprobarea acordului între comuna Bucov și Unitatea Administrativ Teritorială Județul Prahova în vederea realizării documentațiilor tehnico – economice pentru investiția „Extindere rețea de distribuție gaze naturale în unele localități din Județul Prahova”)

Proiect de Hotărâre Nr.17 / 15.02.2021 (privind închirierea directă a unei suprafețe de pășune cuprinsă în amenajamentul pastoral - trup Bucov)

Proiect de Hotărâre Nr.16 / 15.02.2021 (privind aprobarea încheierii unui contract de asociere cu SC Apă și Canal Bucov SRL în vederea realizării obiectivului Modernizare alimentare apă și canalizare - comuna Bucov, județul Prahova)

Proiect de Hotărâre Nr.15 / 15.02.2021 (privind amplasarea unor indicatoare rutiere de avertizare pe drumul comunal 159)

Proiect de Hotărâre Nr.14 / 15.02.2021 (privind organizarea rețelei școlare a unităților de ănvățământ preuniversitar din raza teritorială a localității pentru anul școlar 2021-2022 în vederea fundamentării proiectului planului de școlarizare)

Proiect de Hotărâre Nr.13 / 15.02.2021 (privind acceptarea ofertei de donație a teren ului în suprafață de 387 mp situat în comuna Bucov, sat Bucov, strada Tineretului, Nr.cadastral 27752)

Proiect de Hotărâre Nr.12 / 15.02.2021 (privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare al aparatului de specialitate al primarului comunei Bucov, organigrama și ștatul de personal)

Proiect de Hotărâre Nr.11 / 15.02.2021 (privind aprobarea contului de execuție la data de 31 decembrie 2020 al Clubului Sportiv Bucov)

Proiect de Hotărâre Nr.10 / 13.01.2021 (privind aprobarea contului de execuție la data de 31.12.2020)

Proiect de Hotărâre Nr.9 / 13.01.2021 (privind aprobarea Planului de acțiuni sau de lucrări de interes local pentru repartizarea orelor de muncă efectuate de beneficiarii de venit minim garantat în anul 2021)

Proiect de Hotărâre Nr.8 / 12.01.2021 (privind nominalizarea reprezentanților Consiliului Local în comisia pentru evaluarea secretarului general al comunei Bucov)

Proiect de Hotărâre Nr.7 / 12.01.2021 (privind menținerea la nivelul lunii decembrie 2020 a salariilor de bază, indemnizațiilor de care beneficiază personalul primăriei Bucov)

Proiect de Hotărâre Nr.6 / 1201.2021 (privind aprobarea prelungirii contractului de comodat Nr.1088 / 2006 prin act adițional pentru punctul sa.nitar CMI Zaharia Elena, din satul Chițorani, Comuna Bucov)

Proiect de Hotărâre Nr.5 / 12.01.2021 (privind aprobarea prelungirii contractului de comodat Nr.1087 / 2006 prin act adițional pentru punctul sanitar CMI Strimbeanu Corina, din satul Chițorani, Comuna Bucov)

Proiect de Hotărâre Nr.4 / 11.01.2021 (privind aprobarea numărului asistenților sociali ai persoanElor cu handicap pe anul 2021 precum și raportul de activitate pentru anul 2020)

Proiect de Hotărâre Nr.3 / 11.01.2021 (privind alegerea președintelui de ședință pentru perioada februarie-aprilie 2021)

Proiect de Hotărâri Nr.2 / 06.01.2021 (privind acoperirea definitivă din excedentul bugetului local al deficitului secțiunii dezvoltare)

Proiect de Hotărâre Nr.1 / 06.01.2021 (privind validarea Dispoziției 442 din 22.12.2020 a primarului comunei Bucov, județul Prahova privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2020)

Proiecte de Hotărâri 2020

Proiectul ordinii de zi pentru Ședință Consiliu Local 21.01.2020 (din 14.01.2020)

 

 

 

Contact

                Comuna Bucov
 
Judeţul Prahova
Str.Constantin Stere 1
  Tel: 0244 275 046
  Fax 0244 275 170
   
  Trimite-ne un e-mail

Curs Valutar

Copyright © 2021 Primaria Bucov. Toate drepturile rezervate.
Joomla! este software liber, distribuit sub licența GNU General Public License.