Registru privind evidența proiectelor de hotărâri ale autorității deliberative

Nr.CRT

Data

Denumire Act

Inițiator

Conținutul pe scurt al

Proiectului de Hotărâre

26

31.03.2020

Proiect de Hotărâre Primar Savu Ion privind aprobarea Bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2020 al SC Apă și Canal Bucov SRL precum și planul de revizii și reparații rețea de apă și canalizare aferent 2020
25

31.03.2020

Proiect de Hoărâre Primar Savu Ion privind completarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al Consiliului Local al comunei Bucov-revizuit aprobat prin HCL nr 79/11.12.2019

24

24.03.2020 Proiect de Hotărâre Primar Savu Ion privind aprobarea efectuării demersurilor neesare în vederea întocmirii PUZ și RLU construire bază sportivă zona Teleajen

23

16.03.2020 Proiect de Hotărâre Primar Savu Ion privind aprobarea PUZ și RLU în vederea schimbării destinației teren 1157 mp din subzona cai de comunicatie feroviara înzona instituții și servicii și zonă spații verzi pentru amplasare biserică ortodoxă și amenajare scuar

 22

16.03.2020   Proiect de Hotărâre Primar Savu Ion privind aprobarea achiziționării și instalării unor sisteme de supraveghere video la sensurile giratorii și în
alte locații din comuna Bucov, jud Prahova

 21

13.03.2020   Proiect de Hotărâre Primar Savu Ion privind aprobarea rectificării Bugetului local de Venituri şi Cheltuieli al comunei Bucov pe anul 2020

 20

 13.03.2020 Proiect de Hotărâre Primar Savu Ion privind aprobarea construirii unor puțuri absorbante pe
strada Ion Budai Deleanu , comuna Bucov, sat Bucov, jud Prahova
19

12.02.2020

Proiect de Hotărâre Primar Savu Ion privind formularea propunerii calificativului la evaluarea performanțelor profesionale pentru Secretarul general al comunei Bucov pe anul 2019
18

12.02.2020

Proiect de Hotărâre Primar Savu Ion privind atestarea la domeniul privat al comunei Bucov a terenului în suprafață de 1800mp , T 59 , parcelă 2278 , sat Chițorani, comuna Bucov , Jud Prahova
17

12.02.2020

Proiect de Hotărâre Primar Savu Ion privind însușirea documentației cadastrale a terenului în suprafață de 1571 mp cu număr cadastral 25378 precum și aprobarea dezmembrării
16

12.02.2020

Proiect de Hotărâre Primar Savu Ion privind însușirea raportului de evaluare , aprobarea documentației de atribuire prin licitație publică pentru concesionarea terenului intravilan în suprafață de 4182 mp
situat în comuna Bucov , strada Industriei , T 49, parcela CC 2049 , nr cadastral 27340 în vederea desfășurării de activități economice
15

12.02.2020

Proiect de Hotărâre Primar Savu Ion privind aprobarea utilizării din excedentul bugetar rezultat la sfârșitul anului 2019, pentru anul 2020 în sumă de 8.442.688,30 lei ca sursă de finanțare a cheltuielilor de dezvoltare
14 12.02.2020

Proiect de Hotărâre

Primar Savu Ion privind aprobarea Bugetului local de Venituri şi Cheltuieli al comunei Bucov pe anul 2020, estimări 2021-2023 și lista obiectivelor de investiții pe anul 2020
13  21.01.2020

Proiect de Hotărâre

Primar Savu Ion  privind aprobarea prelungirii contractului de comodat nr 1088 /2006 prin act adițional pentru punctul sanitar CMI Zaharia Elena , din satul Chițorani , comuna Bucovprivind aprobarea prelungirii contractului de comodat nr 1088 /2006 prin act adițional pentru punctul sanitar CMI Zaharia Elena , din satul Chițorani , comuna Bucov
12  21.01.2020

Proiect de Hotărâre 

 Primar Savu Ion  privind aprobarea prelungirii contractului de comodat nr 1087 /2006 prin act adițional pentru punctul sanitar CMI Strîmbeanu Corina , din satul Chițorani, comuna Bucovprivind aprobarea prelungirii contractului de comodat nr 1087 /2006 prin act adițional pentru punctul sanitar CMI Strîmbeanu Corina , din satul Chițorani, comuna Bucov

 11

 14.01.2020

 Proiect de Hotărâre

 Primar Savu Ion

(privind menținerii în anul 2020 a coeficienților de salarizare la nivelul lunii decembrie 2019 pentru personalul primăriei comunei Bucov)

10

 14.01.2020  Proiect de Hotărâre  Primar Savu Ion  (privind stabilirea domeniilor serviciilor publice și locurilor în care persoanele care au săvârșit infracțiuni, dau persoanele care au fost sancționate contravențional și care vor presta muncă neremunerată în folosul comunității, ca obligație stabilită de către instanța de judecată)

9

 14.01.2020  Proiect de Hotărâre  Primar Savu Ion  (privind aprobarea Planului de acțiuni și lucrări de interes local pe anul 2020 pentru repartizarea orelor de muncă prestate lunar de către persoanle apte de muncă din familiile beneficiare de ajutor social  în conformitate cu prevederile Legii Nr.416 / 2001 privind venitul minim garantat cu modificările și completările ulterioare)

8

 14.01.2020  Proiect de Hotărâre  Primar Savu Ion  (privind aprobarea numărului asistenților sociali ai persoanelor cu handicap pe anul 2020 precum și raportul de activitate pentru anul 2019)

7

 14.01.2020  Proiect de Hotărâre  Primar Savu Ion  (privind aprobarea contului de execuție la data de 31 decembrie 2019)

6

 14.01.2020  Proiect de Hotărâre  Primar Savu Ion  (privind aprobare utilizare din excedentul bugetului local al anilor precedenți a sumei de 200.000 lei pentru finanțarea obiectivului de investiții "Modernizare rețea drumuri de interes local" secțiunea dezvoltare)

5

 14.01.2020  Proiect de Hotărâre  Primar Savu Ion  (privind acoperirea definitivă din excedentul bugetului local a deficitului secțiunii dezvoltare)

4

 14.01.2020  Proiect de Hotărâre  Primar Savu Ion  (privind aprobarea Planului local de acțiune conform Strategiei de îmbunătățire a vieții rromilor promovată de H.G. 18 / 2015 privind incluziunea cetățenilor români aparținând minorităților rome, pentru perioada 2020 - 2024)

3

 14.01.2020  Proiect de Hotărâre  Primar Savu Ion  (privind aprobare formulare)

2

 13.01.2020  Proiect de Hotărâre  Primar Savu Ion  (privind aprobarea rețelei școlare ce va funcționa în anul școlar 2020-2021 în comuna Bucov, județul Prahova)

1

 13.01.2020  Proiect de Hotărâre  Primar Savu Ion  (privind alegerea președintelui de ședință pentru perioada ianuarie-martie 2020)
Copyright © 2020 Primaria Bucov. Toate drepturile rezervate.
Joomla! este software liber, distribuit sub licența GNU General Public License.