Registru HCL

Registru privind evidența hotărârilor autorității deliberative pe anul 2024

NR.hot.

Data

Denumire act

Emitent

Continut pe scurt

1

5 ianuarie 2024

Hotărâre

C L Bucov

privind acoperirea definitivă din excedentul bugetului local al deficitului secțiunii dezvoltare

2

5 ianuarie 2024

Hotărâre

C L Bucov

privind aprobarea documentatiilor de dezmembrare a unor imobile

3

5 ianuarie 2024

Hotărâre

C L Bucov

privind aprobarea utilizării sumei de 550.000 lei din excedentul bugetar rezultat la sfârșitul anului 2023, pentru anul 2024 în sumă 14.244.632,49 lei ca sursă de finanțare a cheltuielilor de dezvoltare

4

5 ianuarie 2024

Hotărâre

C L Bucov

privind aprobarea rețelei școlare pentru anul 2024-2025.

5

5 ianuarie 2024

Hotărâre

C L Bucov

privind aprobarea încheierii unui act adițional, la contractul de comodat nr.1087 din 3 februarie 2006, încheiat cu d.na doctor Strîmbeanu Corina .

6

5 ianuarie 2024

Hotărâre

C L Bucov

privind aprobarea încheierii unui act adițional, la contractul de comodat nr.1088 din 3 februarie 2006, încheiat cu d.na doctor Zaharia Elena .

7

5 ianuarie 2024

Hotărâre

C L Bucov

privind aprobarea   numărului asistenților   sociali ai persoanelor cu handicap, pentru anul 2024, precum și raportul de activitate pentru   anul 2023

8

5 ianuarie 2024

Hotărâre

C L Bucov

privind nominalizarea reprezentanților Consiliului Local, în comisia pentru evaluarea secretarului general al comunei Bucov , județul Prahova

9

5 ianuarie 2024

Hotărâre

C L Bucov

privind aprobarea Planului de acțiuni și lucrări de interes local, pe anul 2024, pentru repartizarea orelor de muncă, prestate lunar de către persoanele apte de muncă , din familiile beneficiare   de ajutor de incluziune, de persoanele care au de efectuat zile de muncă în folosul comunității

10

5 ianuarie 2024

Hotărâre

C L Bucov

privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici la obiectivul de investiții ”Executare trotuare dalate , podețe și rigole în comuna Bucov, sat Bucov, județul Prahova-etapa 2 faza D.A.L.I

11

5 ianuarie 2024

Hotărâre

C L Bucov

privind aprobarea Regulamentului de funcţionare şi de ordine interioară a Sălii de sport ”Mirela Dulgheru”Bucov

12

5 ianuarie 2024

Hotărâre

C L Bucov

privind aprobarea prelungirii valabilității PUG-ului și R.L.U

13

6 februarie 2024

Hotărâre

C L Bucov

privind alegerea președintelui de ședință pentru lunile februarie , martie aprilie 2024.

14

6 februarie 2024

Hotărâre

C L Bucov

privind aprobarea contului de execuție al comunei Bucov, la data de 31 decembrie 2023.

15

6 februarie 2024

Hotărâre

C L Bucov

privind aprobarea contului de executie al Clubului Sportiv Bucov, la data de 31 decembrie 2023 .

16

6 februarie 2024

Hotărâre

C L Bucov

privind aprobarea bugetului local de venituri și cheltuieli al comunei Bucov pe anul 2024 , lista de investiții aferenta anului 2024 , estimări buget local al comunei Bucov pentru anii 2025-2027

17

6 februarie 2024

Hotărâre

C L Bucov

privind avizarea și aprobarea utilizării excedentului   înregistrat la sfârșitul exercițiului bugetar 2023 cât și a excedentului reportat din anii anteriori pentru anul 2024-inițiat de dl primar Savu Ion

18

6 februarie 2024

Hotărâre

C L Bucov

privind aprobarea bugetului inițial   de venituri și cheltuieli al Clubului Sportiv Bucov-inițiat de dl primar Savu Ion

Registru privind evidența hotărârilor autorității deliberative pe anul 2023

Nr crt

Data

Denumire act

Emitent

Continut pe scurt

116

28.12.2023

Hotarare

Consiliul local

privind revocarea HCL nr. 91/ 9.11.2023 privind aprobarea reorganizării aparatului de specialitate al primarului comunei Bucov începând cu 10 noiembrie 2023, în conformitate cu Legea nr. 296/2023 privind unele măsuri fiscal-bugetare pentru asigurarea sustenabilităţii financiare a României pe termen lung–inițíat de dl primar Savu Ion

115

28.12.2023

Hotarare

Consiliul local

privind validarea Dispoziției 372 diin 18.12.2023 a primarului comunei Bucov , județul Prahova privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2023–inițíat de dl primar Savu Ion

114

28.12.2023

Hotarare

Consiliul local

privind aprobarea proiectului ”contract de transmitere a dreptului de proprietate cu titlu gratuit” ce urmează să fie autentificat la Biroul Notarului Public –inițíat de dl primar Savu Ion

113

28.12.2023

Hotarare

Consiliul local

Hotararea nr.113 privind acordarea unui mandat special primarului comunei Bucov, domnul SAVU ION, reprezentantul comunei Bucov și al Consiliului Local Bucov, să voteze în ședința Asociației de Dezvoltare Intercomunitară „Parteneriatul pentru Managementul Deșeurilor Prahova” –inițiat de dl primar Savu Ion

112

12.12.2023

Hotarare

Consiliul Local Bucov

Inchiriere pasune 2024

111

12.12.2023

Hotarare

Consiliul Local Bucov

Impozite si taxe locale 2024

110

12.12.2023

Hotarare

Consiliul Local Bucov

Rectificare buget

109

12.12.2023

Hotarare

Consiliul Local Bucov

Achizitionare teren REAL Pleasa SA

108

27.11.2023

Hotarare

Consiliul Local Bucov

 Hotararea nr. 108 privind participarea UAT Bucov la proiectului „Comunitatea - Inovare - Dezvoltare - Resurse Energetice Sustenabile I.D. – R.E.S. 1”.

107

27.11.2023

Hotarare

Consiliul Local Bucov

Hotărârea nr. 107 privind   aprobarea scoaterii la licitație publica a unui teren în suprafață de 4.654 mp situat in T 49, P Cc 2049 nr cadastral 27339 în vederea încheierii unui contract de superficie.  

106

27.11.2023

Hotarare

Consiliul Local Bucov

Hotărârea nr. 106   privind aprobarea documentatiei tehnice faza PT+DE si indicatorilor tehnico-economici a devizului general pentru   obiectivul de investiții ”MODERNIZARE SI EXTINDERE RETEA DE CANALIZARE IN CARTIERELE TINERETULUI SI IULIA HASDEU ,COMUNA BUCOV, JUDETUL PRAHOVA.  

105

27.11.2023

Hotarare

Consiliul Local Bucov

                 Hotărârea nr. 105   privind aprobarea scoaterii la licitație publica a publică   a unor terenuri în suprafață totala de   7.650 mp ( nr cadastral 22752- suprafata de 5554 mp, nr cadastral 22743- suprafata de 1.048 mp, si nr cadastral 22742- supradfata de 1.048 mp) situate în Tarla 49, parcela 2049, în vederea încheierii unui contract de superficie

104

27.11.2023

Hotarare

Consiliul Local Bucov

       Hotărârea nr. 104  privind aprobarea scoaterii la licitație publica a unui teren în suprafață de 2.850 mp situat in T 49, P Cc 2049 nr cadastral 21898, în vederea încheierii unui contract de superficie.    

103

27.11.2023

Hotarare

Consiliul Local Bucov

     Hotărârea nr.103 privind rezilierea contractului de constituire a dreptului de superficie nr. 2331/ 17.11.2020. încheiat cu SC Fast &Intelligent Solutions SRL

102

27.11.2023

Hotarare

Consiliul Local Bucov

     Hotărârea nr.102 privind aprobarea documentației de urbanism Plan Urbanistic   Zonal (PUZ) - ”Extindere intravilan ( S=94737 mp) pentru zona unitati agricole ( cu profil viticol) , zona institutii si servicii, zona locuinte si zona cai de comunicatii si parcelare teren ( S stud= 132474 mp)”

101

27.11.2023

Hotarare

Consiliul Local Bucov

Hotărârea nr.101 privind rectificarea bugetului local de venituri și cheltuieli pe anul 2023.

100

13.11.2023

Hotarare

Consiliul Local Bucov

         Hotărârea nr.100 privind

aprobarea Studiului de Fezabilitate aferenți obiectivului de investiție cu titlul ”PARC FOTOVOLTAIC

ÎN CARTIER TINERETULUI, SAT BUCOV,COMUNA BUCOV, JUDEȚUL PRAHOVA”

99

13.11.2023

Hotarare

Consiliul Local Bucov

           Hotărârea nr.99 privind aprobarea depunerii și implementării proiectului cu titlul ”PARC FOTOVOLTAIC ÎN CARTIER TINERETULUI, SAT BUCOV,COMUNA BUCOV, JUDEȚUL PRAHOVA”

98

09.11.2023

Hotarare

Consiliul Local Bucov

           Hotărârea 98 privind rezilierea la cerere a contractului de închiriere nr.7374/11.03.2021 și atribuirea directa   prin contract de închiriere a suprafeței de teren –pășune ce a făcut obiectul contractului nr. 7374/2021, crescătorului de animale Dobrescu Ilie.

97

09.11.2023

Hotarare

Consiliul Local Bucov

         Hotărârea 97 privind aprobarea introducerii în domeniul privat al comunei Bucov, a terenului situat în Tarla 52, parcela CC2132/91 în suprafață totală măsurată de 472 mp .

96

09.11.2023

Hotarare

Consiliul Local Bucov

         Hotărârea nr. 96 privind aprobarea depunerii documentației la Ministerul economiei, antreprenoriatului și turismului,pentru inițierea unei Hotărâri de Guvern în vederea atestării comunei Bucov , județul Prahova . stațiune turistică de interes local.

95

09.11.2023

Hotarare

Consiliul Local Bucov

Hotărârea nr.95 privind aprobarea documentației necesare atestării comunei Bucov ca stațiune turistica de interes local.

94

09.11.2023

Hotarare

Consiliul Local Bucov

           Hotărârea nr.94 privind aprobarea inițierii procedurilor de atestare a comunei Bucov, județul Prahova ca stațiune turistică de interes local-

93

09.11.2023

Hotarare

Consiliul Local Bucov

         Hotărârea nr.93 privind stabilirea salariilor de bază pentru funcţiilor publice şi contractuale din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Bucov, judeţul Prahova, începând cu 1 ianuarie 2024.

92

09.11.2023

Hotarare

Consiliul Local Bucov

     Hotărârea nr. 92 privind stabilirea salariilor de bază pentru funcţiilor publice şi contractuale din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Bucov, judeţul Prahova,începând cu luna noiembrie 2023.

91

09.11.2023

Hotarare

Consiliul Local Bucov

     Hotărârea nr.91 privind aprobarea reorganizării aparatului de specialitate al primarului comunei Bucov începând cu 10 noiembrie 2023, în conformitate cu Legea nr. 296/2023 privind unele măsuri fiscal-bugetare pentru asigurarea sustenabilităţii financiare a României pe termen lung.

90

09.11.2023

Hotarare

Consiliul Local Bucov

   Hotărârea nr.90 privind alegerea președintelui de ședință pentru lunile noiembrie, decembrie 2023 ,ianuarie 2024

89

16.10.2023

Hotarare

Consiliul Local Bucov

Hotărârea nr 89 privind acordarea unui mandat special primarului comunei Bucov, domnul SAVU ION, reprezentantul comunei Bucov și al Consiliului Local Bucov, să voteze în ședința Asociației de Dezvoltare Intercomunitară „Parteneriatul pentru Managementul Deșeurilor Prahova.

88

16.10.2023

Hotarare

Consiliul Local Bucov

Hotărârea nr 88 privind aprobarea întocmirii documentației pentru obiectivul de investiții: ” Amenajare intersecție strada Mihai Viteazul cu strada Constantin Stere,înființarea a trei treceri de pietoni pe strada Mihai Viteazul, sat Bucov, comuna Bucov, județul Prahova”

87

16.10.2023

Hotarare

Consiliul Local Bucov

Hotărârea nr 87 privind aprobarea prelungirii contractului de concesiune nr. 11741/26.09.2013

86

16.10.2023

Hotarare

Consiliul Local Bucov

Hotărârea nr 86privind aprobarea aderării comunei Bucov, județul Prahovala teritoriul eligibil reprezentat de Asociația FLAG Prahova

85

16.10.2023

Hotarare

Consiliul Local Bucov

Hotărârea nr 85 privind aprobarea executiei bugetului de venituri și cheltuieli a Clubului Sportiv Bucov-inițiat de dl primar Savu Ion

 

84

16.10.2023

Hotarare

Consiliul Local Bucov

Hotărârea nr 84 privind aprobarea execuției bugetului local de venituri și cheltuieli la data de 30.09.2023

83

16.10.2023

Hotarare

Consiliul Local Bucov

Hotărârea nr 83 privind retragerea la cerere a unui lot de teren și respingerea a două cereri pentru neîncadrarea în prevederile legii nr.15/2003 și a Regulametului aprobat de Consiliul Local

82

16.10.2023

Hotarare

Consiliul Local Bucov

Hotărârea nr 82 privind actualizarea caracteristicilor principale, indicatorilor tehnico economici   și devizul general pentru obiectivul de investiție :Extindere rețea de alimentare cu apă în cartierele Tineretului și Iulia Hașdeu , comuna Bucov, județul Prahova .

81

16.10.2023

Hotarare

Consiliul Local Bucov

Hotărârea nr 81 privind rectificarea bugetului local de venituri și cheltuieli al comunei Bucov.

80

16.10.2023

Hotarare

Consiliul Local Bucov

Hotărârea nr 80 privind aprobarea Protocolului între SIGUR INDUSTRIAL CONSTRUCT SRL și UAT Bucov.

79

16.10.2023

Hotarare

Consiliul Local Bucov

Hotărârea nr 79   privind aprobarea Statutului Comunei Bucov.

78

16.10.2023

Hotarare

Consiliul Local Bucov

Hotărârea nr 78 privind aprobarea Regulamentului de utilizare si functionare a parcurilor, locurilor de joaca, locurilor de odihna si a terenurilor de sport aflate in administrarea comunei Bucov, judetul Prahova.

77

20.09.2023

Hotarare

Consiliul Local Bucov

Hotărârea nr.77 privind acordarea unui mandat special primarului comunei Bucov, domnul SAVU ION, reprezentantul comunei Bucov și al Consiliului Local Bucov, să voteze în ședința Asociației de Dezvoltare Intercomunitară „Parteneriatul pentru Managementul Deșeurilor Prahova- adoptata cu 17 voturi~pentru~.

76

20.09.2023

Hotarare

Consiliul Local Bucov

Hotărârea nr 76 privind aprobarea   studiului de fezabilitate , documentația tehnico economica și a indicatorilor tehnico economici pentru obiectivul de investiții ” Sistem de supraveghere video în comuna Bucov,județul Prahova”, finanțat prin PNRR, componenta C10 Fondul Local- adoptata cu 17 voturi ~pentru

75

20.09.2023

Hotarare

Consiliul Local Bucov

Hotărâra nr 75 privind aprobarea studiului de fezabilitate , documentația tehnico economica și a indicatorilor tehnico economici pentru obiectivul de investiții ” Centru de colectare selectivă a deșeurilor prin aport voluntar în comun Bucov, județul Prahova”, finanțat prin PNRR, componenta 3-managementul deșeurilor , investiția I.1-Dezvoltarea, modernizarea și completarea sistemelor de management integrat al deșeurilor municipale la nivel de județ sau la nivel de oraș/comună Subinvestiția I.1A-Inființare de centre de colectare prin aport voluntar- adoptata cu 17 voturi ~pentru.

74

0.09.2023

Hotarare

Consiliul Local Bucov

Hotărârea nr 74 privind includerea în rețeaua școlară a grădiniței cu program normal și program prelungit ”First Step”Comuna Bucov, numirea reprezentanților Consiliului Local în Consiliile de Administrație și în CEAC –adoptata cu 16 voturi ~pentru~ si o abtinere a dlui Grigore Constantin

73

01.09.2023

Hotarare

Consiliul Local Bucov

                               Hotărârea nr.73/01.09.2023 privind corelarea numărului anexelor la HCL 63/28.07.2023 pentru modificarea HCL nr. 40/05.04.2023 privind aprobarea documentatiei tehnice faza SF si indicatorilor tehnico-economici a devizului general pentru obiectivul de investiții ”MODERNIZARE SI EXTINDERE RETEA DE ALIMENTARE CU APA IN CARTIERELE TINERETULUI SI IULIA HASDEU ,COMUNA BUCOV, JUDETUL PRAHOVA”

72

30.08.2023

Hotarare

Consiliul Local Bucov

HCL nr.72. privind aprobarea montării unor panori fotovoltaice la sala de sport ”Mirela Dulgheru” Bucov– 16 voturi~pentru~

71

30.08.2023

Hotarare

Consiliul Local Bucov

HCL nr.71 privind aprobarea întocmirii documentației necesare exploatării de agregate minerale din albia cursului de apă Teleajen – 16 voturi~pentru~

70

30.08.2023

Hotarare

Consiliul Local Bucov

HCL nr.70 privind inițierea /întocmirea documentației pentru instituirea restricțiilor de circulație pentru autovehiculele cu masa maximă autorizată mai mare de 3,5 tone pe drumurile comunale și județene din comuna Bucov, județul Prahova-16 voturi~pentru~

69

30.08.2023

Hotarare

Consiliul Local Bucov

HCL nr.69 privind   atribuirea unor terenuri, în folosință gratuită,tinerilor cu vârsta cuprinsă între 18 și 35 ani,în baza Legii nr.15/2003 -16 voturi ~pentru`~

68

30.08.2023

Hotarare

Consiliul Local Bucov

HCL nr 68 privind aprobarea acordului între comuna Bucov, județul Prahova și Unitatea Administrativ Teritorială Comuna Valea Călugărească, județul Prahova, în vederea realizării unor investiții – 16 voturi ~pentru`~

67

30.08.2023

Hotarare

Consiliul Local Bucov

HCL nr.67 privind   rectificarea bugetului local de venituri și cheltuieli al comunei Bucov , județúl Prahova –16 voturi ~pentru`~

66

30.08.2023

Hotarare

Consiliul Local Bucov

HCL nr. 66 privind alegerea președintelui de ședință pentru lunile august, septembrie , octombrie 2023 –adoptat[ cu 14 voturi ~pentru~si doua abtineri ale domnilor consilieri pana Constantin, Lazar Mihai.

65

28.07.2023

Hotarare

Consiliul local Bucov

Hotărârea nr.65/28.07.2023 privind disponibilitatea terenului aferent obiectivului de investitie “ CONSTRUIRE SCOALA VERDE IN COMUNA BUCOV, SAT BUCOV, JUDETUL PRAHOVA” , în vederea finantării în cadrul Planului Național de Redresare și Reziliență al României, Pilonul VI. Politici pentru noua generație. Componenta C15: Educație, Reforma 6. Actualizarea cadrului legislativ pentru a asigura standarde ecologice de proiectare, construcție și dotare în sistemul de învățământ preuniversitar, Investiția 10 Dezvoltarea de școli verzi și achiziționarea de microbuze verzi .

64

28.07.2023

Hotarare

Consiliul local Bucov

Hotărârea Nr. 64/28.07.2023 privind aprobarea proiectului, a cheltuielilor aferente proiectului și a depunerii proiectului ”CONSTRUIRE SCOALA VERDE IN COMUNA BUCOV, SAT BUCOV, JUDETUL PRAHOVA” , în cadrul Planului Național de Redresare și Reziliență al României, Pilonul VI. Politici pentru noua generație. Componenta C15: Educație, Reforma 6. Actualizarea cadrului legislativ pentru a asigura standarde ecologice de proiectare, construcție și dotare în sistemul de învățământ preuniversitar, Investiția 10 Dezvoltarea de școli verzi și achiziționarea de microbuze verzi

63

28.07.2023

Hotarare

Consiliul local Bucov

Hotărârea nr.63/28.07.2023 pentru modificarea HCL nr. 40/05.04.2023 privind aprobarea documentatiei tehnice faza SF si indicatorilor tehnico-economici a devizului general pentru obiectivul de investiții ”MODERNIZARE SI EXTINDERE RETEA DE ALIMENTARE CU APA IN CARTIERELE TINERETULUI SI IULIA HASDEU ,COMUNA BUCOV, JUDETUL PRAHOVA” aprobat pentru finanțare prin Programul național de investiții „Anghel Saligny”, precum și a sumei reprezentând categoriile de cheltuieli finanțate de la bugetul local pentru realizarea obiectivului .

62

24.07.2023

Hotarare

Consiliul local Bucov

HOTĂRÂREA NR. 62/24.07.2023 pentru modificarea HCL nr. 41/05.04.2023 privind aprobarea documentatiei tehnice faza SF si indicatorilor tehnico-economici a devizului general pentru   obiectivul de investiții ”MODERNIZARE SI EXTINDERE RETEA DE CANALIZARE IN CARTIERELE TINERETULUI SI IULIA HASDEU ,COMUNA BUCOV, JUDETUL PRAHOVA” aprobat pentru finanțare prin Programul național de investiții „Anghel Saligny”, precum și a sumei reprezentând categoriile de cheltuieli finanțate de la bugetul local pentru realizarea obiectivului

 

61

19.07.2023

Hotarare

Consiliul local Bucov

privind acordarea unui mandat special domnului primar SAVU ION reprezentantul comunei Bucov,să voteze și să semneze Statutul actualizat al Asociației de Dezvoltare Intercomunitară ”Mobilitate Prahova”

60

19.07.2023

Hotarare

Consiliul local Bucov

privind acordarea unui mandat special domnului primar SAVU ION reprezentantul comunei Bucov,să voteze și să semneze Statutul actualizat al Asociației de Dezvoltare Intercomunitară ”Parteneriatul pentru Managementul Deșeurilor Prahova”

59

19.07.2023

Hotarare

Consiliul local Bucov

privind aprobarea contului de execuție la 30 iunie 2023 al Clubului Sportiv Bucov.

58

19.07.2023

Hotarare

Consiliul local Bucov

privind aprobarea contului de executie al comunei Bucov la data de 30 iunie 2023.

57

19.07.2023

Hotarare

Consiliul local Bucov

privind aprobarea rectificării bugetului local de venituri și cheltuieli pe anul 2023.

56

29.06.2023

Hotarare

Consiliul local Bucov

privind aprobarea încheierii unui acord de parteneriat cu SC RAD PANORAMA CONSTRUCT SRL.

55

29.06.2023

Hotarare

Consiliul local Bucov

privind inventarierea în domeniul privat al comunei Bucov , a unui bun imobil teren.

54

09.06.2023

Hotarare

Consiliul local Bucov

privind aprobarea rectificării bugetului local de venituri și cheltuieli al comunei Bucov pe anul 2023 și estimări 2024-2026.

53

09.06.2023

Hotarare

Consiliul local Bucov

privind aprobarea delegării către Județul Prahova în vederea depunerii proiectului ”Transportul elevilor adaptați mobilității fără CO2 - TEAM-CO2

52

22.05.2023

Hotarare

Consiliul local Bucov

privind aprobarea inițierii PUZ-Majorare inaltime maximă admisă și eliminare drum propus pentru amplasare fabrică mănuși nitril

51

22.05.2023

Hotarare

Consiliul local Bucov

privind aprobarea scoaterii la licitație publica a unui teren în suprafață de 4654 mp în vederea încheierii unui contract de superficie

50

22.05.2023

Hotarare

Consiliul local Bucov

privind modificarea HCL nr 33/20.03.2023-privind acordul Consiliului Local al comunei Bucov pentru introducerea în intravilan prin studiu urbanistic PUZ a terenului înscris în cartea funciară nr.31523

49

22.05.2023

Hotarare

Consiliul local Bucov

privind aprobarea închirierii unei suprafețe de 1 mp societății ENGIE ROMANIA SA .

48

22.05.2023

Hotarare

Consiliul local Bucov

privind aprobarea contului de execuție la 31 martie 2023 al Clubului Sportiv Bucov.

47

22.05.2023

Hotarare

Consiliul local Bucov

privind aprobarea contului de executie al comunei Bucov la data de 31 martie 2023

46

22.05.2023

Hotarare

Consiliul local Bucov

privind aprobarea rectificării bugetului local de venituri și cheltuieli pe anul 2023

45

22.05.2023

Hotarare

Consiliul local Bucov

privind   aprobarea situațíei financiare anuale la data 31 decembrie 2022 a SC APĂ ȘI CANAL BUCOV SRL

44

15,05,2023

Hotarare

Consiliul local Bucov

privind alegerea președintelui de ședință pentru lunile mai, iunie, iulie 2023 –adoptata cu 12 voturi ”pentru” si 2 abțineri ale domnilor Pana Constantin si Lazar Mihai.

43

15,05,2023

Hotarare

Consiliul local Bucov

privind aprobarea aderării Unității Administrativ Teritoriale comuna Bucov, județul Prahova, la Parteneriatul de Dezvoltare Locală a Văii Cricovului

42

05.04.2023

Hotarare

Consiliul local Bucov

privind   atribuirea unor terenuri în folosință gratuită în baza Legii nr.15/2003 –

41

05.04.2023

Hotarare

Consiliul local Bucov

privind aprobarea documentatiei tehnice faza SF si indicatorilor tehnico-economici a devizului general pentru obiectivul de investiții ”MODERNIZARE SI EXTINDERE RETEA DE CANALIZARE IN CARTIERELE TINERETULUI SI IULIA HASDEU ,COMUNA BUCOV

40

05.04.2023

Hotarare

Consiliul local Bucov

privind aprobarea documentatiei tehnice faza SF si indicatorilor tehnico-economici a devizului general pentru obiectivul de investiții ”EXTINDERE RETEA DE ALIMENTARE CU APA IN CARTIERELE TINERETULUI SI IULIA HASDEU ,COMUNA BUCOV

39

05.04.2023

Hotarare

Consiliul local Bucov

39 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ”statia de pompare zona Bucovel”

38

05.04.2023

Hotarare

Consiliul local Bucov

privind aprobarea împrejmuirii terenului în suprafață de 2640 mp, situat lângă stația de epurare, în vederea amplasării unor panouri fotovoltaice pentru alimentarea cu energie a acesteia-

37

05.04.2023

Hotarare

Consiliul local Bucov

privind aprobarea efectuării lucrărilor de decolmatare la pârâul Bucovel în zona terenului de sport .

36

05.04.2023

Hotarare

Consiliul local Bucov

privind   rectificarea bugetului local de venituri și cheltuieli al comunei Bucov , județúl Prahova .

35

20.03.2023

Hotarare

Consiliul local Bucov

privind aprobarea devizului general și actualizarea indicatorilor tehnico economici, la faza de Proiect tehnic și Detalii de execuție ai obiectivului de investiții ”Construire teren minifotbal, amenajare parc și loc de joacă , împrejmuire teren, sat Pleașa, comuna Bucov, județul Prahova

34

20.03.2023

Hotarare

Consiliul local Bucov

privind aprobarea devizului general și actualizarea indicatorilor tehnico-economici, la faza de Proiect Tehnic și Detalii de Execuție, ai obiectivului de investiții ”Construire teren minifotbal , amenajare loc de joacă împrejmuire teren, Cartier Iulia Hașdeu , comuna Bucov, jud Prahova

33

20.03.2023

Hotarare

Consiliul local Bucov

privind acordul Consiliului Local al comunei Bucov,pentru introducerea în intravilan, prin studiu urbanistic PUZ,  a   terenului înscris în cartea funciară   nr.31523.

32

14.03.2023

Hotarare

Consiliul local Bucov

privind însușirea documentației cadastrale de alipire a cinci parcele de teren situate în Tarla 99 , parcela A 4115, A 4118 , comuna Bucov, județul Prahova.

31

6.03.2023

Hotarare

Consiliul local Bucov

privind participarea UAT comuna Bucov la proiectul „PH BIBLIOHUB”.

30

6.03.2023

Hotarare

Consiliul local Bucov

30   privind aprobarea cererii de finanțare și a devizului general pentru depunerea la Ministerul Dezvoltării , Lucrărilor Publice și Administrației a proiectului privind obiectivul ” Modernizare și extindere rețea   de canalizare în cartierele Tinereului și Iulia Hașdeu, comuna Bucov, județul Prahova

29

6.03.2023

Hotarare

Consiliul local Bucov

29   privind aprobarea cererii de finanțáre și a devizului general pentru depunerea la Ministerul Dezvoltării , Lucrărilor Publice și Administrației   a proiectului privind obiectivul ”Extindere rețea de alimentare   cu apă în cartierele Tineretului și Iulia Hașdeu , comuna Bucov.

28

28,02,2023

Hotarare

Consiliul local Bucov

privind aprobarea indicatorilor tehnico economici la obiectivul de investiții ”Modernizarea străzilor Vasile Goldiș, Ana Ipătescu, Independenței,Constantin Dobrogeanu Gherea, comuna Bucov, județul Prahova.

27

28,02,2023

Hotarare

Consiliul local Bucov

27 din 24.02.2023 privind aprobarea bugetului inițial pe anul 2023 al societății Apă și Canal Bucov SRL

26

28,02,2023

Hotarare

Consiliul local Bucov

privind rectificarea bugetului local de venituri și cheltuieli pe anul 2023

25

28,02,2023

Hotarare

Consiliul local Bucov

privind participarea UAT Bucov la proiectul ”Școli Motivante Adaptate Ritmului Tehnologic – PH-SMART”

24

28,02,2023

Hotarare

Consiliul local Bucov

pentru modificarea și completarea HCL nr.74/29.09.2014 privind completarea Regulamentului de aplicare a OG nr.21/2002 privind completarea Regulamentului de aplicare a OG nr.21/2022 privind normele de gospodarie comunala pe teritoriul comunei Bucov

23

28,02,2023

Hotarare

Consiliul local Bucov

privind atribuirea unor terenuri în folosință gratuită în baza Legii nr.15/2003 .

22

28,02,2023

Hotarare

Consiliul local Bucov

privind aprobare PUZ parcelare teren (4907 mp) ZONĂ MIXTĂ ȘI CĂI COMUNICAȚII RUTIERE ÎN VEDEREA AMPLASĂRII A 9 LOCUNȚE INDIVIDUALE

21

28,02,2023

Hotarare

Consiliul local Bucov

privind trecerea în   domeniul public al județului Prahova   a unor imobile aflate în   domeniul public al comunei Bucov.

20

22.02.2023

Hotarare

Consiliul local Bucov

privind aprobarea concesionării directe   a spațiilor cu destinația de cabinete medicale pentru medicina de familie

19

08.02.2023

Hotarare

Consiliul local Bucov

privind aprobarea toaletării sau tăierii unor arbori     situați pe domeniul public al comunei Bucov, județul Prahova

18

08.02.2023

Hotarare

Consiliul local Bucov

pentru modificarea HCL nr. 92 din 15.11.2022 privind aprobarea și implementarea proiectului ”Centru de colectare selectivă a deșeurilor prin aport voluntar în comuna Bucov

17

08.02.2023

Hotarare

Consiliul local Bucov

privind alegerea președintelui de ședință pentru lunile februarie, martie, aprilie 2023-

16

30.01.2023

Hotarare

Consiliul local Bucov

privind majorarea salariilor personalului serviciului gospodărie comunală începând cu 1 ianuarie 2023

15

30.01.2023

Hotarare

Consiliul local Bucov

privind avizarea și aprobarea utilizării excedentului înregistrat la sfârșitul exercițiului bugetar 2022 cât și a excedentului reportat din anii anteriori pentru anul 2023-inițiat de dl primar Savu Ion

14

30.01.2023

Hotarare

Consiliul local Bucov

privind aprobarea bugetului local de venituri și cheltuieli   al comunei Bucov pe anul 2023 , lista de investiții aferenta anului 2023 , estimări buget local al comunei Bucov pentru anii 2024-2026 –inițiat de dl primar Savu Ion

13

30.01.2023

Hotarare

Consiliul local Bucov

privind clasificarea unor terenuri în categoria drumuri de interes local , străzi și înscrierea în cartea funciară a dreptului de proprietate publică în favoarea comunei Bucov , județul Prahova -inițiat de dl primar Savu Ion

12

30.01.2023

Hotarare

Consiliul local Bucov

privind aprobarea contului de executie la data de 31 decembrie 2022 al Clubului Sportiv Bucov .

11

30.01.2023

Hotarare

Consiliul local Bucov

privind   aprobarea contului de execuție la data de 31 decembrie 2022.

10

30.01.2023

Hotarare

Consiliul local Bucov

privind aprobarea rețelei școlare ce va funcționa în anul   școlar 2023-2024 în comuna Bucov, județul Prahova

9

30.01.2023

Hotarare

Consiliul local Bucov

privind aprobarea numărului de asistenților sociali   ai persoanelor cu handicap pentru anul 2023 precum și raportul   de activitate aferent anului 2022.

8

30.01.2023

Hotarare

Consiliul local Bucov

privind nominalizarea reprezentaților Consiliului Local în comisia pentru evaluarea secretarului general al comunei Bucov

7

30.01.2023

Hotarare

Consiliul local Bucov

privind aprobarea Planului de acțiuni sau de lucrări de interes local pentru repartizarea orelor de muncă efectuate de beneficiarii de venit   minim garantat în anul 2022 precum   și de cei care au de efectuat ore de muncă în folosul comunității.

6

30.01.2023

Hotarare

Consiliul local Bucov

privind aprobarea prelungirii contractului de comodat nr.1088/2006 prin act adițional pentru punctul sanitar CMI Zaharia Elena.

5

30.01.2023

Hotarare

Consiliul local Bucov

privind   aprobarea prelungirii contractului de comodat nr.1087/2006 prin act adițional pentru punctul sanitar CMI Strâmbeanu Corina .

4

19.01.2023

Hotarare

Consiliul local Bucov

privind aprobarea utilizării sumei de 520.000 lei   din excedentul bugetar rezultat la sfârșitul anului 2022 , pentru anul 2023 în sumă de 16.443.122,41 lei ca sursă de finanțare a cheltuielilor de dezvoltare .

                                

3

6.01.2023

Hotarare

Consiliul local Bucov

privind aprobarea intabulării unor terenuri și completarea inventarului bunurilor care aparțin domeniului public al comunei Bucov, județul Prahova în vederea efectuării unor lucrări   de investiții publice

2

6.01.2023

Hotarare

Consiliul local Bucov

privind aprobarea PUZ –extindere intravilan (S =66911mp) pentru zonă instituții și servicii și schimbare destinație teren din zona locuințe în zona instituții și servicii și zona căi de comunicații ( Sstud=78830 mp ) comuna Bucov, sat Chițorani, sat Valea Orlei, NC 27683 (T73, parcela A3085, V3084, V3084/1, V3082/3,V3079, V3069, P3093,P3065,De3094,De3079/1, De3069/2,De3083), NC 30317(T72Dr3086), NC 31507 (T77, Np3404), NC 943(T73Cc3091), strada I C Bratianu (NC27721) , strada Ion Gheorghe (NC 25975) strada Alexandru Averescu (NC 31944)

1

6.01.2023

Hotarare

Consiliul local Bucov

privind acoperirea definitivă din excedentul bugetului local a deficitului secțiunii de dezvoltare

 

 

 

 

Registru privind evidența hotărârilor autorității deliberative pe anul 2022

    

Nr crt

Data

Denumire act

Emitent

Continut pe scurt

106

20.12.2022

Hotarare

Consiliul Local Bucov

privind preluarea în domeniul public al comunei Bucov, a unor rețele de canalizare și predarea acestora în administrarea ”SC Apă și Canal Bucov SRL”

105

20.12.2022

Hotarare

Consiliul Local Bucov

privind aprobarea retragerii dreptului de folosință gratuită a terenurilor primite în baza Legii nr.15/2003 și atribuirea unor terenuri persoanelor solicitante care îndeplinesc condițiile   de atribuire prevăzute de lege dar și de Regulamentul aprobat prin HCL nr.77/23.09.2022

104

20.12.2022

Hotarare

Consiliul Local Bucov

privind stabilirea impozitelor și taxelor locale pe anul 2023

103

20.12.2022

Hotarare

Consiliul Local Bucov

privind atestarea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public

al comunei Bucov, județul Prahova

102

20.12.2022

Hotarare

Consiliul Local Bucov

privind aprobarea rectificării bugetului local de venituri și cheltuieli al comunei Bucov pe anul 2022

101

20.12.2022

Hotarare

Consiliul Local Bucov

privind aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2022

al Clubului   Sportiv Bucov  

100

22.11.2022

Hotarare

Consiliul Local Bucov

privind aprobarea   indicatorilor tehnico-economici la obiectivul de investiții ”Modernizare Strada Iuliu Maniu, strada Vasile Goldiș, comuna Bucov, județul Prahova, faza PT”.

99

22.11.2022

Hotarare

Consiliul Local Bucov

hotărâre privind aprobarea închirierii suprafeței de 1354 mp societății OMV Petrom SA pentru realizarea proiectului ”Lucrări de abandonare Sonda Petrolieră 331 MPC Boldești.

98

22.11.2022

Hotarare

Consiliul Local Bucov

privind aprobarea închirierii spațiului cu destinația de cabinet medical din incinta dispensarului Pleașa,societății SC MADRADENT SRL.

97

22.11.2022

Hotarare

Consiliul Local Bucov

privind ajustarea tarifelor practicate de ADI ”Parteneriatul pentru managementul deșeurilor –Prahova”.

96

22.11.2022

Hotarare

Consiliul Local Bucov

privind aprobarea protocolului de colaborare cu MMSS –PROIECT HUB DE SERVICII MMSS-SIIMMSS.

95

22.11.2022

Hotarare

Consiliul Local Bucov

privind modificarea și completarea HCL Bucov nr. 68/2022 privind asocierea Comunei Bucov cu Judetul Prahova si celelalte localitati in vederea  constituirii Asociaţiei de dezvoltare intercomunitară "Mobilitate Prahova” .

94

22.11.2022

Hotarare

Consiliul Local Bucov

privind introducerea în domeniul privat a unor imobile –terenuri primite de la societatea ECO-FERM SRL prin contractul de schimb autentificat sub nr. 2779/26 septembrie 2022 .

93

22.11.2022

Hotarare

Consiliul Local Bucov

privind rectificarea bugetului local de venituri și cheltuieli pe anul 2022 .

92

15.11.2022

Hotarare

Consiliul Local Bucov

privind aprobarea și implementarea proiectului ”Centru de colectare selectivă a deșeurilor prin aport   voluntar în comuna Bucov, județul Prahova„

91

15.11.2022

Hotarare

Consiliul Local Bucov

privind trecerea unor bunuri imobile din domeniul privat al comunei Bucov în domeniul public al comunei Bucov, judetul Prahova .

90

15.11.2022

Hotarare

Consiliul Local Bucov

privind aprobarea încheierii unui acord de parteneriat între Consiliul Județean Prahova și UAT comuna Bucov în vederea realizării, reabilitării , extinderii și modernizării unor obiective de investiții în sistemul de alimentare cu apă și canalizare destinate îmbunătățirii sănătății publice și mediului în conformitate cu îndeplinirea obligațiilor privind gestionarea apelor uzate și accesul populației la apă potabilă .

89

15.11.2022

Hotarare

Consiliul Local Bucov

privind implementarea proiectului ”Achiziție autoutilitară basculabilă în comuna Bucov, județul Prahova”

88

15.11.2022

Hotarare

Consiliul Local Bucov

privind alegerea președintelui de ședință.

87

28.10.2022

Hotarare

Consiliul Local Bucov

privind acordarea unui sprijin material fam. Ilie Neculai în vederea renovării locuinței.

86

28.10.2022

Hotarare

Consiliul Local Bucov

privind aprobarea casării autoturismului Dacia break PH- 08- PCB.

85

28.10.2022

Hotarare

Consiliul Local Bucov

privind validarea Dispoziției nr.284/27.09.2022 a primarului comunei Bucov , județul     Prahova privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2022-

84

28.10.2022

Hotarare

Consiliul Local Bucov

privind acordarea unui stimulent financiar și a   Certificatului Nunții de Aur fmiliilor care împlinesc 50 de ani de căsătorie.                                                        

83

28.10.2022

Hotarare

Consiliul Local Bucov

privind trecerea unor bunuri imobile din domeniul privat al comunei Bucov în domeniul public al comunei Bucov, judetul Prahova .

82

18.10.2022

Hotarare

Consiliul Local Bucov

privind mandatarea primarului comunei Bucov, dl SAVU ION ,să voteze în Adunarea Generală a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară ”Ținutul Vinului” , statutul modificat și completat

81

18.10.2022

Hotarare

Consiliul Local Bucov

privind aprobarea actualizării indicatorilor tehnici economici la obiectivul de investiții ”Modernizare rețea de drumuri de interes local în comuna Bucov, județ Prahova

80

18.10.2022

Hotarare

Consiliul Local Bucov

privind   actualizarea Strategiei de Dezvoltare Locală 2021-2028 –

79

23.09.2022

Hotarare

Consiliul Local Bucov

privind repartizarea reprezentanților Consiliului Local al comunei Bucov în Consiliile de Administrație   și în Comisiile pentru Evaluarea și asigurarea Calității , din unitățile de învățământ preuniversitare de stat pentru anul școlar 2022-2023

78

23.09.2022

Hotarare

Consiliul Local Bucov

privind alegerea președintelui de ședință

77

23.09.2022

Hotarare

Consiliul Local Bucov

privind aprobarea Regulamentului pentru stabilirea metodologiei cadru de repartizare a terenurilor atribuite în baza Legii 15/2003 privind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea unei locuinţe proprietate personală, republicată, cu modificările și completările ulterioarprivind introducerea în domeniul privat al comunei Bucov, județul Prahova , a unor imobile

76

23.09.2022

Hotarare

Consiliul Local Bucov

privind rectificarea bugetului local de venituri și cheltuieli –adoptată cu 17 voturi”pentru”

75

31.08.2022

Hotarare

Consiliul Local Bucov

privind aprobarea modificării organigramei si statului de personal pentru aparatul de specilitate al primarului comunei Bucov

74

31.08.2022

Hotarare

Consiliul Local Bucov

privind aprobarea unui schimb de terenuri –

73

31.08.2022

Hotarare

Consiliul Local Bucov

privind introducerea în domeniul privat al comunei Bucov, județul Prahova , a unor imobile

72

31.08.2022

Hotarare

Consiliul Local Bucov

privind rectificarea bugetului local de venituri și cheltuieli –adoptată cu 17 voturi”pentru”

71

31.08.2022

Hotarare

Consiliul Local Bucov

privind aprobarea execuției bugetului de venituri și cheltuieli, a Clubului Sportiv Bucov, la data de 30 iunie 2022

70

31.08.2022

Hotarare

Consiliul Local Bucov

privind execuția bugetului local de venituri și cheltuieli a comunei Bucov, la data de 30 iunie 2022

69

18.08.2022

Hotarare

Consiliul Local Bucov

privind aprobarea emiterii unei scrisori de garanție –adoptată cu 17 voturi ”pentru”.

68

18.08.2022

Hotarare

Consiliul Local Bucov

privind asocierea unității administrativ-teritoriale Comuna Bucov cu Județul Prahova și localitățile: Ploiești, Băicoi, Boldești-Scăieni, Plopeni , Ariceștii Rahtivani, Blejoi, Valea Călugărească, Berceni, Bărcănești, Brazi, Păulești, Râfov, Târgșoru Vechi și constituirea Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „Mobilitate Prahova” pentru serviciul de transport public local

67

18.08.2022

Hotarare

Consiliul Local Bucov

privind aprobarea participarii la ”Programul privind creşterea eficienţei energetice a infrastructurii de iluminat public si a devizului general estimativ pentru proiectul

“ EFICIENTIZAREA ENERGETICA A INFRASTRUCTURII DE ILUMINAT PUBLIC IN COMUNA BUCOV, JUDETUL PRAHOVA -Solutia 1”

66

18.08.2022

Hotarare

Consiliul Local Bucov

privind alegerea președintelui de ședință

65

15.07.2022

Hotarare

Consiliul Local Bucov

privind aprobarea indicatorilor tehnico economici   la obiectivul de investiții ”Construire teren minifotbal , amenajare parc și loc de joacă , împrejmuire teren , sat Pleașa , comuna Bucov, județ Prahova, faza P.T” –

64

15.07.2022

Hotarare

Consiliul Local Bucov

privind aprobarea indicatorilor tehnico economici   la obiectivul de investiții ”Construire teren minifotbal , amenajare loc de joacă, împrejmuire teren –cartier Iulia Hașdeu , sat Bucov, comuna Bucov, județul Prahova , faza P.T”

63

15.07.2022

Hotarare

Consiliul Local Bucov

privind aprobarea modificării organigramei și statului de personal al aparatului de specialitate al primarului comunei Bucov, județul Prahova 2022.

62

28.06.2022

Hotarare

Consiliul Local Bucov

privind rectificarea bugetului local de venituri și cheltuieli pe anul 2022

61

23.06.2022

Hotarare

Consiliul Local Bucov

privind predarea către Ministerul Lucrarilor Publice , Dezvoltării și Administrației prin CNI SA a amplasamentului și asigurarea condițiilor în vederea executării obiectivului de investiții ”Construire creșă medie,sat Bucov,comuna Bucov, județul Prahova

60

23.06.2022

Hotarare

Consiliul Local Bucov

privind aprobarea accesării Programului privind sprijinirea eficienței energetice și a gestionării integrate a energiei în structura de iluminat public , finanțat de A.F.M pentru ”Extindere iluminat public în cartierele de tineri –comuna Bucov, sat Bucov, Județul Prahova

59

23.06.2022

Hotarare

Consiliul Local Bucov

privind aprobarea depunerii proiectului ~Construire piste de bicicletă în comuna Bucov Județúl Prahova–în cadrul apelurilor de proiecte PNRR/2022/C10 , componența 10 –Fondul Local prin Planul Național de Redresare și reziliență

58

23.06.2022

Hotarare

Consiliul Local Bucov

privind aprobarea încheierii unui contract de comodat pentru spațiul –Sală Sport Bucov , în vederea desfășurării unor activități sportive

57

23.06.2022

Hotarare

Consiliul Local Bucov

Hotărârea nr.57 privind aprobarea taxei speciale de salubrizare și a Regulamentului de instituire și administrare a taxei speciale de salubrizare pentru unitatea administrativ-teritorială comuna Bucov

56

23.06.2022

Hotarare

Consiliul Local Bucov

56 privind încheierea unui act adițional la contractul de consultanță juridică încheiat cu dl avocat Stoica Iulian

55

23.06.2022

Hotarare

Consiliul Local Bucov

privind rectificarea bugetului local de venituri și cheltuieli pe anul 2022

54

09.06.2022

Hotarare

Consiliul Local Bucov

privind completarea Hotărârii nr.49-20 mai 2021,

53

09.06.2022

Hotarare

Consiliul Local Bucov

privind aprobarea planului urbanistic zonal ” SCHIMBARE DESTINAȚIE TEREN (6009MP) DIN ”ZONA MIXTĂ SERVICII, STRUCTURI TURISTICE ȘI SPAȚII VERZI AMENAJATE, ODIHNĂ, AGREMENT” ȘI EXTINDERE INTRAVILAN (118.817 MP) PENTRU ”ZONA INSTITUȚII ȘI SERVICII ”ȘI ZONA DE COMUNICAȚII RUTIERE” PENTRU APLASARE COMPLEX TURISTIC ȘI DE AGREMENT (Sstud=124.996 mp)adoptată cu 14 voturi ”petru”.

52

09.06.2022

Hotarare

Consiliul Local Bucov

privind aprobarea Regulamentului pentru acordarea titlului de ’’Cetățean de onoare al comunei Bucov’’-adoptată cu 14 voturi”pentru

51

09.06.2022

Hotarare

Consiliul Local Bucov

privind conferirea titlului de „Cetăţean de onoare al comunei Bucov”Preasfințitului Părinte Timotei Prahoveanul - Episcop-vicar al Arhiepiscopiei Bucureștilor adoptată cu 13 voturi ”pentru”, 1 vot împotrivă.

50

09.06.2022

Hotarare

Consiliul Local Bucov

privind conferirea titlului de „Cetăţean de onoare al comunei Bucov” Preafericitului Părinte Daniel (Ciobotea),Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române –adoptată cu 13 voturi ”pentru”, 1 vot împotrivă

49

25.05.2022

Hotarare

Consiliul Local Bucov

privind aprobarea alipirii a două terenuri în suprafață totală de 10.568 mp aparținând domeniului privat al comunei Bucov , județul Prahova.

                                                          

48

25.05.2022

Hotarare

Consiliul Local Bucov

privind aprobarea întocmirii studiului de fezabilitate pentru lucrarea de investiții ”Construire sală desport in satul Pleașa , comuna Bucov, județul Prahova.

47

25.05.2022

Hotarare

Consiliul Local Bucov

privind aprobarea indicatorilor tehnico economici la obiectivul de investiții ”Construire teren fotbal și spațiu de joacă , sat Bucov, comuna Bucov, județ Prahova.

46

25.05.2022

Hotarare

Consiliul Local Bucov

privind aprobarea rectificării bugetului local de venituri și cheltuieli al comunei Bucov pe anul 2022 , estimări 2023-2025.

45

25.05.2022

Hotarare

Consiliul Local Bucov

privind aprobarea devizului general și actualizarea indicatorilor tehnico economici la faza de proiect tehnic și detalii de execuție ai obiectivului de investiții ”Executare trotuare dalate , podețe și rigole în comuna Bucov, sat Bucov, județ Prahova.

44

25.05.2022

Hotarare

Consiliul Local Bucov

privind aprobarea încheierii unui acord de partneriat cu SC Ecoferm SRL în vederea elaborării unei documentații PUZ pe teritoriul UAT Bucov.

43

25.05.2022

Hotarare

Consiliul Local Bucov

privind rezilierea contractului de constituire a dreptului de superficie   nr.1978/05.10.2020 încheiat cu SC Izaledi Events SRL.

42

25.05.2022

Hotarare

Consiliul Local Bucov

privind aprobarea prelungirii duratei contractului de concesiune nr.4431/23.06.2005 încheiat cu CMI Dr Zaharia Elena.

41

25.05.2022

Hotarare

Consiliul Local Bucov

privind acordarea unui ajutor de urgență

40

13.05.2022

Hotarare

Consiliul Local Bucov

privind trecerea din domeniul privat al unității administrativ-teritoriale comuna Bucov în domeniul public al unității adminsitrativ teritoriale comuna Bucov a unor imobile terenuri intravilane .

                                                            

39

13.05.2022

Hotarare

Consiliul Local Bucov

privind aprobarea proiectului ”Elaborarea în format GIS a documentelor de amenajare a teritoriului și de planificare urbană, a comunei Bucov, județul Prahova” și a cheltuielilor aferente , în vederea finanțării acestuia în cadrul Planului Național de Redresare și Reziliență al României , Componenta C10 –Fondul Local .

38

13.05.2022

Hotarare

Consiliul Local Bucov

privind aprobarea proiectului ”Sistem inteligent de management local în comuna Bucov, județul Prahova ” și a cheltuielilor aferente , în vederea finanțării acestuia în cadrul Planului Național de Redresare și Reziliență al României , Componenta C10-Fondul Local.

37

13.05.2022

Hotarare

Consiliul Local Bucov

privind alegerea președintelui de ședință  

36

29.04.2022

Hotarare

Consiliul Local Bucov

privind predarea către Ministerul Lucrărilor Publice , Dezvoltării și Administrației prin Compania Națională de Investiții ”C.N.I” S.A , a amplasamentului și asigurarea condițiilor în vederea executării obiectivului de investiții ” Construire creșă medie , sat Bucov, comuna Bucov, județul Prahova.

35

29.04.2022

Hotarare

Consiliul Local Bucov

privind aprobarea execuției bugetului de venituri și cheltuieli, a Clubului Sportiv Bucov, la data de 31 martie 2022.

34

29.04.2022

Hotarare

Consiliul Local Bucov

privind execuția bugetului local de venituri și cheltuieli , a comunei Bucov, la data de 31 martie 2022.

33

29.04.2022

Hotarare

Consiliul Local Bucov

privind aprobarea situaíilor financiare anuale la data de 31 decembrie 2021 pentru SC ”APĂ ȘI CANAL BUCOV ”SRL .

32

22.03.2022

Hotarare

Consiliul Local Bucov

privind însușirea documentației cadastrale de alipire a trei parcele de teren situate în Tarla nr.99 , parcela A 4115, A 4118, comuna Bucov, județul Prahova.

31

22.03.2022

Hotarare

Consiliul Local Bucov

privind asocierea comunei Bucov cu Consiliul Județean Prahova și unele unități administrativ teritoriale din județul Prahova în vederea constituirii Asociației de Dezvoltare Intercomunitară ”Ținutul Vinului” .

30

22.03.2022

Hotarare

Consiliul Local Bucov

privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al SC Apă și Canal Bucov SRL pe anul 2022

29

07.03.2022

Hotarare

Consiliul Local Bucov

privind aprobarea încheierii unui acord de parteneriat cu SC ECOFERM   SRL în vederea elaborării unei documentații PUZ pe teritoriul UAT Bucov–inițiat de dl primar Savu Ion

28

07.03.2022

Hotarare

Consiliul Local Bucov

privind aprobarea devizului general și actualizarea indicatorilor tehnico-economici la faza de Proiect Tehnic și Detalii de Execuție ai obiectivului de investiții” Executare trotuare dalate, podețe și rigole ” în comuna Bucov, sat Bucov, județul Prahova ” -

27

07.03.2022

Hotarare

Consiliul Local Bucov

27   privind desemnarea unui reprezentant al consiliului local , care face parte din Comisia de evaluare a probei de interviu , din cadrul concursului pentru ocuparea funcțíilor de director și de director adjunct la Școlile Gimnaziale din comuna Bucov , județul Prahova–

26

07.03.2022

Hotarare

Consiliul Local Bucov

privind asocierea comunei Bucov cu Consiliul Judetean Prahova și unele unități adminsitrativ teritoriale în vederea constituirii Asociației de Dezvoltare Intercomunitară ”Mobilitate Prahova”

25

07.03.2022

Hotarare

Consiliul Local Bucov

privind aprobarea rectificării bugetului local de venituri și cheltuieli pe anul 2022-

24

07.02.2022

Hotarare

Consiliul Local Bucov

privind aprobarea majorării tarifelor pentru închiriere buldoexcavator CASE și foraj longitudinal cu foreză mecanică prestate de SC Apă și Canal Bucov SRL -inițiat de dl primar Savu Ion

23

07.02.2022

Hotarare

Consiliul Local Bucov

privind acordarea unui mandat special în ADI ”Parteneriatul pentru Managementul Deșeurilor Prahova” ;

22

07.02.2022

Hotarare

Consiliul Local Bucov

22 privind aprobarea contului de execuție al Clubului Sportiv Bucov la data de 31 decembrie 2021.

21

07.02.2022

Hotarare

Consiliul Local Bucov

Hotărârea nr.21 privind aprobarea contului de execuție al comunei Bucov la 31 decembrie 2021.

20

07.02.2022

Hotarare

Consiliul Local Bucov

20 privind avizarea și aprobarea utilizării excedentului anilor precedenți în anul 2022

19

07.02.2022

Hotarare

Consiliul Local Bucov

19 privind aprobarea bugetului local de venituri și cheltuieli pe anul 2022 al Clubului Sportiv Bucov .

18

07.02.2022

Hotarare

Consiliul Local Bucov

18 privind aprobarea bugetului local de venituri și cheltuieli al comunei Bucov pe anul 2022, lista de investiții aferentă anului 2022 , estimări buget local al comunei Bucov pentru anii 2023-2025

17

26.01.2022

Hotarare

Consiliul Local Bucov

privind aprobarea utilizării sumei de 80.000 lei   din excedentul bugetar rezultat la sfârșitul anului 2021, pentru anul 2022 în sumă de 17.829.431,44 lei ca sursă de finanțare a cheltuielilor de dezvoltare –adoptată cu 17 voturi”pentru”.

16

26.01.2022

Hotarare  

privind aprobarea întocmirii Studiului de fezabilitate pentru proiectul ”Extindere rețea canalizare menajeră , sat Bucov, comuna Bucov, județ Prahova ” – adoptată cu 17 voturi ”pentru”

15

26.01.2022

Hotarare

 

privind aprobarea documentațiilor de dezmembrare a unor imobile, proprietatea comunei Bucov – adoptată cu 17 voturi ”pentru”

14

26.01.2022

Hotarare

 

privind aprobarea efectuării lucrării de investiție „extindere gaze strada Iulia Hașdeu”, sat Bucov, comuna Bucov , județul Prahova–– adoptată cu 17 voturi ”pentru”

13

26.01.2022

Hotarare

 

privind aprobare D.A.L.I. pentru ”Modernizare drumuri în satul Bighilin, comuna Bucov, județul Prahova” –– adoptată cu 17 voturi ”pentru

12

26.01.2022

Hotarare

 

privind transmiterea dreptului de concesiune, din contractul nr.2531/26.03.2007, încheiat cu SC AMP INVEST SRL – adoptată cu 17 voturi ”pentru”

11

26.01.2022

Hotarare

 

privind organizarea rețelei școlare, pentru anul școlar 2022-2023,la nivelul comunei Bucov, județul Prahova- adoptată cu 17 voturi ”pentru

10

26.01.2022

Hotarare

 

10 privind aprobarea Planului de acțiuni și lucrări de interes local, pe anul 2022, pentru repartizarea orelor de muncă, prestate lunar de către persoanele apte de muncă , din familiile beneficiare de ajutor social, de persoanele care au de efectuat zile de muncă în folosul comunității   -adoptată cu 17 voturi ”pentru”

9

26.01.2022

Hotarare

Consiliul local Bucov

privind nominalizarea reprezentanților Consiliului Local, în comisia pentru evaluarea secretarului general al comunei Bucov , județul Prahova -- adoptată cu 17 voturi ”pentru”

8

26.01.2022

Hotarare

Consiliul local Bucov

privind menținerea , la nivelul lunii decembrie 2021,a salariilor de bază , indemnizațiilor de care beneficiază personalul primăriei Bucov -- adoptată cu 17 voturi ”pentru”

7

26.01.2022

Hotarare

Consiliul local Bucov

privind aprobarea încheierii unui act adițional, la contractul de comodat nr.1088 din 3 februarie 2006, încheiat cu d.na doctor Zaharia Elena - adoptată cu 17 voturi ”pentru”

6

26.01.2022

Hotarare

Consiliul local Bucov

privind aprobarea încheierii unui act adițional, la contractul de comodat nr.1087 din 3 februarie 2006, încheiat cu d.na doctor Strîmbeanu Corina - adoptată cu 17 voturi ”pentru”

5.

26.01.2022

Hotarare

Consiliul local Bucov

privind aprobarea   numărului asistenților   sociali ai persoanelor cu handicap, pentru anul 2022, precum și raportul de activitate pentru   anul 2021 –adoptată cu 17 voturi ”pentru”

4

26.01.2022

Hotarare

Consiliul local Bucov

privind privind alegerea președintelui de ședință, pentru perioada februarie-aprilie 2022 –adoptată cu 15 voturi , 2 abțineri.

3

13.01.2022

Hotarare

Consiliul local Bucov

privind aprobarea utilizării sumei de 720000 lei din excedentul bugetar rezultat la sfarsitul anului 2021 ,pentru anul 2022 în sumă 17.829.431,44 lei ca sursă de finanțare a cheltuielilor de dezvoltare –adoptata cu 17 voturi ”pentru”

2

06.01.2022

Hotarare

Consiliul local Bucov

Acoperire excedent

1

06.01.2022

Hotarare

Consiliul local Bucov

Validare dispozitie 352/22.12.2021

    

Registru privind evidența hotărârilor autorității deliberative pe anul 2021

 

Nr crt

Data

Denumire act

Emitent

Continut pe scurt

92

16.12.2022

Hotarare

Consiliul Local Bucov

privind aprobarea obiectivului de investiție ” Realizare iluminat public în zona DN1B , KM 11+500-KM 14 +550, SAT BUCOV,comuna Bucov, județ Prahova ”

91

16.12.2022

Hotarare

Consiliul Local Bucov

privind aprobarea obiectivului de investiție ” Realizare trotuare , podețe și rigole în zona DN1 B, KM 11+500-km 13 +320, sat Bucov,comuna Bucov, județul Prahova”

90

16.12.2022

Hotarare

Consiliul Local Bucov

privind solicitarea fondurilor necesare pentru plata ajutoarelor de încălzire a locuinței

89

16.12.2022

Hotarare

Consiliul Local Bucov

privind stabilirea impozitelor, taxelor locale și altor taxe asimilate acestora care se fac venit al bugetului local pe anul 2022.

88

16.12.2022

Hotarare

Consiliul Local Bucov

privind aprobarea rectificării bugetului local de venituri și cheltuieli al comunei Bucov, pe anul 2021

87

25.11.2022

Hotarare

Consiliul Local Bucov

privind aderarea la Acordul de cooperare pentru organizarea și exercitarea funcției de audit public intern

86

25.11.2022

Hotarare

Consiliul Local Bucov

privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului :”Lucrări în primă urgență de consolidare apărare mal stâng al râului Teleajen – sat Bucov, comuna Bucov, județul Prahova

85

15.11.2022

Hotarare

Consiliul Local Bucov

privind închirierea directă a unui spaţiu din imobilul Cămin Cultural Bucov în vederea   desfăşurării activităţii medicului veterinar Mănguţă Gabriela

84

15.11.2022

Hotarare

Consiliul Local Bucov

privind rectificarea bugetului local de venituri si cheltuieli al comunei Bucov, judetul Prahova

83

15.11.2022

Hotarare

Consiliul Local Bucov

privind aprobarea investiției –Extinderea sistemului de distribuție gaze naturale în satul Bighilin , aparținător comunei Bucov , județul Prahova

82

15.11.2022

Hotarare

Consiliul Local Bucov

privind aprobarea încheierii unui acord de parteneriat în vederea participării UAT Bucov la Programul privind creșterea eficienței energetice și gestionarea inteligentă a energiei în clădirile publice

81

15.11.2021

Hotarare

Consiliul Local Bucov

privind alegerea presedintelui de sedinta

   

Nr crt

Data

Denumire act

Emitent

Continut pe scurt

         

80

21 .10.2021

Hotarare

Consiliul Local Bucov

Privind executare lucrăr80 privind aprobarea cererii de finanțare și a devizului general estimativ pentru depunerea la Ministerul Dezvoltării , Lucrărilor publice și Administrației a proiectului privind obiectivul:”Modernizare și extindere rețea de canalizare în cartierele Tineretului și Iulia Hașdeu, comuna Bucov, județul Prahova”

79

21 .10.2021

Hotarare

Consiliul Local Bucov

privind aprivind aprobarea cererii de finanțare și a devizului general estimativ   pentru depunerea la Ministerul Dezvoltării , Lucrărilor Publice și Adminstrației a proiectului privind obiectivul ”Extindere rețea de alimentare cu apă în cartierele Tineretului și Iulia Hașdeu , comuna Bucov, județul Prahova”

78

21 .10.2021

Hotarare

Consiliul Local Bucov

privind aprobarea cererii de finanțare și a devizului general estimativ pentru depunerea la Ministerul Dezvoltării , Lucrărilor Publice și Adminsitrației a proiectului privind obiectivul”Modernizare drumuri   cartierele Tineretului și Iulia Hașdeu , comuna Bucov-județul Prahova”

77

21 .10.2021

Hotarare

Consiliul Local Bucov

privind participarea comunei Bucov la ”Programul privind sprijinirea eficienței energetice și a gestionării inteligente a energiei electrice în infrastructura de iluminat public derulat de Adminsitrația Fondului pentru Mediu cu proiectul investițional:Modernizarea sistemului de iluminat public prin creșterea eficienței energetice   a corpurilor de iluminat și prin gestionarea inteligentă a energiei electrice în infrastructura de iluminat public, din comuna Bucov, județul Prahova

76

21 .10.2021

Hotarare

Consiliul Local Bucov

privind acceptarea angajamentului de plată transmis de către ROSAL GRUP S.A., referitor la eșalonarea redevenței restante, aferentă “Contractului de Delegare prin concesiune a Gestiunii Activității de Colectare, Transport și Transfer a Deșeurilor Municipale în zonele: 2 Boldești-Scăeni și 6 –Valea Doftanei, nr. 1792/13023 din 13.09.2016 sau rezilierea contractului încheiat între Asociația de Dezvoltare Intercomunitară “Parteneriatul pentru Managementul Deșeurilor –Prahova” și ROSAL GRUP S.A”

75

21 .10.2021

Hotarare

Consiliul Local Bucov

privind aprobarea/neaprobarea documentației ”Delegare de gestiune               activitatea   de administrare a depozitului de deșeuri municipale Boldești Scăeni în cadrul SMID PRAHOVA”-

74

21 .10.2021

Hotarare

Consiliul Local Bucov

privind aprobarea participării comunei Bucov la ”Programul privind reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră în transporturi , prin promovarea infrastructurii pentru vehicule de transport rutier nepoluant din punct de vedere energetic:stații de reîncărcare pentru vehicule electrice”.  

73

21 .10.2021

Hotarare

Consiliul Local Bucov

privind aprobarea întocmirii documentației și efectuarea lucrării ”Modernizare și mărire capacitate stație epurare”.

72

21 .10.2021

Hotarare

Consiliul Local Bucov

privind aprobarea contului de execuție la data de 30 septembrie 2021 al Clubului Sportiv Bucov .

71

21 .10.2021

Hotarare

Consiliul Local Bucov

. privind aprobarea contului de execuție la data de 30 septembrie 2021 al comunei Bucov pe anul 2021.

70

21 .10.2021

Hotarare

Consiliul Local Bucov

privind rectificarea bugetului local de venituri și cheltuieli al comunei Bucov, pe anul 2021.

69

08,10,2021

Hotarare

Consiliul Local Bucov

privind aprobarea solcitării de prelungire a scrisorii   de garanție din partea F.N.G.C.I.M.M. SA IFN , în vederea obținerii avansului pentru proiectul integrat ”Modernizare rețea drumuri de interes local în comuna Bucov , județul Prahova –adoptata cu 14 voturi ”pentru” ;

68

27.09.2021

Hotarare

Consiliul Local Bucov

privind aprobarea prețului de furnizare al apei potabile , a serviciilor de canalizare , a taxelor și tarifelor practicate de SC APĂ ȘI CANAL BUCOV SRL,

67

27.09.2021

Hotarare

Consiliul Local Bucov

privind rectificarea bugetului local de venituri si cheltuieli al comunei Bucov

66

27.09.2021

Hotarare

Consiliul Local Bucov

privind repartizarea reprezentanților Consiliului Local al comunei Bucov în Consiliile de Administrație și în Comisiile pentru Evaluarea și asigurarea Calității , din unitățile de învățământ preuniversitare de stat pentru anul școlar 2021-2022 ;

65

31.08.2021

Hotarare

Consiliul Local Bucov

Privind aprobarea inchirierii prin atribuire directa catre OMV PETROM a suprafeței de 9937 mp teren pentru ”punere in siguranta conducta gaz”

64

31.08.2021

Hotarare

Consiliul Local Bucov

Privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici la obiectivul de investiții ”Executare trotuare dalate, podețe , rigole ”

63

31.08.2021

Hotarare

Consiliul Local Bucov

Alegerea presedintelui de sedinta august-sept –oct 2021

62

16.07.2021

Hotarare

Consiliul Local Bucov

privind aprobarea întocmirii studiului de fezabilitate pentru construire creșă în satul Bucov, comuna Bucov, jud.Prahova-adoptata cu 16 voturi~pentru~

61

16.07.2021

Hotarare

Consiliul Local Bucov

privind aprobarea primirii cu titlu gratuit a unui autoturism marca Hyunday Tucson și casarea autoturismului vechi Dacia Breack - inițiat de dl viceprimar Nicolescu Nicolae -16 voturi ~pentru~

60

16.07.2021

Hotarare

Consiliul Local Bucov

Aprobare cont executie club sportiv

59

16.07.2021

Hotarare

Consiliul Local Bucov

privind aprobarea contului de execuție al comunei Bucov la 30 iunie 2021 - adoptata cu 16 voturi ~pentru~

58

16.07.2021

Hotarare

Consiliul Local Bucov

privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al comunei Bucov - adoptata cu 16 voturi ~pentru~

57

16.07.2021

Hotarare

Consiliul Local Bucov

privind   aprobarea achiziționării unei cositoare ce se montează la tractor   precum și a unei mașini de tocat vegetație - adoptata cu 16 voturi ~pentru~

56

16.07.2021

Hotarare

Consiliul Local Bucov

privind aprobarea construirii unei platforme betonate, lângă stația de epurare, în vederea depozitării temporare a gunoaielor și vegetației uscate –adoptata cu 12 voturi ~pentru~

55

16.07.2021

Hotarare

Consiliul Local Bucov

privind aprobarea co-finanțării cu 10% a cheltuielilor eligibile și neeligibile finanțate prin Programul ”South Muntenia Energy Efficiency for public Buildings Investment Programme ” proporțional cu valoarea estimată a cheltuielilor aferente proiectelor cuprinse în Anexa 9 Portofoliu de proiecte pre-cerere de finanțare BEI precum și de aprobare a Acordului cadru de parteneriat între județul Prahova și comuna Bucov –adoptata cu 16 voturi ~pentru~

54

16.07.2021

Hotarare

Consiliul Local Bucov

privind asocierea comunei Bucov cu Consiliul Județean Prahova în vederea constituirii Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Investiții Teritoriale Integrate Ținutul Buzăului , Prahovei și Vrancei –adoptata cu 16 voturi~pentru~

53

23.06.2021

Hotarare

Consiliul Local Bucov

privind aprobarea montării unor indicatoare de interzicere și restricție pe unele străzi din comuna Bucov, județul Prahova  -11 voturi ~pentru~

52

23.06.2021

Hotarare

Consiliul Local Bucov

privind împrejmuirea cu gard a unui teren în suprafață de 3 ha, proprietatea comunei Bucov, situat în Tarlaua 92 , parcela 3999 -11 voturi ~pentru~

51

23.06.2021

Hotarare

Consiliul Local Bucov

privind aprobarea încheierii unui acord de parteneriat cu SC ECOFERM SRL în vederea elaborării unei documentații PUZ pe teritoriul UAT Bucov-17 voturi ~pentru~

50

23.06.2021

Hotărâre

Consiliul Local Bucov

privind aprobarea indicatorilor tehnico economici la obectivul de investiții ”Modernizarea străzilor Alexandru Lăpușneanu, Petru Rareș,Regina Maria, Regele Ferdinand și a drumurilor laterale aferente străzilor Regele Carol I , Mircea cel Bătrân, Dimitrie Cantemir din satul Pleașa,comuna Bucov , județ Prahova

49

20.05.2021

Hotărâre

Consiliul

Local Bucov

privind aprobarea constituirii dreptului de superficie cu titlu oneros asupra unor terenuri inventariate în domeniul privat al comunei Bucov în favoarea unor persoane fizice sau juridice

48

20.05.2021

Hotărâre

Consiliul

Local Bucov

Aprobarea situatiilor financiare la 31 dec 2020 si a bugetului de venituri si cheltuieli pe 2021 SC Apa si Canal Bucov SRL

47

20.05.2021

Hotărâre

Consiliul

Local Bucov

incheierea unui act aditional la contractul de concesiune 7131/05.09.2021

46

20.05.2021

Hotărâre

Consiliul

Local Bucov

Privind numirea membrilor in comitetul director al clubului sportiv Bucov

45

20.05.2021

Hotărâre

Consiliul

Local Bucov

Aprobarea prelungirii duratei contractului de concesiune 4431/23.06.2005

44

20.05.2021

Hotărâre

Consiliul

Local Bucov

aprobarea numarului maxim de posturi

43

20.05.2021

Hotărâre

Consiliul

Local Bucov

Rectificare buget 2021

42

20.05.2021

Hotărâre

Consiliul

Local Bucov

Privind aprobarea procedurii esalonarii la plata a impozitelor si taxelor locale

41

20.05.2021

Hotărâre

Consiliul

Local Bucov

Privind achizitionare mobilier rural

40

14.05.2021

Hotărâre

Consiliul

Local Bucov

Privind participarea la programul E.L.E.N.A cu imobilele :Scoala Constantin Stere Bucov, Scoala Chitorani, Scoala Mihai Voda Pleasa

39

14.05.2021

Hotărâre

Consiliul

Local Bucov

Alegerea presedintelui de sedinta mai-iulie 2021

38

19.04.2021

Hotărâre

Consiliul

Local Bucov

privind aprobarea contului de execuție al Clubului Sportiv Bucov la data de 31 martie 2021

37

19.04.2021

Hotărâre

Consiliul

Local Bucov

privind aprobarea contului de execuție al comunei Bucov la 31 martie 2021-

36

19.04.2021

Hotărâre

Consiliul

Local Bucov

privind aprobarea bugetului local de venituri și cheltuieli pe anul 2021 al Clubului Sportiv Bucov

35

19.04.2021

Hotărâre

Consiliul

Local Bucov

privind avizarea și aprobarea utilizării excedentului anilor precedenți în anul 2021

34

19.04.2021

Hotărâre

Consiliul

Local Bucov

privind aprobarea bugetului local de venituri și cheltuieli al comunei Bucov pe anul 2021, lista de investiții aferentă anului 2021 , estimări buget local al comunei Bucov pentru anii 2022-

33

13.04.2021

Hotărâre

Consiliul

Local Bucov

   privind acordarea unui mandate special Primarului comunei Bucov să voteze în numele comunei Bucov și pe seama acesteia , în AdunareaGenerală a ADI ”Parteneriatul pentru Managementul Deșeurilor Prahova”

32

13.04.2021

Hotărâre

Consiliul

Local Bucov

privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ”extindere sistem de distribuție gaze naturale în satul Bighlin, comuna Bucov,județul Prahova ”

31

13.04.2021

Hotărâre

Consiliul

Local Bucov

privind aprobare P.U.Z schimbare parțială destinație teren   din zona locuințe în zonă instituții publice și servicii de interes general, zona spațiilor verzi și zonă căi de comunicație și parcelare teren (S=24561 mp) pentru amplasare locuințe și funcțiuni complementare (Sstud 28858 mp) în comuna Bucov, sat Bucov, NC 25388 (strada Iulia Hașdeu) , NC 23054 (drum), NC 23055 tarla 2, parcela Ps102

30

13.04.2021

Hotărâre

Consiliul

Local Bucov

privind aprobare P.U.Z modificare reglementări urbanistice și parcelare teren pentru amplasare cartier rezidențial –comuna Bucov, sat Bucov, nr. cadastrale 21700,25073,tarla 99, parcelele A4115, A 4118 , strada Tineretului (NC21687), Dc 4074(NC24120)

29

13.04.2021

Hotărâre

Consiliul

Local Bucov

   privind aprobarea PUZ schimbare destinație teren (S=1157 mp) din subzonă căi de comunicație feroviară în zonă instituții și servicii și zonă spații verzi pentru amplasare biserică ortodoxă și amenajare scuar (Sst=5538 mp) în comuna Bucov, sat Pleașa , nr cadastrale 25025,25026,25347, tarla 42, parcela A1829, nr cadastral 26024 (strada Fabricilor ),nr cadastral 24423(strada Dimitrie Cantemir) , nr cadastral 25960 (strada 1 Mai) -

28

13.04.2021

Hotărâre

Consiliul

Local Bucov

privind aprobarea indicatorilor tehnico economici la obiectivul de investiții ”Modernizarea străzilor Costache Negruzzi, Vasile Alecsandri,Mișcă Costică,Emil Cioran-sat Bucov și DE 3751, stadionului-sat Chițorani, comuna Bucov, județ Prahova, faza D.A.L.I

27

13.04.2021

Hotărâre

Consiliul

Local Bucov

privind aprobarea indicatorilor tehnico economici la obiectivul de investiții ”Modernizarea străzii Bărcăneasa,a drumurilor laterale aferente străzii Alexandru Averescu și ulițelor 1,2,3,4 aferente străzii Iuliu Maniu din satul Chițorani  

26

13.04.2021

Hotărâre

Consiliul

Local Bucov

privind aprobarea indicatorilor tehnico economici la obectivul de investiții ”Modernizarea străzilor Eugen Ionescu, Barbu Ștefănescu Delavrancea, Nichita Stănescu,Octavian Goga,George Coșbuc, Nicolae Labiș și strada laterală –Mihai Eminescu din satul Bucov , comuna Bucov , județ Prahova

25

13.04.2021

Hotărâre

Consiliul

Local Bucov

privind aprobarea plantării de copaci , în spațiile publice aflate în administrarea Primăriei Bucov

24

31.03.2021

Hotărâre

Consiliul

Local Bucov

privind aprobarea atribuirii directe a unor suprafețe de   pajiste,rămase neatribuite, proprietate privată a UAT BUCOV, cuprinse în amenajamentul pastoral                     

          

          

23

31.03.2021

Hotărâre

Consiliul

Local Bucov

privind   aprobarea întocmirii unui P.U.Z schimbare destinație teren (6009 mp) din zonă mixtă servicii, structuri turistice și spații verzi amenajate, odihnă, agrement” și extindere intravilan (118.817 mp) pentru ”zonă instituții și servicii ” și ”zonă căi de comunicații rutiere” pentru amplasare complex turistic și de agrement (Sstud=124.996 mp) de către SC ECO-FERM SRL

22

31.03.2021

Hotărâre

Consiliul

Local Bucov

privind desemnarea dlui Tănase Ionuț în Consiliul Director al ”Fundației Constantin Stere ” Bucov

21

31.03.2021

Hotărâre

Consiliul

Local Bucov

privind aprobarea utilizării sumei de 2.000.000 lei   din excedentul bugetului local rezultat la finele anului 2020

20

31.03.2021

Hotărâre

Consiliul

Local Bucov

privind aprobarea Strategiei de Dezvoltare Locală a Comunei Bucov pentru perioada 2021-2028

19

31.03.2021

Hotărâre

Consiliul

Local Bucov

privind aprobarea Acordului între comuna Bucov, jud.Prahova și U.A.T Județul Prahova în vederea realizării documentațiilor tehnico-economice pentru investiția” Extindere rețea de gaze naturale în unele localități din Județul Prahova”

18

23.02.2021

Hotărâre

Consiliul

Local Bucov

Hotărârea nr 18 privind închirierea directă a unei suprafețe de pajiște cuprinsă în amenajamentul pastoral -

17

23.02.2021

Hotărâre

Consiliul

Local Bucov

privind încheierea unui contract de asociere cu SC APĂ ȘI CANAL BUCOV SRL

16

23.02.2021

Hotărâre

Consiliul

Local Bucov

privind amplasarea unor indicatoare rutiere de avertizare pe drumul comunal 159

15

23.02.2021

Hotărâre

Consiliul

Local Bucov

privind aprobarea rețelei școlare a unităților de învățământ preuniversitare de stat ,din comuna Bucov, pentru anul școlar 2021-2022 –

14

23.02.2021

Hotărâre

Consiliul

Local Bucov

privind acceptarea ofertei de donație a terenului în suprafață de 387mp situat în comuna Bucov, sat Bucov, strada Tineretului nr.cadastral 27752-

13

23.02.2021

Hotărâre

Consiliul

Local Bucov

privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare al aparatului de specialitate al primarului comunei Bucov, organigrama și statul de personal actualizat –

12

23.02.2021

Hotărâre

Consiliul

Local Bucov

privind aprobarea contului de execuție al Clubului Sportiv Bucov la 31 decembrie 2020

11

23.02.2021

Hotărâre

Consiliul

Local Bucov

privind aprobarea contului de execuție la data de 31 decembrie 2020.

10

26.01.2021

Hotărâre

Consiliul

Local Bucov

privind aprobarea Planului de acțiuni și lucrări de interes local pe anul 2021 pentru repartizarea orelor   de muncă prestate lunar de către persoanele apte de muncă   din familiile beneficiare de ajutor social in conformitate cu prevederile Legii nr 416/2001 privind venitul minim garantat cu modificările și completările ulterioare

9

26.01.2021

Hotărâre

Consiliul

Local Bucov

privind nominalizarea reprezentanților Consiliului Local în comisia pentru evaluarea secretarului general al comunei Bucov , județul Prahova

8

26.01.2021

Hotărâre

Consiliul

Local Bucov

privind menținerea , la nivelul lunii decembrie 2020,a salariilor de bază , indemnizațiilor de care beneficiază personalul primăriei Bucov

7

26.01.2021

Hotărâre

Consiliul

Local Bucov

privind aprobarea încheierii unui act adițional la contractul de comodat nr.1088 din 3 februarie 2006 încheiat cu d.na doctor Zaharia Elena

6

26.01.2021

Hotărâre

Consiliul

Local Bucov

privind aprobarea încheierii unui act adițional la contractul de comodat nr.1087 din 3 februarie 2006 încheiat cu d.na doctor Strîmbeanu Corina

5

26.01.2021

Hotărâre

Consiliul

Local Bucov

privind aprobarea   numărului asistenților   sociali ai persoanelor cu handicap pentru anul 2021 precum și raportul de activitate pentru   anul 2020

4

26.01.2021

Hotărâre

Consiliul

Local Bucov

privind alegerea președintelui de ședință pentru perioada februarie-aprilie 2021

3

26.01.2021

Hotărâre

Consiliul

Local Bucov

privind aprobarea cuantumului lunar al burselor de care pot beneficia elevii din învățământul preuniversitar de stat din Comuna Bucov în anul școlar 2020-2021, semestrul al II-lea–. .

2

06.01.2021

Hotărâre

Consiliul

Local Bucov

privind acoperirea definitivă din excedentul bugetului local al deficitului secțiunii dezvoltare.

1

06.01.2021

Hotărâre

Consiliul

Local Bucov

privind validarea dispozitiei 442/22.12.2020 a primarului comunei Bucov , județul Prahova privind rectificarea bugetului local de venituri și cheltuieli pentru anul 2020.

                 

Registru privind evidența hotărârilor autorității deliberative pe anul 2020

Nr.CRT

Data

Denumire Act

Emitent

Conținutul pe scurt al HCL

87        
86        
85        
84        
83 16.12.2020 HCL CL BUCOV (privind acordarea unui mandat special Primarului comunei Bucov să voteze în numele comunei Bucov și pe seama acesteia, în Adunarea Generală a ADI Parteneriatul pentru Managementul Deșeurilor Prahova)privind acordarea unui mandat special Primarului comunei Bucov să voteze în numele comunei Bucov și pe seama acesteia, în Adunarea Generală a ADI Parteneriatul pentru Managementul Deșeurilor Prahova)
82 16.12.2020 HCL CL BUCOV (privind repartizarea reprezentanților Consiliului Local al comunei Bucov în Consiliile de Administrație și în Comisiile pentru evaluarea și asigurarea calității, din Unitățile de Învățământ preuniversitare de stat pentru anul școlar 2020 - 2021)
81 16.12.2020 HCL CL BUCOV (privind stabilirea impozitelor, taxelor, tarifelor locale pentru anul 2021, precum și a sancțiunilor)
80 16.12.2020 HCL CL BUCOV  (privind aprobarea rectificării Bugetului local de Venituri și Cheltuieli al comunei Bucov cu anul 2020)
79 16.11.2020 HCL CL BUCOV  (de aprobare a proiectului și a cheltuielilor legate de proiect Achizitie de echipamente TIC pentru structurile educaționale din comuna Bucov, județul Prahova)
78 16.11.2020  HCL  CL BUCOV (privind aprobarea desființării celor două fântâni situate pe străzile Costache Negruzzi și Mișcă Costică)
77 16.11.2020  HCL  CL BUCOV (privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2020 al Școlii Gimnaziale Mihai Vodă Pleașa, respectiv Școala Gimnazială Constantin Stere Bucov)
76 16.11.2020 HCL CL BUCOV (privind alegerea viceprimarului comunei Bucov, județul Prahova)
75 16.11.2020 HCL CL BUCOV  (privind constituirea Comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Bucov pentru mandatul 2020 - 2024)
74 16.11.2020 HCL CL BUCOV  (privind alegerea președintelui de ședință pentru perioada noiembrie 2020 - ianuarie 2021)
73 14.10.2020 HCL CL BUCOV (privind aprobarea efectuării lucrărilor de termoizolare la școlile și grădinițele din comuna Bucov, județul Prahova)
72 14.10.2020 HCL CL BUCOV (privind aprobarea digitalizării Instituțiilor Publice din comuna Bucov, județul Prahova)
71 14.10.2020 HCL CL BUCOV (privind încheierea unui contract de prestări servicii cu Asociația Comunelor din România în vederea asigurării auditului financiar comunei Bucov, județul Prahova)
70 14.10.2020 HCL CL BUCOV (privind aprobarea desfășurării sfintelor slujbe ortodoxe în Căminul Cultural Pleașa din comuna Bucov, jud.Prahova)
69 14.10.2020 HCL CL BUCOV (privind completarea inventarului bunurilor imobile aparținând domeniului privat al comunei Bucov, jud.Prahova)
68 14.10.2020 HCL CL BUCOV  (privind efectuarea demersurilor necesare completarii inventarului bunurilor care aparțin domeniului public al unității adminsitrativ –teritoriale comuna Bucov)
67 14.10.2020 HCL CL BUCOV (privind aprobarea contului de execuție al Clubului Sportiv Bucov la data de 30 septembrie 2020)
66 14.10.2020 HCL CL BUCOV  (privind aprobarea contului de execuție la data de 30 septembrie 2020)
65 06.10.2020 HCL CL BUCOV (privind aprobarea încheierii unui contract având ca obiect “Elaborarea Programului de Imbunatațire a Eficienței Energetice la nivelul comunei Bucov”)
64 06.10.2020 HCL CL BUCOV (privind aprobarea vânzării construcțiilor edificate pe terenul domeniul privat al comunei Bucov în baza Legii nr.15/2003)
63 13.10.2020  HCL CL BUCOV (privind aprobarea schimbării stâlpilor de susținere fire cablu torsadat electric din perimetrul terenului de sport pleașa precum și montarea unor stâlpi pentru susținerea cablului torsadat electric pe strada IULIA HAȘDEU)
62 06.10.2020 HCL CL BUCOV  (privind aprobarea constituirii dreptului de superficie cu titlu oneros prin licitație publică a terenului în suprafață de 2850 mp situat în T49 cu nr cadastral 21898)
61 06.10.2020 HCL CL BUCOV (privind aprobarea achiziționării unui monument constituit din bustul lui Daniel Ciugureanu)
60 06.10.2020 HCL CL BUCOV (privind aprobarea solicitarii de prelungire scrisorii de garanţie din partea F.N.G.C.I.M.M. S.A. IFN, în vederea obţinerii avansului pentru proiectul integrat ,,MODERNIZARE RETEA DRUMURI DE INTERES LOCAL IN COMUNA BUCOV, JUDETUL PRAHOVA “– prin PNDR)
59 06.10.2020 HCL CL BUCOV  (privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al Consiliului Local al comunei Bucov, revizuit la 6.10.2020)
58 06.10.2020  HCL CL BUCOV  (privind modificarea rețelei școlare a unităților de învățământ preuniversitar de stat și particular din comuna Bucov, pentru anul școlar 2020 - 2021)
57 06.10.2020 HCL CL BUCOV (privind aprobarea ”Extinderii rețelei de distribuție gaze satele Bucov, Pleașa , Chițorani , Valea Orlei și înființare rețea distribuție satul Bighilin”)
56 06.10.2020 HCL CL BUCOV  (privind aprobarea rectificării Bugetului local de Venituri şi Cheltuieli al comunei Bucov pe anul 2020)
55 16.09.2020 HCL CL BUCOV  (privind transmiterea dreptului de concesiune din contractul nr.7131/05.09.2006 încheiat CU SC LITEX IMPEX SRL, pentru suprafața de 10000 mp, situată ÎN Tarla nr.99, Parcelele 4118,4121 , nr cadastral 20029 , adresa : strada Tineretului , nr.2 ,sat Bucov, comuna Bucov, jud .Prahova)
54 16.09.2020 HCL CL BUCOV privind aprobarea constituirii dreptului de superficie cu titlu oneros prin licitație publică a terenului în suprafață de 4654 mp situat în T49, parcela Cc 2049, cu nr cadastral 27339)
53 16.09.2020 HCL CL BUCOV (privind rezilierea contractului nr.10166/27.09.2017 încheiat cu SC Plush Laboratory SRL și aprobarea constituirii dreptului de superficie cu titlu oneros prin licitație publică a terenului în suprafață de 4252 mp situat în T99, P 4118, 4115 cu nr cadastral 24684)
52 16.09.2020 HCL CL BUCOV  (privind întocmirea studiului de fezabilitate a obiectivului de investiții ”INSTALAREA SISTEMELOR DE PANOURI FOTOVOLTAICE PENTRU PRODUCEREA DE ENERGIE ELECTRICĂ”)
51 16.09.2020 HCL CL BUCOV  (privind aprobarea vânzării construcțiilor în curs de edificare pe terenul domeniul privat al comunei Bucov , retragerea dreptului de folosință asupra terenului și acordarea folosirii terenului noului proprietar al construcției prin încheierea unui contract de de constituire a dreptului de superficie la Biroul Notarului Public)
50 16.09.2020 HCL CL BUCOV (privind aprobarea constituirii dreptului de superficie cu titlu oneros prin licitație publică a terenului în suprafață de 4679 mp situat în T99, P 4118, 4115 cu nr cadastral 22703)
49 16.09.2020 HCL CL BUCOV  (privind aprobarea rectificării Bugetului local de Venituri şi Cheltuieli al comunei Bucov pe anul 2020)
48 28.08.2020 HCL CL BUCOV  (privind aprobarea constituirii dreptului de superficie cu titlu oneros prin licitație publică a terenului în suprafață de 10001 mp situate în T99 , P 4118 4115 cu nr cadastral 21692)
47 28.08.2020 HCL CL BUCOV  (privind aprobarea constituirii dreptului de superficie cu titlu oneros asupra unor terenuri inventariate în domeniul privat al comunei Bucov în favoarea unor persoane fizice)
46 28.08.2020 HCL CL BUCOV  (privind asocierea comunei Bucov cu Județul Prahova în vederea realizării obiectivului de investiții ”Proiectare și execuție modernizare, strada Decebal și strada Vlad Tepes sat Pleașa, comuna Bucov)
45 31.07.2020 HCL  CL BUCOV  (privind aprobarea rectificării Bugetului Local de Venituri și Cheltuieli al comunei Bucov pe anul 2020)privind aprobarea rectificării Bugetului Local de Venituri și Cheltuieli al comunei Bucov pe anul 2020)
44 31.07.2020 HCL CL BUCOV  (privind aprobarea indicatorilor tehnico economici la obiectivul de investiții ”Modernizare CanalHC607 si extindere canalizare în comuna Bucov, satul Bucov, județul Prahova, faza D.A.L.I”)
43 31.07.2020 HCL  CL BUCOV  (privind aprobarea indicatorilor tehnico economici la obiectivul de investiții ”Modernizare Canal HC 104 si extindere canalizare în comuna Bucov, satul, județul Prahova, faza D.A.L.I”)
42 31.07.2020 HCL  CL BUCOV   (privind aprobarea rectificării Bugetului local de Venituri şi Cheltuieli al comunei Bucov pe anul 2020)privind aprobarea rectificării Bugetului local de Venituri şi Cheltuieli al comunei Bucov pe anul 2020)
41 31.07.2020 HCL  CL BUCOV  (privind aprobarea contului de execuție al Clubului Sportiv Bucov la data de 30 iunie 2020)
40 31.07.2020 HCL  CL BUCOV  (privind aprobarea contului de execuție la data de 30 iunie 2020)
39 19.06.2020 HCL CL BUCOV  (privind aprobarea prelungirii contractului de închiriere nr. 7806 /29.05.2015 prin act adițional pentru punctul sanitar din satul Pleașa , comuna Bucov)
38 19.06.2020 HCL CL BUCOV  (privind aprobarea rectificării Bugetului local de Venituri şi Cheltuieli al comunei Bucov pe anul 2020)privind aprobarea rectificării Bugetului local de Venituri şi Cheltuieli al comunei Bucov pe anul 2020)
37 29.05.2020 HCL CL BUCOV  (privind aprobarea situațiilor financiare anuale ale SC APĂ ȘI CANAL BUCOV SRL la data 31 decembrie 2019)
36 29.05.2020  HCL CL BUCOV (privind aprobarea încheierii unui contract de asociere cu SC Apă si Canal Bucov SRL în vederea realizării obiectivului ”Modernizare alimentare apă și canalizare –comuna Bucov, județul Prahova”)
35 29.05.2020 HCL CL BUCOV (privind schimbarea Comitetului Director al Clubului Sportiv Bucov)
34 29.05.2020 HCL CL BUCOV  (privind modul de întocmire a registrului agricol pe perioada 2020-2024 la nivelul comunei Bucov)
33 29.05.2020 HCL CL BUCOV (privind aprobarea prelungirii duratei contractului de concesiune nr 4431/23.06.2005 încheiat cu CMI Zaharia Elena)
32 29.05.2020 HCL  CL BUCOV  (privind introducerea în domeniul privat al comunei Bucov a imobilului teren T 73 parcela V3004/2 comuna Bucov, județul Prahova)
31 29.05.2020 HCL CL BUCOV  (privind aprobarea asocierii U.A.T comuna Bucov cu U.A.T. comuna Valea Călugărească, județul Prahova pentru realizarea obiectivului de investiții ” construire sens giratoriu pe DN1B la limita teritorială dintre cele doua unități administrative”)
30 29.05.2020 HCL CL BUCOV  (privind aprobarea contului de execuție la data de 31 martie 2020 al Clubului Sportiv Bucov)
29 29.05.2020 HCL CL BUCOV  (privind aprobarea contului de execuție la data de 31 martie 2020)
28 29.05.2020 HCL CL BUCOV (privind aprobarea rectificării Bugetului local de Venituri şi Cheltuieli al comunei Bucov pe anul 2020)
27 14.05.2020 HCL CL BUCOV  (privind alegerea președintelui de ședință pentru perioada mai -iulie 2020)
26 31.03.2020 HCL CL BUCOV  (privind aprobarea Bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2020 al SC Apă și Canal Bucov SRL precum și planul de revizii și reparații rețea de apă și canalizare aferent 2020)
25 31.03.2020 HCL CL BUCOV  (privind completarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al Consiliului Local al comunei Bucov-revizuit aprobat prin HCL nr 79/11.12.2019)
24 31.03.2020 HCL CL BUCOV  (privind aprobarea efectuării demersurilor neesare în vederea întocmirii PUZ și RLU construire bază sportivă zona Teleajen)
23 31.03.2020 HCL  CL BUCOV  (privind aprobarea PUZ și RLU în vederea schimbării destinației teren 1157 mp din subzona cai de comunicatie feroviara înzona instituții și servicii și zonă spații verzi pentru amplasare biserică ortodoxă și amenajare scuar)
22 31.03.2020 HCL CL BUCOV (privind aprobarea achiziționării și instalării unor sisteme de supraveghere video la sensurile giratorii și în alte locații din comuna Bucov, jud Prahova)
21 31.03.2020 HCL CL BUCOV (privind aprobarea rectificării Bugetului local de Venituri şi Cheltuieli al comunei Bucov pe anul 2020)
20 31.03.2020 HCL CL BUCOV (privind aprobarea construirii unor puțuri absorbante pe strada Ion Budai Deleanu , comuna Bucov, sat Bucov, jud Prahova)strada Ion Budai Deleanu , comuna Bucov, sat Bucov, jud Prahova)
19 20.02.2020 HCL CL BUCOV (privind formularea propunerii calificativului la evaluarea performanțelor profesionale pentru Secretarul general al comunei Bucov pe anul 2019)
18 20.02.2020 HCL CL BUCOV  (privind atestarea la domeniul privat al comunei Bucov a terenului în suprafață de 1800 mp , T 59 , parcelă 2278 , sat Chițorani, comuna Bucov , Jud Prahova)
17 20.02.2020 HCL CL BUCOV  (privind însușirea documentației cadastrale a terenului în suprafață de 1571 mp cu număr cadastral 25378 precum și aprobarea dezmembrării lui în trei loturi în vederea concesionării)
16 20.02.2020 HCL CL BUCOV  (privind însușirea raportului de evaluare , aprobarea documentației de atribuire prin licitație publică pentru concesionarea terenului intravilan în suprafață de 4182 mp situat în comuna Bucov , strada Industriei , T 49, parcela CC 2049 , nr cadastral 27340 în vederea desfășurării de activități economice)
15 20.02.2020 HCL CL BUCOV (privind aprobarea utilizării din excedentul bugetar rezultat la sfârșitul anului 2019, pentru anul 2020 în sumă de 8.442.688,30 lei ca sursă de finanțare a cheltuielilor de dezvoltare )
14 20.02.2020 HCL CL Bucov (privind aprobarea Bugetului local de Venituri şi Cheltuieli al comunei Bucov pe anul 2020, estimări 2021-2023 și lista obiectivelor de investiții pe anul 2020)
13 21.01.2020 HCL CL Bucov (privind aprobarea încheierii unui act adițional la contractul de comodat încheiat cu CMI Strîmbeanu Corina)
12 21.01.2020 HCL CL Bucov (privind aprobarea încheierii unui act adițional la contractul de comodat încheiat cu CMI Zaharia Elena)

 11

 21.01.2020

HCL

CL Bucov

(privind mențineriea în anul 2020 a coeficienților de salarizare la nivelul lunii decembrie 2019 pentru personalul primăriei comunei Bucov)

10

 21.01.2020  HCL CL Bucov  (privind stabilirea domeniilor serviciilor publice și locurilor în care persoanele care au săvârșit infracțiuni, dau persoanele care au fost sancționate contravențional și care vor presta muncă neremunerată în folosul comunității, ca obligație stabilită de către instanța de judecată)

9

 21.01.2020  HCL CL Bucov  (privind aprobarea Planului de acțiuni și lucrări de interes local pe anul 2020 pentru repartizarea orelor de muncă prestate lunar de către persoanle apte de muncă din familiile beneficiare de ajutor social  în conformitate cu prevederile Legii Nr.416 / 2001 privind venitul minim garantat cu modificările și completările ulterioare)

8

 21.01.2020  HCL CL Bucov  (privind aprobarea numărului asistenților sociali ai persoanelor cu handicap pe anul 2020 precum și raportul de activitate pentru anul 2019)

7

 21.01.2020  HCL CL Bucov  (privind aprobarea contului de execuție la data de 31 decembrie 2019)

6

 21.01.2020  HCL CL Bucov  (privind aprobare utilizare din excedentul bugetului local al anilor precedenți a sumei de 200.000 lei pentru finanțarea obiectivului de investiții "Modernizare rețea drumuri de interes local" secțiunea dezvoltare)

5

 21.01.2020 HCL CL Bucov  (privind acoperirea definitivă din excedentul bugetului local a deficitului secțiunii dezvoltare)

4

 21.01.2020 HCL  CL Bucov  (privind aprobarea Planului local de acțiune conform Strategiei de îmbunătățire a vieții rromilor promovată de H.G. 18 / 2015 privind incluziunea cetățenilor români aparținând minorităților rome, pentru perioada 2020 - 2024)

3

 21.01.2020  HCL CL Bucov  (privind aprobare formulare)

2

 21.01.2020  HCL CL Bucov  (privind aprobarea rețelei școlare ce va funcționa în anul școlar 2020-2021 în comuna Bucov, județul Prahova)

1

 21.01.2020  HCL  CL Bucov

 (privind alegerea președintelui de ședință pentru perioada ianuarie-martie 2020)

         
Copyright © 2024 Primaria Bucov. Toate drepturile rezervate.
Joomla! este software liber, distribuit sub licența GNU General Public License.