Registru privind evidența proiectelor de hotărâri ale autorității deliberative

Registru privind evidența proiectelor de hotărâri ale autorității deliberative 2024

NR.hot.

Data

Denumire act

Emitent

Continut pe scurt

1

4 ianuarie 2024

PROIECT DE

HOTĂRÂRE

C L Bucov

privind acoperirea definitivă din excedentul bugetului local al deficitului

secțiunii dezvoltare

 

 

2

4 ianuarie 2024

PROIECT DE

HOTĂRÂRE

C L Bucov

privind aprobarea utilizării sumei de 550.000 lei din excedentul bugetar rezultat la sfârșitul anului 2023, pentru anul 2024 în sumă 14.244.632,49 lei ca sursă de finanțare a cheltuielilor de dezvoltare

3

4 ianuarie 2024

PROIECT DE

HOTĂRÂRE

C L Bucov

privind aprobarea documentatiilor de dezmembrare a unor imobile

4

15 ianuarie 2024

PROIECT DE

HOTĂRÂRE

C L Bucov

privind aprobarea încheierii unui act adițional, la contractul de comodat nr.1087 din 3 februarie 2006, încheiat cu d.na doctor Strîmbeanu Corina .

5

15 ianuarie 2024

PROIECT DE

HOTĂRÂRE

C L Bucov

privind aprobarea încheierii unui act adițional, la contractul de comodat nr.1088 din 3 februarie 2006, încheiat cu d.na doctor Zaharia Elena .

6

15 ianuarie 2024

PROIECT DE

HOTĂRÂRE

C L Bucov

privind aprobarea   numărului asistenților   sociali ai persoanelor cu handicap, pentru anul 2024, precum și raportul de activitate pentru   anul 2023

7

15 ianuarie 2024

PROIECT DE

HOTĂRÂRE

C L Bucov

privind nominalizarea reprezentanților Consiliului Local, în comisia pentru evaluarea secretarului general al comunei Bucov , județul Prahova

8

16 ianuarie 2024

PROIECT DE

HOTĂRÂRE

C L Bucov

privind aprobarea Planului de acțiuni și lucrări de interes local, pe anul 2024, pentru repartizarea orelor de muncă, prestate lunar de către persoanele apte de muncă , din familiile beneficiare   de ajutor de incluziune, de persoanele care au de efectuat zile de muncă în folosul comunității

9

16.ianuarie 2024

PROIECT DE

HOTĂRÂRE

C L Bucov

privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici la obiectivul de investiții ”Executare trotuare dalate , podețe și rigole în comuna Bucov, sat Bucov, județul Prahova-etapa 2 faza D.A.L.I

10

16 ianuarie 2024

PROIECT DE

HOTĂRÂRE

C L Bucov

privind aprobarea Regulamentului de funcţionare şi de ordine interioară a Sălii de sport ”Mirela Dulgheru”Bucov

11

16 ianuarie 2024

PROIECT DE

HOTĂRÂRE

C L Bucov

privind aprobarea prelungirii valabilității PUG-ului și R.L.U

12

30.ianuarie 2024

PROIECT DE

HOTĂRÂRE

C L Bucov

privind alegerea președintelui de ședință pentru lunile februarie , martie aprilie 2024.

13

30.ianuarie 2024

PROIECT DE

HOTĂRÂRE

C L Bucov

privind aprobarea contului de execuție al comunei Bucov, la data de 31 decembrie 2023.

14

30.ianuarie 2024

PROIECT DE

HOTĂRÂRE

C L Bucov

privind aprobarea contului de executie al Clubului Sportiv Bucov, la data de 31 decembrie 2023 .

15

30.ianuarie 2024

PROIECT DE

HOTĂRÂRE

C L Bucov

privind aprobarea bugetului local de venituri și cheltuieli al comunei Bucov pe anul 2024 , lista de investiții aferenta anului 2024 , estimări buget local al comunei Bucov pentru anii 2025-2027

16

30.ianuarie 2024

PROIECT DE

HOTĂRÂRE

C L Bucov

privind avizarea și aprobarea utilizării excedentului înregistrat la sfârșitul exercițiului bugetar 2023 cât și a excedentului reportat din anii anteriori pentru anul 2024-inițiat de dl primar Savu Ion

17

30.ianuarie 2024

PROIECT DE

HOTĂRÂRE

C L Bucov

privind aprobarea bugetului inițial   de venituri și cheltuieli al Clubului Sportiv Bucov-inițiat de dl primar Savu Ion

Registru privind evidența proiectelor de hotărâri ale autorității deliberative 2023

Nr crt

Data

Denumire act

Emitent

Continut pe scurt

116

27.12.2023

Proiect de hotarare

Primar

Revocare HCL 91/2023

115

27.12.2023

Proiect de hotarare

Primar

Aprobare dispozitie rectificare buget

114

27.12.2023

Proiect de hotarare

Primar

Transmitere drept proprietate

113

27.12.2023

Proiect de hotarare

Primar

Mandat primar ADI Managementul deseurilor

112

21.12.2023

Proiect de hotarare

Primar

Aprobare retea scolara

111

06.12.2023

Proiect de hotarare

Primar

Aprobare inchiriere pasune

110

06.12.2023

Proiect de hotarare

Primar

Impozite si taxe 2024

109

06.12.2023

Proiect de hotarare

Primar

Rectificare buget

108

06.12.2023

Proiect de hotarare

Primar

Achizitionare teren REAL PLEASA

107

27.1.2023

Proiect de hotarare

Primar

privind participarea UAT Bucov la proiectului „Comunitatea - Inovare - Dezvoltare - Resurse Energetice Sustenabile I.D. – R.E.S. 1”.

106

22.11.2023

Proiect de hotarare

Primar

privind   aprobarea scoaterii la licitație publica a unui teren în suprafață de 4.654 mp situat in T 49, P Cc 2049 nr cadastral 27339 în vederea încheierii unui contract de superficie.  

105

22.11.2023

Proiect de hotarare

Primar

privind aprobarea documentatiei tehnice faza PT+DE si indicatorilor tehnico-economici a devizului general pentru   obiectivul de investiții ”MODERNIZARE SI EXTINDERE RETEA DE CANALIZARE IN CARTIERELE TINERETULUI SI IULIA HASDEU ,COMUNA BUCOV, JUDETUL PRAHOVA.  

104

22.11.2023

Proiect de hotarare

Primar

privind aprobarea scoaterii la licitație publica a publică a unor terenuri în suprafață totala de 7.650 mp ( nr cadastral 22752- suprafata de 5554 mp, nr cadastral 22743- suprafata de 1.048 mp, si nr cadastral 22742- supradfata de 1.048 mp) situate în Tarla 49, parcela 2049, în vederea încheierii unui contract de superficie

103

22.11.2023

Proiect de hotarare

Primar

privind aprobarea scoaterii la licitație publica a unui teren în suprafață de 2.850 mp situat in T 49, P Cc 2049 nr cadastral 21898, în vederea încheierii unui contract de superficie.    

102

22.11.2023

Proiect de hotarare

Primar

privind rezilierea contractului de constituire a dreptului de superficie nr. 2331/ 17.11.2020. încheiat cu SC Fast &Intelligent Solutions SRL

101

22.11.2023

Proiect de hotarare

Primar

privind aprobarea documentației de urbanism Plan Urbanistic Zonal (PUZ) - ”Extindere intravilan ( S=94737 mp) pentru zona unitati agricole ( cu profil viticol) , zona institutii si servicii, zona locuinte si zona cai de comunicatii si parcelare teren ( S stud= 132474 mp)”

100

20.11.2023

Proiect de hotarare

Primar

privind rectificarea bugetului local de venituri și cheltuieli pe anul 2023.

99

10.11.2023

Proiect de hotarare

Primar

privind aprobarea Studiului de Fezabilitate aferenți obiectivului de investiție cu titlul ”PARC FOTOVOLTAIC ÎN CARTIER TINERETULUI, SAT BUCOV,COMUNA BUCOV, JUDEȚUL PRAHOVA

98

10.11.2023

Proiect de hotarare

Primar

privind aprobarea depunerii și implementării proiectului cu titlul ”PARC FOTOVOLTAIC ÎN CARTIER TINERETULUI, SAT BUCOV,COMUNA BUCOV, JUDEȚUL PRAHOVA”

97

02.11.2023

Proiect de hotarare

Primar

privind rezilierea la cerere a contractului de închiriere nr.7374/11.03.2021 și atribuirea directa   prin contract de închiriere a suprafeței de teren –pășune ce a făcut obiectul contractului nr. 7374/2021, crescătorului de animale Dobrescu Ilie.

96

02.11.2023

Proiect de hotarare

Primar

privind aprobarea introducerii în domeniul privat al comunei Bucov, a terenului situat în Tarla 52, parcela CC2132/91 în suprafață totală măsurată de 472 mp .

95

02.11.2023

Proiect de hotarare

Primar

privind aprobarea depunerii documentației   la Ministerul economiei, antreprenoriatului și turismului,pentru inițierea unei Hotărâri de Guvern în vederea atestării comunei Bucov , județul Prahova . stațiune turistică de interes local.

94

02.11.2023

Proiect de hotarare

Primar

privind aprobarea documentației necesare atestării comunei Bucov ca stațiune turistica de interes local.

93

02.11.2023

Proiect de hotarare

Primar

privind aprobarea inițierii procedurilor de atestare a comunei Bucov, județul Prahova ca stațiune turistică de interes local

92

02.11.2023

Proiect de hotarare

Primar

privind stabilirea salariilor de bază pentru funcţiilor publice şi contractuale din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Bucov, judeţul Prahova, începând cu 1 ianuarie 2024

91

02.11.2023

Proiect de hotarare

Primar

privind stabilirea salariilor de bază pentru funcţiilor publice şi contractuale din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Bucov, judeţul Prahova,începând cu luna noiembrie 2023.

90

02.11.2023

Proiect de hotarare

Primar

privind aprobarea reorganizării aparatului de specialitate al primarului comunei Bucov începând cu 10 noiembrie 2023, în conformitate cu Legea nr. 296/2023 privind unele măsuri fiscal-bugetare pentru asigurarea sustenabilităţii financiare a României pe termen lung.

89

02.11.2023

Proiect de hotarare

Primar

privind alegerea președintelui de ședință

88

16.10.2023

Proiect de hotarare

Primar

privind acordarea unui mandat special primarului comunei Bucov, domnul SAVU ION, reprezentantul comunei Bucov și al Consiliului Local Bucov, să voteze în ședința Asociației de Dezvoltare Intercomunitară „Parteneriatul pentru Managementul Deșeurilor Prahova

87

11.10.2023

Proiect de hotarare

Primar

privind aprobarea aderării comunei Bucov, județul Prahovala teritoriul eligibil reprezentat de Asociația FLAG Prahova

86

11.10.2023

Proiect de hotarare

Primar

privind aprobarea prelungirii contractului de concesiune nr. 11741/26.09.2013

85

11.10.2023

Proiect de hotarare

Primar

privind aprobarea întocmirii documentației pentru obiectivul de investiții: ” Amenajare intersecție strada Mihai Viteazul cu strada Constantin Stere,înființarea a trei treceri de pietoni pe strada Mihai Viteazul, sat Bucov, comuna Bucov, județul Prahova”

84

10.10.2023

Proiect de hotarare

Primar

privind retragerea la cerere a unui lot de teren și respingerea a două cereri pentru neîncadrarea în prevederile legii nr.15/2003 și a Regulametului aprobat de Consiliul Local

83

09.10.2023

Proiect de hotarare

Primar

privind actualizarea caracteristicilor principale, indicatorilor tehnico economici   și devizul general pentru obiectivul de investiție :Extindere rețea de alimentare cu apă în cartierele Tineretului și Iulia Hașdeu , comuna Bucov, județul Prahova .

82

09.10.2023

Proiect de hotarare

Primar

 

81

09.10.2023

Proiect de hotarare

Primar

privind actualizarea caracteristicilor principale, indicatorilor tehnico economici și devizul general pentru obiectivul de investiție :Extindere rețea de alimentare cu apă în cartierele Tineretului și Iulia Hașdeu , comuna Bucov, județul Prahova .

80

09.10.2023

Proiect de hotarare

Primar

privind rectificarea bugetului local de venituri și cheltuieli al comunei Bucov.

79

09.10.2023

Proiect de hotarare

Primar

privind aprobarea Protocolului între SIGUR INDUSTRIAL CONSTRUCT SRL și UAT Bucov.

78

05.10.2023

Proiect de hotarare

Primar

privind aprobarea Statutului Comunei Bucov.

77

03.10.2023

Proiect de hotarare

Primar

Achizitionare rezervoare apa

76

03.10.2023

Proiect de hotarare

Primar

privind aprobarea Regulamentului de utilizare si functionare a parcurilor, locurilor de joaca, locurilor de odihna si a terenurilor de sport aflate in administrarea comunei Bucov, judetul Prahova.

75

20.09.2023

Proiect de hotarare

Primar

privind acordarea unui mandat special primarului comunei Bucov, domnul SAVU ION, reprezentantul comunei Bucov și al Consiliului Local Bucov, să voteze în ședința Asociației de Dezvoltare Intercomunitară „Parteneriatul pentru Managementul Deșeurilor Prahova

74

13.09.2023

Proiect de hotarare

Primar

privind aprobarea   studiului de fezabilitate , documentația tehnico economica și a indicatorilor tehnico economici pentru obiectivul de investiții ” Sistem de supraveghere video în comuna Bucov,județul Prahova”, finanțat prin PNRR, componenta C10 Fondul Local

73

13.09.2023

Proiect de hotarare

Primar

privind aprobarea studiului de fezabilitate , documentația tehnico economica și a indicatorilor tehnico economici pentru obiectivul de investiții ” Centru de colectare selectivă a deșeurilor prin aport voluntar în comun Bucov, județul Prahova”, finanțat prin PNRR, componenta 3-managementul deșeurilor , investiția I.1-Dezvoltarea, modernizarea și completarea sistemelor de management integrat al deșeurilor municipale la nivel de județ sau la nivel de oraș/comună Subinvestiția I.1A-Inființare de centre de colectare prin aport voluntar

72

12.09.2023

Proiect de hotarare

Primar

privind includerea în rețeaua școlară a grădiniței cu program normal și program prelungit ”First Step”Comuna Bucov, numirea reprezentanților Consiliului Local în Consiliile de Administrație și în CEAC

71

01.09.2023

Proiect de hotarare

Primar

privind corelarea numărului anexelor la HCL 63/28.07.2023 pentru modificarea HCL nr. 40/05.04.2023 privind aprobarea documentatiei tehnice faza SF si indicatorilor tehnico-economici a devizului general pentru obiectivul de investiții ”MODERNIZARE SI EXTINDERE RETEA DE ALIMENTARE CU APA IN CARTIERELE TINERETULUI SI IULIA HASDEU ,COMUNA BUCOV, JUDETUL PRAHOVA

70

25.08.2023

Proiect de hotarare

Primar

privind aprobarea montării unor panori fotovoltaice la sala de sport   ”Mirela Dulgheru” Bucov– 16 voturi~pentru~

70

21.08.2023

Proiect de hotarare

Primar

privind aprobarea montării unor panori fotovoltaice la sala de sport   ”Mirela Dulgheru” Bucov– 16 voturi~pentru~

69

21.08.2023

Proiect de hotarare

Primar

privind alegerea președintelui de ședință pentru lunile august, septembrie , octombrie 2023

68

21.08.2023

Proiect de hotarare

Primar

privind aprobarea întocmirii documentației necesare exploatării de agregate minerale din albia cursului de apă Teleajen

67

21.08.2023

Proiect de hotarare

Primar

privind inițierea /întocmirea documentației pentru instituirea restricțiilor de circulație pentru autovehiculele cu masa maximă autorizată mai mare de 3,5 tone pe drumurile comunale și județene din comuna Bucov, județul Prahova-

66

21.08.2023

Proiect de hotarare

Primar

privind   atribuirea unor terenuri, în folosință gratuită,tinerilor cu vârsta cuprinsă între 18 și 35 ani,în baza Legii nr.15/2003

65

 

Proiect de hotarare

Primar

privind aprobarea acordului între comuna Bucov, județul Prahova și Unitatea Administrativ Teritorială Comuna Valea Călugărească, județul Prahova, în vederea realizării unor   investiții –

64

21.08.2023

Proiect de hotarare

Primar

privind rectificarea bugetului local de venituri și cheltuieli al comunei Bucov , județúl Prahova –

63

27.07.2023

Proiect de Hotarare

Primar

privind disponibilitatea terenului aferent obiectivului de investitie “ CONSTRUIRE SCOALA VERDE IN COMUNA BUCOV, SAT BUCOV, JUDETUL PRAHOVA” , în vederea finantării în cadrul Planului Național de Redresare și Reziliență al României, Pilonul VI. Politici pentru noua generație. Componenta C15: Educație, Reforma 6. Actualizarea cadrului legislativ pentru a asigura standarde ecologice de proiectare, construcție și dotare în sistemul de învățământ preuniversitar, Investiția 10 Dezvoltarea de școli verzi și achiziționarea de microbuze verzi .

62

27.07.2023

Proiect de Hotarare

primar

privind aprobarea proiectului, a cheltuielilor aferente proiectului și a depunerii proiectului ”CONSTRUIRE SCOALA VERDE IN COMUNA BUCOV, SAT BUCOV, JUDETUL PRAHOVA” , în cadrul Planului Național de Redresare și Reziliență al României, Pilonul VI. Politici pentru noua generație. Componenta C15: Educație, Reforma 6. Actualizarea cadrului legislativ pentru a asigura standarde ecologice de proiectare, construcție și dotare în sistemul de învățământ preuniversitar, Investiția 10 Dezvoltarea de școli verzi și achiziționarea de microbuze verzi

61

27.07.2023

Proiect de Hotarare

primar

pentru modificarea HCL nr. 40/05.04.2023 privind aprobarea documentatiei tehnice faza SF si indicatorilor tehnico-economici a devizului general pentru obiectivul de investiții ”MODERNIZARE SI EXTINDERE RETEA DE ALIMENTARE CU APA IN CARTIERELE TINERETULUI SI IULIA HASDEU ,COMUNA BUCOV, JUDETUL PRAHOVA” aprobat pentru finanțare prin Programul național de investiții „Anghel Saligny”, precum și a sumei reprezentând categoriile de cheltuieli finanțate de la bugetul local pentru realizarea obiectivului .

60

24.07.2023

Proiect Hotarare

primar

pentru modificarea HCL nr. 41/05.04.2023 privind aprobarea documentatiei tehnice faza SF si indicatorilor tehnico-economici a devizului general pentru obiectivul de investiții ”MODERNIZARE SI EXTINDERE RETEA DE CANALIZARE IN CARTIERELE TINERETULUI SI IULIA HASDEU ,COMUNA BUCOV, JUDETUL PRAHOVA” aprobat pentru finanțare prin Programul național de investiții „Anghel Saligny”, precum și a sumei reprezentând categoriile de cheltuieli finanțate de la bugetul local pentru realizarea obiectivului

 

59

06.07.2023

Proiect de Hotarare

primar

privind acordarea unui mandat special domnului primar SAVU ION reprezentantul comunei Bucov,să voteze și să semneze Statutul actualizat al Asociației de Dezvoltare Intercomunitară ”Mobilitate Prahova”

58

06.07.2023

Proiect Hotarare

primar

privind acordarea unui mandat special domnului primar SAVU ION reprezentantul comunei Bucov,să voteze și să semneze Statutul actualizat al Asociației de Dezvoltare Intercomunitară ”Parteneriatul pentru Managementul Deșeurilor Prahova”

57

06.07.2023

Proiect de Hotarare

primar

privind aprobarea contului de execuție la 30 iunie 2023 al Clubului Sportiv Bucov.

56

06.07.2023

Proiect de Hotarare

primar

privind aprobarea contului de executie al comunei Bucov la data de 30 iunie 2023.

55

06.07.2023

Proiect de Hotarare

primar

privind aprobarea rectificării bugetului local de venituri și cheltuieli pe anul 2023.

54

26.06.2023

Proiect de Hotarare

primar

privind aprobarea încheierii unui acord de parteneriat cu SC RAD PANORAMA CONSTRUCT SRL.

53

21.06.2023

Proiect de Hotarare

primar

privind inventarierea în domeniul privat al comunei Bucov , a unui bun imobil teren.

52

08.06.2023

Proiect de Hotarare

primar

privind aprobarea rectificării bugetului local de venituri și cheltuieli al comunei Bucov pe anul 2023 și estimări 2024-2026.

51

08.06.2023

Proiect de Hotarare

primar

privind aprobarea delegării către Județul Prahova în vederea depunerii proiectului ”Transportul elevilor adaptați mobilității fără CO2 - TEAM-CO2

50

15.05.2023

Proiect de Hotarare

Primar

privind aprobarea inițierii PUZ-Majorare inaltime maximă admisă și eliminare drum propus pentru amplasare fabrică mănuși nitril

49

12.05.2023

Proiect de Hotarare

Primar

privind aprobarea scoaterii la licitație publica a   unui teren în suprafață de 4654 mp în vederea încheierii unui contract de superficie

48

12.05.2023

Proiect de Hotarare

Primar

privind aprobarea închirierii unei suprafețe de 1 mp societății ENGIE ROMANIA SA .

47

12.05.2023

Proiect de Hotarare

Primar

privind aprobarea contului de execuție la 31 martie 2023 al Clubului Sportiv Bucov.

46

12.05.2023

Proiect de Hotarare

Primar

privind aprobarea contului de executie al comunei Bucov la data de 31 martie 2023

45

12.05.2023

Proiect de Hotarare

Primar

privind aprobarea rectificării bugetului local de venituri și cheltuieli pe anul 2023

44

12.05.2023

Proiect de Hotarare

Primar

privind modificarea HCL nr 33/20.03.2023-privind acordul Consiliului Local al comunei Bucov pentru introducerea în intravilan prin studiu urbanistic PUZ a terenului înscris în cartea funciară nr.31523

43

12.05.2023

Proiect de Hotarare

Primar

privind alegerea președintelui de ședință pentru lunile mai, iunie, iulie 2023 –adoptata cu 12 voturi ”pentru” si 2 abțineri ale domnilor Pana Constantin si Lazar Mihai.

42

04.05.2023

Proiect de Hotarare

Primar

privind aprobarea aderării Unității Administrativ Teritoriale comuna Bucov, județul Prahova, la Parteneriatul de Dezvoltare Locală a Văii Cricovului

41

04.05.2023

Proiect de Hotarare

Primar

privind aprobarea situațíei financiare anuale la data 31 decembrie 2022 a SC APĂ ȘI CANAL BUCOV SRL

40

03.04.2023

Proiect de Hotarare

Primar

privind     atribuirea unor terenuri în folosință gratuită în baza Legii nr.15/2003 –

39

03.04.2023

Proiect de Hotarare

Primar

privind aprobarea documentatiei tehnice faza SF si indicatorilor tehnico-economici a devizului general pentru obiectivul de investiții ”MODERNIZARE SI EXTINDERE RETEA DE CANALIZARE IN CARTIERELE TINERETULUI SI IULIA HASDEU ,COMUNA BUCOV

38

03.04.2023

Proiect de Hotarare

Primar

privind aprobarea documentatiei tehnice faza SF si indicatorilor tehnico-economici a devizului general pentru obiectivul de investiții ”EXTINDERE RETEA DE ALIMENTARE CU APA IN CARTIERELE TINERETULUI SI IULIA HASDEU ,COMUNA BUCOV

37

30.03.2023

Proiect de Hotarare

Primar

39 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ”statia de pompare zona Bucovel”

36

30.03.2023

Proiect de Hotarare

Primar

privind aprobarea împrejmuirii terenului în suprafață de 2640 mp, situat lângă stația de epurare, în vederea amplasării unor panouri fotovoltaice pentru alimentarea cu energie a acesteia-

35

30.03.2023

Proiect de Hotarare

Primar

privind aprobarea efectuării lucrărilor de decolmatare la pârâul Bucovel în zona terenului de sport .

34

30.03.2023

Proiect de Hotarare

Primar

privind rectificarea bugetului local de venituri și cheltuieli al comunei Bucov , județúl Prahova .

33

14.03.2023

Proiect de Hotarare

Primar

privind aprobarea devizului general și actualizarea indicatorilor tehnico economici, la faza de Proiect tehnic și Detalii de execuție ai obiectivului de investiții ”Construire teren minifotbal, amenajare parc și loc de joacă , împrejmuire teren, sat Pleașa, comuna Bucov, județul Prahova

32

14.03.2023

Proiect de Hotarare

Primar

privind aprobarea devizului general și actualizarea indicatorilor tehnico-economici, la faza de Proiect Tehnic și Detalii de Execuție, ai obiectivului de investiții ”Construire teren minifotbal , amenajare loc de joacă împrejmuire teren, Cartier Iulia Hașdeu , comuna Bucov, jud Prahova

31

14.03.2023

Proiect de Hotarare

Primar

privind acordul Consiliului Local al comunei Bucov,pentru introducerea în intravilan, prin studiu urbanistic PUZ,  a   terenului înscris în cartea funciară   nr.31523.

30

14.03.2023

Proiect de Hotarare

Primar

privind însușirea documentației cadastrale de alipire a cinci parcele de teren situate în Tarla 99 , parcela A 4115, A 4118 , comuna Bucov, județul Prahova.

29

6.03.2023

Proiect de Hotarare

Primar

privind participarea UAT comuna Bucov la proiectul „PH BIBLIOHUB”.

28

6.03.2023

Proiect de Hotarare

Primar

30 privind aprobarea cererii de finanțare și a devizului general pentru depunerea la Ministerul Dezvoltării , Lucrărilor Publice și Administrației a proiectului privind obiectivul ” Modernizare și extindere rețea de canalizare în cartierele Tinereului și Iulia Hașdeu, comuna Bucov, județul Prahova

27

03.03.2023

Proiect de Hotarare

Primar

29   privind aprobarea cererii de finanțáre și a devizului general pentru depunerea la Ministerul Dezvoltării , Lucrărilor Publice și Administrației   a proiectului privind obiectivul ”Extindere rețea de alimentare   cu apă în cartierele Tineretului și Iulia Hașdeu , comuna Bucov.

26

24.02.2023

Proiect de Hotarare

Primar

privind aprobarea indicatorilor tehnico economici la obiectivul de investiții ”Modernizarea străzilor Vasile Goldiș, Ana Ipătescu, Independenței,Constantin Dobrogeanu Gherea, comuna Bucov, județul Prahova.

25

24.02.2023

Proiect de Hotarare

Primar

27 din 24.02.2023 privind aprobarea bugetului inițial pe anul 2023 al societății Apă și Canal Bucov SRL

24

24.02.2023

Proiect de Hotarare

Primar

privind rectificarea bugetului local de venituri și cheltuieli pe anul 2023

23

24.02.2023

Proiect de Hotarare

Primar

privind participarea UAT Bucov la proiectul ”Școli Motivante Adaptate Ritmului Tehnologic – PH-SMART”

22

22.02.2023

Proiect de Hotarare

Primar

privind aprobarea concesionării directe   a spațiilor cu destinația de cabinete medicale pentru medicina de familie

21

15.02.2023

Proiect de Hotarare

Primar

pentru modificarea și completarea HCL nr.74/29.09.2014 privind completarea Regulamentului de aplicare a OG nr.21/2002 privind completarea Regulamentului de aplicare a OG nr.21/2022 privind normele de gospodarie comunala pe teritoriul comunei Bucov

20

15.02.2023

Proiect de Hotarare

Primar

privind atribuirea unor terenuri în folosință gratuită în baza Legii nr.15/2003 .

19

15.02.2023

Proiect de Hotarare

Primar

privind aprobare PUZ parcelare teren (4907 mp) ZONĂ MIXTĂ ȘI CĂI COMUNICAȚII RUTIERE ÎN VEDEREA AMPLASĂRII A 9 LOCUNȚE INDIVIDUALE

18

15.02.2023

Proiect de Hotarare

Primar

privind trecerea în   domeniul public al județului Prahova   a unor imobile aflate în   domeniul public al comunei Bucov.

17

06.02.2023

Proiect de Hotarare

Primar

privind aprobarea toaletării sau tăierii unor arbori     situați pe domeniul public al comunei Bucov, județul Prahova

16

06.02.2023

Proiect de Hotarare

Primar

pentru modificarea HCL nr. 92 din 15.11.2022 privind aprobarea și implementarea proiectului ”Centru de colectare selectivă a deșeurilor prin aport voluntar în comuna Bucov

15

06.02.2023

Proiect de Hotarare

Primar

privind majorarea salariilor personalului serviciului   gospodărie comunală începând cu 1 ianuarie 2023

14

19.01.2023

Proiect de Hotarare

Primar

privind avizarea și aprobarea utilizării excedentului înregistrat la sfârșitul exercițiului bugetar 2022 cât și a excedentului reportat din anii anteriori pentru anul 2023-inițiat de dl primar Savu Ion

13

19.01.2023

Proiect de Hotarare

Primar

privind aprobarea bugetului local de venituri și cheltuieli al comunei Bucov pe anul 2023 , lista de investiții aferenta anului 2023 , estimări buget local al comunei Bucov pentru anii 2024-2026 –inițiat de dl primar Savu Ion

12

19.01.2023

Proiect de Hotarare

Primar

privind clasificarea unor terenuri în categoria drumuri de interes local , străzi și înscrierea în cartea funciară a dreptului de proprietate publică în favoarea comunei Bucov , județul Prahova -inițiat de dl primar Savu Ion

11

18.01.2023

Proiect de Hotarare

Primar

privind aprobarea contului de executie la data de 31 decembrie 2022 al Clubului Sportiv Bucov .

10

18.01.2023

Proiect de Hotarare

Primar

privind aprobarea   contului de execuție la data de 31 decembrie 2022.

9

18.01.2023

Proiect de Hotarare

Primar

privind aprobarea numărului de asistenților sociali   ai persoanelor cu handicap pentru anul 2023 precum și raportul   de activitate aferent anului 2022.

8

18.01.2023

Proiect de Hotarare

Primar

privind nominalizarea reprezentaților Consiliului Local în comisia pentru evaluarea secretarului general al comunei Bucov

7

18.01.2023

Proiect de Hotarare

Primar

privind aprobarea Planului de acțiuni sau de lucrări de interes local pentru repartizarea orelor de muncă efectuate de beneficiarii de venit minim   garantat în anul 2022   precum și de cei care   au de efectuat ore de muncă în folosul comunității.

6

18.01.2023

Proiect de Hotarare

Primar

privind aprobarea prelungirii contractului de comodat nr.1088/2006 prin act adițional pentru punctul sanitar CMI Zaharia Elena.

5

18.01.2023

Proiect de Hotarare

Primar

privind aprobarea prelungirii contractului de comodat nr.1087/2006 prin act adițional pentru punctul sanitar CMI Strâmbeanu Corina .

4

17.01.2023

Proiect de Hotarare

Primar

privind aprobarea utilizării sumei de 520.000 lei din excedentul bugetar rezultat la sfârșitul anului 2022 , pentru anul 2023 în sumă de 16.443.122,41 lei ca sursă de finanțare a cheltuielilor de dezvoltare .

                                  

3

6.01.2023

Proiect de Hotarare

Primar

privind aprobarea intabulării unor terenuri și completarea inventarului bunurilor care aparțin domeniului public al comunei Bucov, județul Prahova în vederea efectuării unor lucrări de investiții publice

2

5.01.2023

Proiect de Hotarare

Primar

privind aprobarea PUZ –extindere intravilan (S =66911mp) pentru zonă instituții și servicii și schimbare destinație teren din zona locuințe în zona instituții și servicii și zona căi de comunicații ( Sstud=78830 mp ) comuna Bucov, sat Chițorani, sat Valea Orlei, NC 27683 (T73, parcela A3085, V3084, V3084/1, V3082/3,V3079, V3069, P3093,P3065,De3094,De3079/1, De3069/2,De3083), NC 30317(T72Dr 3086), NC 31507 (T77, Np3404), NC 943(T73Cc3091), strada I C Bratianu (NC27721) , strada Ion Gheorghe (NC 25975) strada Alexandru Averescu (NC 31944)

1

5.01.2023

Proiect de Hotarare

Primar

privind acoperirea definitivă din excedentul bugetului local a deficitului secțiunii de dezvoltare

 

 

 

Registru privind evidența proiectelor de hotărâri ale autorității deliberative 2022

Nr crt

Data

Denumire act

Emitent

Continut pe scurt

107

14.12.2022

Proiect de hotarare

Primar Savu Ion

privind preluarea în domeniul public al comunei Bucov, a unor rețele de canalizare și predarea acestora în administrarea ”SC Apă și Canal Bucov SRL”

106

14.12.2022

Proiect de hotarare

Primar Savu Ion

privind aprobarea retragerii dreptului de folosință gratuită a terenurilor primite în baza Legii nr.15/2003 și atribuirea unor terenuri persoanelor solicitante care îndeplinesc condițiile   de atribuire prevăzute de lege dar și de Regulamentul aprobat prin HCL nr.77/23.09.2022

105

14.12.2022

Proiect de hotarare

Primar Savu Ion

privind stabilirea impozitelor și taxelor locale pe anul 2023

104

14.12.2022

Proiect de hotarare

Primar Savu Ion

privind aprobarea rectificării bugetului local de venituri și cheltuieli al comunei Bucov pe anul 2022

103

14.12.2022

Proiect de hotarare

Primar Savu Ion

privind aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2022

al Clubului   Sportiv Bucov  

102

13.12.2022

Proiect de hotarare

Primar Savu Ion

Privind aprobarea reţelei şcolare ce va funcţiona în anul şcolar 2023-2024

în comuna Bucov, judeţul Prahova

101

22.11.2022

Proiect de hotarare

Primar Savu Ion

privind aprobarea   indicatorilor tehnico-economici la obiectivul de investiții ”Modernizare Strada Iuliu Maniu, strada Vasile Goldiș, comuna Bucov, județul Prahova, faza PT”.

100

17.11.2022

Proiect de hotarare

Primar Savu Ion

hotărâre privind aprobarea închirierii suprafeței de 1354 mp societății OMV Petrom SA pentru realizarea proiectului ”Lucrări de abandonare Sonda Petrolieră 331 MPC Boldești.

99

17.11.2022

Proiect de hotarare

Primar Savu Ion

privind aprobarea închirierii spațiului cu destinația de cabinet medical din incinta dispensarului Pleașa,societății SC MADRADENT SRL.

98

17.11.2022

Proiect de hotarare

Primar Savu Ion

privind ajustarea tarifelor practicate de ADI ”Parteneriatul pentru managementul deșeurilor –Prahova”.

97

17.11.2022

Proiect de hotarare

Primar Savu Ion

privind aprobarea protocolului de colaborare cu MMSS –PROIECT HUB DE SERVICII MMSS-SIIMMSS

96

17.11.2022

Proiect de hotarare

Primar Savu Ion

privind modificarea și completarea HCL Bucov nr. 68/2022 privind asocierea Comunei Bucov cu Judetul Prahova si celelalte localitati in vederea  constituirii Asociaţiei de dezvoltare intercomunitară "Mobilitate Prahova” .

95

17.11.2022

Proiect de hotarare

Primar Savu Ion

privind introducerea în domeniul privat a unor imobile –terenuri primite de la societatea ECO-FERM SRL prin contractul de schimb autentificat sub nr. 2779/26 septembrie 2022

94

17.11.2022

Proiect de hotarare

Primar Savu Ion

privind rectificarea bugetului local de venituri și cheltuieli pe anul 2022 .

93

15.11.2022

Proiect de hotarare

Primar Savu Ion

privind aprobarea și implementarea proiectului ”Centru de colectare selectivă a deșeurilor prin aport   voluntar în comuna Bucov, județul Prahova„

92

15.11.2022.

Proiect de hotarare

Primar Savu Ion

privind trecerea unor bunuri imobile din domeniul privat al comunei Bucov în domeniul public al comunei Bucov, judetul Prahova .

91

14.10.2022

Proiect de hotarare

Primar Savu Ion

privind aprobarea încheierii unui acord de parteneriat între Consiliul Județean Prahova și UAT comuna Bucov în vederea realizării, reabilitării , extinderii și modernizării unor obiective de investiții în sistemul de alimentare cu apă și canalizare destinate îmbunătățirii sănătății publice și mediului în conformitate cu îndeplinirea obligațiilor privind gestionarea apelor uzate și accesul populației la apă potabilă .

90

14.10.2022

Proiect de hotarare

Primar Savu Ion

privind implementarea proiectului ”Achiziție autoutilitară basculabilă în comuna Bucov, județul Prahova”

89

14.10.2022

Proiect de hotarare

Primar Savu Ion

privind alegerea președintelui de ședință.

88

28.10.2022

Proiect de hotarare

Primar Savu Ion

privind acordarea unui sprijin material fam. Ilie Neculai în vederea renovării locuinței.

87

25.10.2022

Proiect de hotarare

Primar Savu Ion

privind aprobarea casării autoturismului Dacia break PH- 08- PCB.

86

24.10.2022

Proiect de hotarare

Primar Savu Ion

privind validarea Dispoziției nr.284/27.09.2022 a primarului comunei Bucov , județul     Prahova privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2022-

85

24.10.2022

Proiect de hotarare

Primar Savu Ion

privind acordarea unui stimulent financiar și a   Certificatului Nunții de Aur fmiliilor care împlinesc 50 de ani de căsătorie.                                                        

84

17.10.2022

Proiect de hotarare

Primar Savu Ion

privind trecerea unor bunuri imobile din domeniul privat al comunei Bucov în domeniul public al comunei Bucov, judetul Prahova .

83

17.10.2022

Proiect de hotarare

Primar Savu Ion

privind mandatarea primarului comunei Bucov, dl SAVU ION ,să voteze în Adunarea Generală a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară ”Ținutul Vinului” , statutul modificat și completat

82

17.10.2022

Proiect de hotarare

Primar Savu Ion

privind aprobarea actualizării indicatorilor tehnici economici la obiectivul de investiții ”Modernizare rețea de drumuri de interes local în comuna Bucov, județ Prahova

81

17.10.2022

Proiect de hotarare

Primar Savu Ion

privind   actualizarea Strategiei de Dezvoltare Locală 2021-2028 –

80

06.10.2022

Proiect de hotarare

Primar Savu Ion

Privind atestarea domeniului public

79

23.09.2022

Proiect de hotarare

Primar Savu Ion

privind repartizarea reprezentanților Consiliului Local al comunei Bucov în Consiliile de Administrație   și în Comisiile pentru Evaluarea și asigurarea Calității , din unitățile de învățământ preuniversitare de stat pentru anul școlar 2022-2023

78

23.09.2022

Proiect de hotarare

Primar Savu Ion

privind alegerea președintelui de ședință

77

19.09.2022

Proiect de hotarare

Primar Savu Ion

privind aprobarea Regulamentului pentru stabilirea metodologiei cadru de repartizare a terenurilor atribuite în baza Legii 15/2003 privind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea unei locuinţe proprietate personală, republicată, cu modificările și completările ulterioarprivind introducerea în domeniul privat al comunei Bucov, județul Prahova , a unor imobile

76

19.09.2022

Proiect de hotarare

Primar Savu Ion

privind rectificarea bugetului local de venituri și cheltuieli –adoptată cu 17 voturi”pentru”

75

24.08.2022

Proiect de hotarare

Primar Savu Ion

privind aprobarea modificării organigramei si statului de personal pentru aparatul de specilitate al primarului comunei Bucov

74

24.08.2022

Proiect de hotarare

Primar Savu Ion

privind aprobarea unui schimb de terenuri –

73

24.08.2022

Proiect de hotarare

Primar Savu Ion

privind introducerea în domeniul privat al comunei Bucov, județul Prahova , a unor imobile

72

24.08.2022

Proiect de hotarare

Primar Savu Ion

privind rectificarea bugetului local de venituri și cheltuieli –adoptată cu 17 voturi”pentru

71

24.08.2022

Proiect de hotarare

Primar Savu Ion

privind aprobarea execuției bugetului de venituri și cheltuieli, a Clubului Sportiv Bucov, la data de 30 iunie 2022

70

24.08.2022

Proiect de hotarare

Primar Savu Ion

privind execuția bugetului local de venituri și cheltuieli a comunei Bucov, la data de 30 iunie 2022

69

17.08.2022

Proiect de hotarare

Primar Savu Ion

privind aprobarea emiterii unei scrisori de garanție –adoptată cu 17 voturi ”pentru”.

68

17.08.2022

Proiect de hotarare

Primar Savu Ion

privind asocierea unității administrativ-teritoriale Comuna Bucov cu Județul Prahova și localitățile: Ploiești, Băicoi, Boldești-Scăieni, Plopeni , Ariceștii Rahtivani, Blejoi, Valea Călugărească, Berceni, Bărcănești, Brazi, Păulești, Râfov, Târgșoru Vechi și constituirea Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „Mobilitate Prahova” pentru serviciul de transport public local

67

17.08.2022

Proiect de hotarare

Primar Savu Ion

privind aprobarea participarii la ”Programul privind creşterea eficienţei energetice a infrastructurii de iluminat public si a devizului general estimativ pentru proiectul

“ EFICIENTIZAREA ENERGETICA A INFRASTRUCTURII DE ILUMINAT PUBLIC IN COMUNA BUCOV, JUDETUL PRAHOVA -Solutia 1”

66

11.07.2022

Proiect de hotarare

Primar Savu Ion

privind alegerea președintelui de ședință

65

11.07.2022

Proiect de Hotarare

Primar SAVU ION

privind aprobarea indicatorilor tehnico economici   la obiectivul de investiții ”Construire teren minifotbal , amenajare parc și loc de joacă , împrejmuire teren , sat Pleașa , comuna Bucov, județ Prahova, faza P.T” –

64

11.07.2022

Proiect de Hotarare

Primar

SAVU ION

privind aprobarea indicatorilor tehnico economici   la obiectivul de investiții ”Construire teren minifotbal , amenajare loc de joacă, împrejmuire teren –cartier Iulia Hașdeu , sat Bucov, comuna Bucov, județul Prahova , faza P.T”

63

11.07.2022

Proiect de Hotarare

Primar

SAVU ION

privind aprobarea modificării organigramei și statului de personal al aparatului de specialitate al primarului comunei Bucov, județul Prahova 2022.

62

28.06.2022

Proiect de Hotarare

Primar

SAVU ION

privind rectificarea bugetului local de venituri și cheltuieli pe anul 2022

61

23.06.2022

Proiect de Hotarare

Primar

SAVU ION

privind predarea către Ministerul Lucrarilor Publice , Dezvoltării și Administrației prin CNI SA a amplasamentului și asigurarea condițiilor în vederea executării obiectivului de investiții ”Construire creșă medie,sat Bucov,comuna Bucov, județul Prahova

60

20.06.2022

Proiect de Hotarare

Primar

SAVU ION

privind aprobarea accesării Programului privind sprijinirea eficienței energetice și a gestionării integrate a energiei în structura de iluminat public , finanțat de A.F.M pentru ”Extindere iluminat public în cartierele de tineri –comuna Bucov, sat Bucov, Județul Prahova

59

20.06.2022

Proiect de Hotarare

Primar

SAVU ION

privind aprobarea depunerii proiectului ~Construire piste de bicicletă în comuna Bucov Județúl Prahova–în cadrul apelurilor de proiecte PNRR/2022/C10 , componența 10 –Fondul Local prin Planul Național de Redresare și reziliență

58

20.06.2022

Proiect de Hotarare

Primar

SAVU ION

privind aprobarea încheierii unui contract de comodat pentru spațiul –Sală Sport Bucov , în vederea desfășurării unor activități sportive

57

20.06.2022

Proiect de Hotarare

Primar

SAVU ION

Hotărârea nr.57 privind aprobarea taxei speciale de salubrizare și a Regulamentului de instituire și administrare a taxei speciale de salubrizare pentru unitatea administrativ-teritorială comuna Bucov

56

20.06.2022

Proiect de Hotarare

Primar

SAVU ION

56 privind încheierea unui act adițional la contractul de consultanță juridică încheiat cu dl avocat Stoica Iulian

55

20.06.2022

Proiect de Hotarare

Primar

SAVU ION

privind rectificarea bugetului local de venituri și cheltuieli pe anul 2022

54

08.06.2022

Proiect de Hotarare

Primar

SAVU ION

privind completarea Hotărârii nr.49-20 mai 2021,

53

08.06.2022

Proiect de Hotarare

Primar

SAVU ION

privind aprobarea planului urbanistic zonal ” SCHIMBARE DESTINAȚIE TEREN (6009MP) DIN ”ZONA MIXTĂ SERVICII, STRUCTURI TURISTICE ȘI SPAȚII VERZI AMENAJATE, ODIHNĂ, AGREMENT” ȘI EXTINDERE INTRAVILAN (118.817 MP) PENTRU ”ZONA INSTITUȚII ȘI SERVICII ”ȘI ZONA DE COMUNICAȚII RUTIERE” PENTRU APLASARE COMPLEX TURISTIC ȘI DE AGREMENT (Sstud=124.996 mp)adoptată cu 14 voturi ”petru”.

52

08.06.2022

Proiect de Hotarare

Primar

SAVU ION

privind aprobarea Regulamentului pentru acordarea titlului de ’’Cetățean de onoare al comunei Bucov’’-adoptată cu 14 voturi”pentru

51

08.06.2022

Proiect de Hotarare

Primar

SAVU ION

privind conferirea titlului de „Cetăţean de onoare al comunei Bucov”Preasfințitului Părinte Timotei Prahoveanul - Episcop-vicar al Arhiepiscopiei Bucureștilor adoptată cu 13 voturi ”pentru”, 1 vot împotrivă.

50

08.06.2022

Proiect de Hotarare

Primar

SAVU ION

privind conferirea titlului de „Cetăţean de onoare al comunei Bucov” Preafericitului Părinte Daniel (Ciobotea),Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române –adoptată cu 13 voturi ”pentru”, 1 vot împotrivă

49

25.05.2022

Proiect de Hotarare

Primar

SAVU ION

privind aprobarea alipirii a două terenuri în suprafață totală de 10.568 mp aparținând domeniului privat al comunei Bucov , județul Prahova.

                                                          

48

19.05.2022

Proiect de Hotarare

Primar

SAVU ION

privind aprobarea întocmirii studiului de fezabilitate pentru lucrarea de investiții ”Construire sală desport in satul Pleașa , comuna Bucov, județul Prahova.

47

19.05.2022

Proiect de Hotarare

Primar

SAVU ION

privind aprobarea indicatorilor tehnico economici la obiectivul de investiții ”Construire teren fotbal și spațiu de joacă , sat Bucov, comuna Bucov, județ Prahova.

46

25.05.2022

Proiect de Hotarare

Primar

SAVU ION

privind aprobarea rectificării bugetului local de venituri și cheltuieli al comunei Bucov pe anul 2022 , estimări 2023-2025.

45

19.05.2022

Proiect de Hotarare

Primar

SAVU ION

privind aprobarea devizului general și actualizarea indicatorilor tehnico economici la faza de proiect tehnic și detalii de execuție ai obiectivului de investiții ”Executare trotuare dalate , podețe și rigole în comuna Bucov, sat Bucov, județ Prahova.

44

19.05.2022

Proiect de Hotarare

Primar

SAVU ION

privind aprobarea încheierii unui acord de partneriat cu SC Ecoferm SRL în vederea elaborării unei documentații PUZ pe teritoriul UAT Bucov.

43

19.05.2022

Proiect de Hotarare

Primar

SAVU ION

privind rezilierea contractului de constituire a dreptului de superficie   nr.1978/05.10.2020 încheiat cu SC Izaledi Events SRL.

42

19.05.2022

Proiect de Hotarare

Primar

SAVU ION

privind aprobarea prelungirii duratei contractului de concesiune nr.4431/23.06.2005 încheiat cu CMI Dr Zaharia Elena.

41

19.05.2022

Proiect de Hotarare

Primar

SAVU ION

privind acordarea unui ajutor de urgență

40

12.05.2022

Proiect de Hotarare

Primar

SAVU ION

privind trecerea din domeniul privat al unității administrativ-teritoriale comuna Bucov în domeniul public al unității adminsitrativ teritoriale comuna Bucov a unor imobile terenuri intravilane .

                                                            

39

12.05.2022

Proiect de Hotarare

Primar

SAVU ION

privind aprobarea proiectului ”Elaborarea în format GIS a documentelor de amenajare a teritoriului și de planificare urbană, a comunei Bucov, județul Prahova” și a cheltuielilor aferente , în vederea finanțării acestuia în cadrul Planului Național de Redresare și Reziliență al României , Componenta C10 –Fondul Local .

38

12.05.2022

Proiect de Hotarare

Primar

SAVU ION

privind aprobarea proiectului ”Sistem inteligent de management local în comuna Bucov, județul Prahova ” și a cheltuielilor aferente , în vederea finanțării acestuia în cadrul Planului Național de Redresare și Reziliență al României , Componenta C10-Fondul Local.

37

12.05.2022

Proiect de Hotarare

Primar

SAVU ION

privind alegerea președintelui de ședință  

36

28.04.2022

Proiect de Hotarare

Primar

SAVU ION

privind predarea către Ministerul Lucrărilor Publice , Dezvoltării și Administrației prin Compania Națională de Investiții ”C.N.I” S.A , a amplasamentului și asigurarea condițiilor în vederea executării obiectivului de investiții ” Construire creșă medie , sat Bucov, comuna Bucov, județul Prahova.

35

26.04.2022

Proiect de Hotarare

Primar

SAVU ION

privind aprobarea execuției bugetului de venituri și cheltuieli, a Clubului Sportiv Bucov, la data de 31 martie 2022.

34

26.04.2022

Proiect de Hotarare

Primar

SAVU ION

privind execuția bugetului local de venituri și cheltuieli , a comunei Bucov, la data de 31 martie 2022.

33

26.04.2022

Proiect de Hotarare

Primar

SAVU ION

privind aprobarea situaíilor financiare anuale la data de 31 decembrie 2021 pentru SC ”APĂ ȘI CANAL BUCOV ”SRL .

32

21.03.2022

Proiect de Hotarare

Primar

SAVU ION

privind însușirea documentației cadastrale de alipire a trei parcele de teren situate în Tarla nr.99 , parcela A 4115, A 4118, comuna Bucov, județul Prahova.

31

17.03.2022

Proiect de Hotarare

Primar

SAVU ION

privind asocierea comunei Bucov cu Consiliul Județean Prahova și unele unități administrativ teritoriale din județul Prahova în vederea constituirii Asociației de Dezvoltare Intercomunitară ”Ținutul Vinului” .

30

17.03.2022

Proiect de Hotarare

Primar

SAVU ION

privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al SC Apă și Canal Bucov SRL pe anul 2022

29

01.03.2022

Proiect de Hotarare

Primar

SAVU ION

privind aprobarea încheierii unui acord de parteneriat cu SC ECOFERM   SRL în vederea elaborării unei documentații PUZ pe teritoriul UAT Bucov–inițiat de dl primar Savu Ion

28

01.03.2022

Proiect de Hotarare

Primar

SAVU ION

privind aprobarea devizului general și actualizarea indicatorilor tehnico-economici la faza de Proiect Tehnic și Detalii de Execuție ai obiectivului de investiții” Executare trotuare dalate, podețe și rigole ” în comuna Bucov, sat Bucov, județul Prahova ” -

27

01.03.2022

Proiect de Hotarare

Primar

SAVU ION

   privind desemnarea unui reprezentant al consiliului local , care face parte din Comisia de evaluare a probei de interviu , din cadrul concursului pentru ocuparea funcțíilor de director și de director adjunct la Școlile Gimnaziale din comuna Bucov , județul Prahova–

26

07.03.2022

Proiect de Hotarare

Primar

SAVU ION

privind asocierea comunei Bucov cu Consiliul Judetean Prahova și unele unități adminsitrativ teritoriale în vederea constituirii Asociației de Dezvoltare Intercomunitară ”Mobilitate Prahova”

25

01.03.2022

Proiect de Hotarare

Primar

SAVU ION

privind aprobarea rectificării bugetului local de venituri și cheltuieli pe anul 2022-

24

07.02.2022

Proiect de Hotarare

Primar

SAVU ION

privind aprobarea majorării tarifelor pentru închiriere buldoexcavator CASE și foraj longitudinal cu foreză mecanică prestate de SC Apă și Canal Bucov SRL -inițiat de dl primar Savu Ion

23

28.01.2022

Proiect de Hotarare

Primar

SAVU ION

Hotărârea nr.21 privind aprobarea contului de execuție al comunei Bucov la 31 decembrie 2021

22

28.01..2022

Proiect de Hotarare

Primar

SAVU ION

privind aprobarea contului de execuție al Clubului Sportiv Bucov la data de 31 decembrie 2021.

21

07.02.2022

Proiect de Hotarare

Primar

SAVU ION

privind avizarea și aprobarea utilizării excedentului anilor precedenți în anul 2022

20

07.02.2022

Proiect de Hotarare

Primar

SAVU ION

privind aprobarea bugetului local de venituri și cheltuieli pe anul 2022 al Clubului Sportiv Bucov .

19

28.01.2022

Proiect de Hotarare

Primar

SAVU ION

privind acordarea unui mandat special în ADI ”Parteneriatul pentru Managementul Deșeurilor Prahova” ;

18

26.01.2022

Proiect de Hotarare

Primar

SAVU ION

Utilizarea sumei de 80.000 lei din excedent

17

12.01.2022

Proiect de Hotarare

Primar

SAVU ION

privind aprobarea bugetului local de venituri și cheltuieli al comunei Bucov pe anul 2022, lista de investiții aferentă anului 2022 , estimări buget local al comunei Bucov pentru anii 2023-2025

16

11.01.2022

Proiect de Hotarare

Primar

SAVU ION

privind aprobarea utilizării sumei de 80.000 lei   din excedentul bugetar rezultat la sfârșitul anului 2021, pentru anul 2022 în sumă de 17.829.431,44 lei ca sursă de finanțare a cheltuielilor de dezvoltare –adoptată cu 17 voturi”pentru”.

15

11.01.2022

Proiect de Hotarare

Primar

SAVU ION

privind aprobarea întocmirii Studiului de fezabilitate pentru proiectul ”Extindere rețea canalizare menajeră , sat Bucov, comuna Bucov, județ Prahova ” – adoptată cu 17 voturi ”pentru”

14

11.01.2022

Proiect de Hotarare

Primar

SAVU ION

privind aprobarea documentațiilor de dezmembrare a unor imobile, proprietatea comunei Bucov – adoptată cu 17 voturi ”pentru”

13

11.01.2022

Proiect de Hotarare

Primar

SAVU ION

privind aprobarea efectuării lucrării de investiție „extindere gaze strada Iulia Hașdeu”, sat Bucov, comuna Bucov , județul Prahova–– adoptată cu 17 voturi ”pentru”

12

11.01.2022

Proiect de Hotarare

Primar

SAVU ION

privind aprobare D.A.L.I. pentru ”Modernizare drumuri în satul Bighilin, comuna Bucov, județul Prahova” –– adoptată cu 17 voturi ”pentru

11

10.01.2022

Proiect de Hotarare

Primar

SAVU ION

privind transmiterea dreptului de concesiune, din contractul nr.2531/26.03.2007, încheiat cu SC AMP INVEST SRL – adoptată cu 17 voturi ”pentru”

10

10.01.2022

Proiect de Hotarare

Primar

SAVU ION

privind organizarea rețelei școlare, pentru anul școlar 2022-2023,la nivelul comunei Bucov, județul Prahova- adoptată cu 17 voturi ”pentru

9

10.01.2022

Proiect de Hotarare

Primar

SAVU ION

privind aprobarea Planului de acțiuni și lucrări de interes local, pe anul 2022, pentru repartizarea orelor de muncă, prestate lunar de către persoanele apte de muncă , din familiile beneficiare de ajutor social, de persoanele care au de efectuat zile de muncă în folosul comunității   -adoptată cu 17 voturi ”pentru”

8

10.01.2022

Proiect de Hotarare

Primar

SAVU ION

privind nominalizarea reprezentanților Consiliului Local, în comisia pentru evaluarea secretarului general al comunei Bucov , județul Prahova -- adoptată cu 17 voturi ”pentru”

7

10.01.2022

Proiect de Hotarare

Primar

SAVU ION

privind menținerea , la nivelul lunii decembrie 2021,a salariilor de bază , indemnizațiilor de care beneficiază personalul primăriei Bucov -- adoptată cu 17 voturi ”pentru

6

10.01.2022

Proiect de Hotarare

Primar

SAVU ION

privind aprobarea încheierii unui act adițional, la contractul de comodat nr.1087 din 3 februarie 2006, încheiat cu d.na doctor Strîmbeanu Corina - adoptată cu 17 voturi ”pentru”

5.

10.01.2022

Proiect de Hotarare

Primar

SAVU ION

privind aprobarea încheierii unui act adițional, la contractul de comodat nr.1088 din 3 februarie 2006, încheiat cu d.na doctor Zaharia Elena - adoptată cu 17 voturi ”pentru

4

6.01.2022

Proiect de Hotarare

Primar

SAVU ION

privind aprobarea   numărului asistenților   sociali ai persoanelor cu handicap, pentru anul 2022, precum și raportul de activitate pentru   anul 2021 –adoptată cu 17 voturi ”pentru”

3

06.01.2022

Proiect de Hotarare

Primar

SAVU ION

privind privind alegerea președintelui de ședință, pentru perioada februarie-aprilie 2022 –adoptată cu 15 voturi , 2 abțineri.

         

2

04.01.2022

 

Primar

SAVU ION

Acoperire excedent

1

04.01.2022

 

Primar

SAVU ION

Validare dispozitie 352/22.12.2021

 

 

Registru privind evidența proiectelor de hotărâri ale autorității deliberative 2021

Nr crt

Data

Denumire act

Emitent

Continut pe scurt

93

10.12.2021

Proiect de Hotarare

Primar

SAVU ION

privind aprobarea obiectivului de investiție ” Realizare iluminat public în zona DN1B , KM 11+500-KM 14 +550, SAT BUCOV,comuna Bucov, județ Prahova ”

92

10.12.2021

Proiect de Hotarare

Primar

SAVU ION

privind aprobarea obiectivului de investiție ” Realizare trotuare , podețe și rigole în zona DN1 B, KM 11+500-km 13 +320, sat Bucov,comuna Bucov, județul Prahova”

91

10.12.2021

Proiect de Hotarare

Primar

SAVU ION

privind solicitarea fondurilor necesare pentru plata ajutoarelor de încălzire a locuinței

90

10.12.2021

Proiect de Hotarare

Primar

SAVU ION

privind stabilirea impozitelor, taxelor locale și altor taxe asimilate acestora care se fac venit al bugetului local pe anul 2022.

89

10.12.2021

Proiect de Hotarare

Primar

SAVU ION

privind aprobarea rectificării bugetului local de venituri și cheltuieli al comunei Bucov, pe anul 2021

88

24.11.2021

Proiect de Hotarare

Primar

SAVU ION

privind aderarea la Acordul de cooperare pentru organizarea și exercitarea funcției de audit public intern

87

24.11.2021

Proiect de Hotarare

Primar

SAVU ION

privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului :”Lucrări în primă urgență de consolidare apărare mal stâng al râului Teleajen – sat Bucov, comuna Bucov, județul Prahova

86

05.11.2021

Proiect de Hotarare

Primar

SAVU ION

privind închirierea directă a unui spaţiu din imobilul Cămin Cultural Bucov în vederea   desfăşurării activităţii medicului veterinar Mănguţă Gabriela

85

05.11.2021

Proiect de Hotarare

Primar

SAVU ION

privind rectificarea bugetului local de venituri si cheltuieli al comunei Bucov, judetul Prahova

84

5.11.2021

Proiect de Hotarare

Primar

SAVU ION

privind aprobarea investiției –Extinderea sistemului de distribuție gaze naturale în satul Bighilin , aparținător comunei Bucov , județul Prahova

83

05.11.2021

Proiect de Hotarare

Primar

SAVU ION

privind aprobarea încheierii unui acord de parteneriat în vederea participării UAT Bucov la Programul privind creșterea eficienței energetice și gestionarea inteligentă a energiei în clădirile publice

82

05.11.2022

Proiect de Hotarare

Primar

SAVU ION

privind alegerea presedintelui de sedinta

81

15 .10.2021

Proiect de Hotarare

Primar

SAVU ION

privind aprobarea cererii de finanțare și a devizului general estimativ   pentru depunerea la Ministerul Dezvoltării , Lucrărilor publice și Administrației a proiectului privind   obiectivul:”Modernizare și extindere rețea de canalizare în cartierele Tineretului și Iulia Hașdeu, comuna Bucov, județul Prahova”

 

       

80

15 .10.2021

Proiect de hotarare

Primar

SAVU ION

privind aprivind aprobarea cererii de finanțare și a devizului general estimativ   pentru depunerea la Ministerul Dezvoltării , Lucrărilor Publice și Adminstrației a proiectului privind obiectivul ”Extindere rețea de alimentare cu apă în cartierele Tineretului și Iulia Hașdeu , comuna Bucov, județul Prahova”

79

15 .10.2021

Proiect de hotarare

Primar

SAVU ION

privind aprobarea cererii de finanțare și a devizului general estimativ pentru depunerea la Ministerul Dezvoltării , Lucrărilor Publice și Adminsitrației a proiectului privind obiectivul”Modernizare drumuri   cartierele Tineretului și Iulia Hașdeu , comuna Bucov-județul Prahova”

78

11 .10.2021

Proiect de hotarare

Primar

SAVU ION

privind participarea comunei Bucov la ”Programul privind sprijinirea eficienței energetice și a gestionării inteligente a energiei electrice în infrastructura de iluminat public derulat de Adminsitrația Fondului pentru Mediu cu proiectul investițional:Modernizarea sistemului de iluminat public prin creșterea eficienței energetice   a corpurilor de iluminat și prin gestionarea inteligentă a energiei electrice în infrastructura de iluminat public, din comuna Bucov, județul Prahova

77

11 .10.2021

Proiect de Hotarare

Primar

SAVU ION

privind acceptarea angajamentului de plată transmis de către ROSAL GRUP S.A., referitor la eșalonarea redevenței restante, aferentă “Contractului de Delegare prin concesiune a Gestiunii Activității de Colectare, Transport și Transfer a Deșeurilor Municipale în zonele: 2 Boldești-Scăeni și 6 –Valea Doftanei, nr. 1792/13023 din 13.09.2016 sau rezilierea contractului încheiat între Asociația de Dezvoltare Intercomunitară “Parteneriatul pentru Managementul Deșeurilor –Prahova” și ROSAL GRUP S.A”

76

11 .10.2021

Proiect de Hotarare

Primar

SAVU ION

privind aprobarea/neaprobarea documentației ”Delegare de gestiune               activitatea   de administrare a depozitului de deșeuri municipale Boldești Scăeni în cadrul SMID PRAHOVA”-

75

11 .10.2021

Proiect de Hotarare

Primar

SAVU ION

privind aprobarea participării comunei Bucov la ”Programul privind reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră în transporturi , prin promovarea infrastructurii pentru vehicule de transport rutier nepoluant din punct de vedere energetic:stații de reîncărcare pentru vehicule electrice”.  

74

11 .10.2021

Proiect de Hotarare

Primar

SAVU ION

privind aprobarea întocmirii documentației și efectuarea lucrării ”Modernizare și mărire capacitate stație epurare”.

73

11 .10.2021

Proiect de Hotarare

Primar

SAVU ION

privind aprobarea contului de execuție la data de 30 septembrie 2021 al Clubului Sportiv Bucov .

72

11 .10.2021

Proiect de Hotarare

Primar

SAVU ION

privind aprobarea contului de execuție la data de 30 septembrie 2021 al comunei Bucov pe anul 2021.

71

11 .10.2021

Proiect de Hotarare

Primar

SAVU ION

privind rectificarea bugetului local de venituri și cheltuieli al comunei Bucov, pe anul 2021.

70

07,10,2021

Proiect de Hotarare

Primar

SAVU ION

privind aprobarea solcitării de prelungire a scrisorii   de garanție din partea F.N.G.C.I.M.M. SA IFN , în vederea obținerii avansului pentru proiectul integrat ”Modernizare rețea drumuri de interes local în comuna Bucov , județul Prahova –adoptata cu 14 voturi ”pentru” ;

69

21.09.2021

Poroiect de hotarare

Primar

SAVU ION

Privind rectificarea bugetului local de venituri ;i cheltuieli

68

21.09.2021

Proiect de Hotarare

Primar

SAVU ION

privind aprobarea prețului de furnizare al apei potabile , a serviciilor de canalizare , a taxelor și tarifelor practicate de SC APĂ ȘI CANAL BUCOV SRL

67

21.09.2021

Proiect Hotarare

Primar

SAVU ION

privind repartizarea reprezentanților Consiliului Local al comunei Bucov în Consiliile de Administrație și în Comisiile pentru Evaluarea și asigurarea Calității , din unitățile de învățământ preuniversitare de stat pentru anul școlar 2021-2022 ;

66

20.08.2021

Proiect de Hotarare

Primar

SAVU ION

Privind aprobarea inchirierii prin atribuire directa catre OMV PETROM a suprafeței de 9937 mp teren pentru ”punere in siguranta conducta gaz”

65

20.08.2021

Proiect de Hotarare

Primar

SAVU ION

Privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici la obiectivul de investiții ”Executare trotuare dalate, podețe , rigole ”

64

20.08.2021

Proiect de Hotarare

Primar

SAVU ION

Alegerea presedintelui de sedinta august-sept –oct 2021

63

07.07.2021

Proiect Hotarare

Primar Savu Ion

privind aprobarea primirii cu titlu gratuit a unui autoturism marca Hyunday Tucson și casarea autoturismului vechi Dacia Breack - inițiat de dl viceprimar Nicolescu Nicolae -16 voturi ~pentru~

62

07.07.2021

Proiect de Hotarare

Primar Savu Ion

Aprobare cont executie club sportiv

61

07.07.2021

Proiect de Hotarare

Primar Savu Ion

privind aprobarea contului de execuție al comunei Bucov la 30 iunie 2021 - adoptata cu 16 voturi ~pentru~

60

07.07.2021

Proiect de Hotarare

Primar Savu Ion

privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al comunei Bucov - adoptata cu 16 voturi ~pentru~

59

07.07.2021

Proiect de Hotarare

Primar Savu Ion

privind   aprobarea achiziționării unei cositoare ce se montează la tractor   precum și a unei mașini de tocat vegetație - adoptata cu 16 voturi ~pentru~

58

07.07.2021

Proiect de Hotarare

Primar Savu Ion

privind aprobarea construirii unei platforme betonate, lângă stația de epurare, în vederea depozitării temporare a gunoaielor și vegetației uscate –adoptata cu 12 voturi ~pentru~

57

07.07.2021

Proiect de Hotarare

Primar Savu Ion

privind aprobarea co-finanțării cu 10% a cheltuielilor eligibile și neeligibile finanțate prin Programul ”South Muntenia Energy Efficiency for public Buildings Investment Programme ” proporțional cu valoarea estimată a cheltuielilor aferente proiectelor cuprinse în Anexa 9 Portofoliu de proiecte pre-cerere de finanțare BEI precum și de aprobare a Acordului cadru de parteneriat între județul Prahova și comuna Bucov –adoptata cu 16 voturi ~pentru~

56

07.07.2021

Proiect de Hotarare

Primar Savu Ion

privind asocierea comunei Bucov cu Consiliul Județean Prahova în vederea constituirii Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Investiții Teritoriale Integrate Ținutul Buzăului , Prahovei și Vrancei –adoptata cu 16 voturi~pentru~

55

07.06.2021

Proiect de Hotarare

Primar Savu Ion

privind împrejmuirea cu gard a unui teren în suprafață de 3 ha, proprietatea comunei Bucov, situat în Tarlaua 92 , parcela 3999 -11 voturi ~pentru~

54

07.06.2021

Proiect de Hotarare

Consiliul Local Bucov

privind aprobarea montării unor indicatoare de interzicere și restricție pe unele străzi din comuna Bucov, județul Prahova  -11 voturi ~pentru~

53

07.06.2021

Proiect de Hotarare

USR-PLUS

Privind aprobarea inchirierii unor spatii situate in imobilele aflate in domeniul publkic pentru amplasarea unor bancomate

52

02.06.2021

Proiect de hotarare

 

privind aprobarea indicatorilor tehnico economici la obectivul de investiții ”Modernizarea străzilor Alexandru Lăpușneanu, Petru Rareș,Regina Maria, Regele Ferdinand și a drumurilor laterale aferente străzilor Regele Carol I , Mircea cel Bătrân, Dimitrie Cantemir din satul Pleașa,comuna Bucov , județ Prahova

51

25.05.2021

Proiect de hotarare

Consiliul Local Bucov

privind aprobarea încheierii unui acord de parteneriat cu SC ECOFERM SRL în vederea elaborării unei documentații PUZ pe teritoriul UAT Bucov-17 voturi ~pentru~

50

27.04.2021

Proiect de hotarare

Primar

Privind participarea școlilor din Bucov la programul ELENA.

49

27.04.2021

Proiect hotărâre

Primar Savu Ion

Evaluări terenuri T99 pentru scoaterea la licitație în vederea încheierii unor contracte de superficie

48

27.04.2021

Proiect hotărâre

Primar Savu Ion

Aprobarea situatiilor financiare la 31.12.2020 și buget 2021 Sc Apă și Canal Bucov SRL

47

27.04.2021

Proiect hotărâre

Primar Savu Ion

Act adițional la contract concesiune încheiat cu SC Litex Impex   SRL

46

26.04.2021

Proiect hotărâre

Primar Savu Ion

Numirea membrilor comitetului director Club Sportiv Bucov

45

26.04.2021

Proiect hotărâre

Primar Savu Ion

Act additional contract concesiune Zaharia Elena medic familie

44

26.04.2021

Proiect hotărâre

Primar Savu Ion

Aprobare nr. maxim de posture la nivelul primăriei comunei Bucov

43

26.04.2021

Proiect hotărâre

Primar Savu Ion

Rectificare buget 2021

42

26.04.2021

Proiect hotărâre

Primar Savu Ion

Procedura esalonare plata impozite sit axe locale

41

26.04.2021

Proiect hotărâre

Consilier Ionescu Camelia

Aprobare achiziționare mobilier rural

40

26.04.2021

Proiect hotărâre

Primar Savu Ion

Privind alegera președintelui de ședințămai iulie 2021

39

13.04.2021

Proiect hotărâre

Primar Savu Ion

privind aprobarea contului de execuție al Clubului Sportiv Bucov la data de 31 martie 2021

38

13.04.2021

Proiect

Hotărâre

Savu Ion –primar

privind aprobarea contului de execuție al comunei Bucov la 31 martie 2021-

37

13.04.2021

Proiect

Hotărâre

Savu Ion –primar

privind aprobarea bugetului local de venituri și cheltuieli pe anul 2021 al Clubului Sportiv Bucov

36

13.04.2021

Proiect

Hotărâre

Savu Ion –primar

privind avizarea și aprobarea utilizării excedentului anilor precedenți în anul 2021

35

13.04.2021

Proiect

Hotărâre

Savu Ion –primar

privind aprobarea bugetului local de venituri și cheltuieli al comunei Bucov pe anul 2021, lista de investiții aferentă anului 2021 , estimări buget local al comunei Bucov pentru anii 2022-

34

13.04.2021

Proiect

Hotărâre

Savu Ion –primar

   privind acordarea unui mandate special Primarului comunei Bucov să voteze în numele comunei Bucov și pe seama acesteia , în AdunareaGenerală a ADI ”Parteneriatul pentru Managementul Deșeurilor Prahova”

33

13.04.2021

Proiect

Hotărâre

Nicolescu Nicolae, viceprimar

privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ”extindere sistem de distribuție gaze naturale în satul Bighlin, comuna Bucov,județul Prahova ”

32

07.04.2021

Proiect

Hotărâre

Savu Ion –primar

privind aprobare P.U.Z schimbare parțială destinație teren   din zona locuințe în zonă instituții publice și servicii de interes general, zona spațiilor verzi și zonă căi de comunicație și parcelare teren (S=24561 mp) pentru amplasare locuințe și funcțiuni complementare (Sstud 28858 mp) în comuna Bucov, sat Bucov, NC 25388 (strada Iulia Hașdeu) , NC 23054 (drum), NC 23055 tarla 2, parcela Ps102

31

07.04.2021

Proiect

Hotărâre

Nicolescu Nicolae, viceprimar

privind aprobare P.U.Z modificare reglementări urbanistice și parcelare teren pentru amplasare cartier rezidențial –comuna Bucov, sat Bucov, nr. cadastrale 21700,25073,tarla 99, parcelele A4115, A 4118 , strada Tineretului (NC21687), Dc 4074(NC24120)

30

07.04.2021

Proiect

Hotărâre

Savu Ion –primar

   privind aprobarea PUZ schimbare destinație teren (S=1157 mp) din subzonă căi de comunicație feroviară în zonă instituții și servicii și zonă spații verzi pentru amplasare biserică ortodoxă și amenajare scuar (Sst=5538 mp) în comuna Bucov, sat Pleașa , nr cadastrale 25025,25026,25347, tarla 42, parcela A1829, nr cadastral 26024 (strada Fabricilor ),nr cadastral 24423(strada Dimitrie Cantemir) , nr cadastral 25960 (strada 1 Mai) -

29

07.04.2021

Proiect

Hotărâre

Savu Ion –primar

privind aprobarea indicatorilor tehnico economici la obiectivul de investiții ”Modernizarea străzilor Costache Negruzzi, Vasile Alecsandri,Mișcă Costică,Emil Cioran-sat Bucov și DE 3751, stadionului-sat Chițorani, comuna Bucov, județ Prahova, faza D.A.L.I

28

07.04.2021

Proiect

Hotărâre

Savu Ion –primar

privind aprobarea indicatorilor tehnico economici la obiectivul de investiții ”Modernizarea străzii Bărcăneasa,a drumurilor laterale aferente străzii Alexandru Averescu și ulițelor 1,2,3,4 aferente străzii Iuliu Maniu din satul Chițorani  

27

07.04.2021

Proiect

Hotărâre

Savu Ion –primar

privind aprobarea indicatorilor tehnico economici la obectivul de investiții ”Modernizarea străzilor Eugen Ionescu, Barbu Ștefănescu Delavrancea, Nichita Stănescu,Octavian Goga,George Coșbuc, Nicolae Labiș și strada laterală –Mihai Eminescu din satul Bucov , comuna Bucov , județ Prahova

26

01.04.2021

Proiect

Hotărâre

Consilier Ionescu Camelia Ionelia

privind aprobarea plantării de copaci , în spațiile publice aflate în administrarea Primăriei Bucov

25

26.03.2021

Proiect

Hotărâre

Primar

privind aprobarea atribuirii directe a unor suprafețe de   pajiste,rămase neatribuite, proprietate privată a UAT BUCOV, cuprinse în amenajamentul pastoral                     

          

          

24

25.03.2021

Proiect

Hotărâre

Primar

privind   aprobarea întocmirii unui P.U.Z schimbare destinație teren (6009 mp) din zonă mixtă servicii, structuri turistice și spații verzi amenajate, odihnă, agrement” și extindere intravilan (118.817 mp) pentru ”zonă instituții și servicii ” și ”zonă căi de comunicații rutiere” pentru amplasare complex turistic și de agrement (Sstud=124.996 mp) de către SC ECO-FERM SRL

23

25.03.2021

Proiect

Hotărâre

Savu ion -primar

privind desemnarea dlui Tănase Ionuț în Consiliul Director al ”Fundației Constantin Stere ” Bucov

22

25.03.2021

Proiect

Hotărâre

PANĂ CONSTANTIN

GRIGORE CONSTANTIN

LAZAR MIHAI

Privind suplimentarea numărului de coșuri stradale

21

25.03.2021

Proiect

Hotărâre

PANĂ CONSTANTIN

GRIGORE CONSTANTIN

LAZAR MIHAI

Proiect ”bugetare participativă pentru Bucov”

20

25.03.2021

Proiect

Hotărâre

PRIMAR

SAVU ION

privind aprobarea utilizării sumei de 2.000.000 lei din excedentul bugetului local rezultat la finele anului 2020

19

25.03.2021

Proiect

Hotărâre

PRIMAR

SAVU ION

privind aprobarea Strategiei de Dezvoltare Locală a Comunei Bucov pentru perioada 2021-2028

18

25.03.2021

Proiect

Hotărâre

PRIMAR

SAVU ION

privind aprobarea Acordului între comuna Bucov, jud.Prahova și U.A.T Județul Prahova în vederea realizării documentațiilor tehnico-economice pentru investiția” Extindere rețea de gaze naturale în unele localități din Județul Prahova”

17

23.02.2021

Proiect

Hotărâre

PRIMAR

SAVU ION

Hotărârea nr 18 privind închirierea directă a unei suprafețe de pajiște cuprinsă în amenajamentul pastoral -

16

15.02.2021

Proiect

Hotărâre

PRIMAR

SAVU ION

privind   încheierea unui contract de asociere cu SC APĂ ȘI CANAL BUCOV SRL

15

15.02.2021

Proiect

Hotărâre

ENE PETRE

CIOBANU

FLORIN

MISCA CONSTANTIN

privind amplasarea unor indicatoare rutiere de avertizare pe drumul comunal 159

14

15.02.2021

Proiect

Hotărâre

PRIMAR

SAVU ION

privind aprobarea rețelei școlare a unităților de învățământ preuniversitare de stat ,din comuna Bucov, pentru anul școlar 2021-2022 –

13

15.02.2021

Proiect

Hotărâre

PRIMAR

SAVU ION

privind acceptarea ofertei de donație a terenului în suprafață de 387mp situat în comuna Bucov, sat Bucov, strada Tineretului nr.cadastral 27752-

12

15.02.2021

Proiect

Hotărâre

PRIMAR

SAVU ION

privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare al aparatului de specialitate al primarului comunei Bucov, organigrama și statul de personal actualizat –

11

15.02.2021

Proiect

Hotărâre

PRIMAR

SAVU ION

privind aprobarea contului de execuție al Clubului Sportiv Bucov la 31 decembrie 2020

10

15.02.2021

Proiect

Hotărâre

PRIMAR

SAVU ION

privind aprobarea contului de execuție la data de 31 decembrie 2020.

9

13.01.2021

Proiect

Hotărâre

PRIMAR

SAVU ION

privind aprobarea Planului de acțiuni și lucrări de interes local pe anul 2021 pentru repartizarea orelor   de muncă prestate lunar de către persoanele apte de muncă   din familiile beneficiare de ajutor social in conformitate cu prevederile Legii nr 416/2001 privind venitul minim garantat cu modificările și completările ulterioare

8

12.01.2021

Proiect

Hotărâre

PRIMAR

SAVU ION

privind nominalizarea reprezentanților Consiliului Local în comisia pentru evaluarea secretarului general al comunei Bucov , județul Prahova

7

12.01.2021

Proiect

Hotărâre

PRIMAR

SAVU ION

privind menținerea , la nivelul lunii decembrie 2020,a salariilor de bază , indemnizațiilor de care beneficiază personalul primăriei Bucov

6

12.01.2021

Proiect Hotărâre

PRIMAR

SAVU ION

privind aprobarea încheierii unui act adițional la contractul de comodat nr.1088 din 3 februarie 2006 încheiat cu d.na doctor Zaharia Elena

5

12.01.2021

Proiect Hotărâre

PRIMAR

SAVU ION

privind aprobarea încheierii unui act adițional la contractul de comodat nr.1087 din 3 februarie 2006 încheiat cu d.na doctor Strîmbeanu Corina

4

11.01.2021

Proiect

Hotărâre

PRIMAR

SAVU ION

privind aprobarea   numărului asistenților   sociali ai persoanelor cu handicap pentru anul 2021 precum și raportul de activitate pentru   anul 2020

3

11.01.2021

Proiect

Hotărâre

PRIMAR

SAVU ION

privind alegerea președintelui de ședință pentru perioada februarie-aprilie 2021

2

06.01.2021

Proiect

Hotărâre

PRIMAR

SAVU ION

privind acoperirea definitivă din excedentul bugetului local al deficitului secțiunii dezvoltare.

1

06.01.2021

Proiect Hotărâre

PRIMAR

SAVU ION

privind validarea dispozitiei 442/22.12.2020 a primarului comunei Bucov , județul Prahova privind rectificarea bugetului local de venituri și cheltuieli pentru anul 2020.

 

 

 

 

Nr.CRT

Data

Denumire Act

Inițiator

Conținutul pe scurt al

Proiectului de Hotărâre

87

16.12.2020

Proiect de Hotărâre

USR

BUCOV

privind creșterea gradului de transparență al administrației publice locale prin înregistrarea audio-video și difuzarea în direct a ședințelor Consiliului Local al Comunei Bucov, Județul Prahova      

86

16.12.2020

Proiect de Hotărâre

USR

BUCOV

privind stabilirea cuantumului burselor aferente semestrului II al anului școlar 2020-2021 pentru elevii din învățământul preuniversitar de stat din Comuna Bucov, Județul Prahova

85

16.12.2020

Proiect de Hotărâre

USR

BUCOV

pentru modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local Nr.75/16.11.2020 privind constituirea comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Bucov pentru mandatul 2020-2024

84

14.12.2020

Proiect de Hotărâre

Primar Savu Ion

privind aprobarea cuantumului lunar al burselor de care pot beneficia elevii din învățământul preuniversitar de stat de la nivelul Comunei Bucov în anul școlar 2020-2021, semestrul al II-lea

83

10.12.2020

Proiect de Hotărâre

Primar Savu Ion

privind acordarea unui mandat special Primarului comunei Bucov să voteze în numele comunei Bucov și pe seama acesteia, în Adunarea Generală a ADI Parteneriatul pentru Managementul Deșeurilor Prahova

82

10.12.2020

Proiect de Hotărâre

Primar Savu Ion

privind repartizarea reprezentanților Consiliului Local al comunei Bucov în Comisiile de Administrație și în Comisiile ăentru Evaluarea și aigurarea Calității, din unitățile de învățământ preuniversitare de stat și particular de pe raza comunei Bucov, pentru anul școlar 2020-2021

81

10.12.2020

Proiect de Hotărâre

Primar Savu Ion

privind stabilirea impozitelor, taxelor, tarifelor locale pentru anul 2021, precum și a sancțiunilor

80

12.10.2020

Proiect de Hotărâre

Primar Savu Ion

privind aprobarea rectificării Bugetului local de Venituri și Cheltuieli al comunei Bucov

79

11.11.2020

Proiect de Hotărâre

Primar Savu Ion

privind cheltuielile legate de proiectul Achizitie de echipamente TTIC pentru structurile educaționale din comuna Bucov, județul Prahova      

78

13.11.2020

Proiect de Hotărâre

Primar Savu Ion

privind aprobarea desființării celor două fântâni situate pe străzile Costache Negruzzi si Mișcă Costică

77

11.11.2020

Proiect de Hotărâre

Primar Savu Ion

privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2020 al Școlii Gimnaziale Mihai Vodă Pleașa, respectiv Școala Gimnazială Constantin Stere Bucov

76

11.112020

Proiect de Hotărâre

Primar Savu Ion

privind alegerea viceprimarului comunei Bucov, județul Prahova

75

11.11.2020

Proiect de Hotărâre

Primar Savu Ion

privind constituirea Comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Bucov pentru mandatul 2020 - 2024

74

11.11.2020

Proiect de Hotărâre

Primar Savu Ion

privind alegerea președintelui de ședință pentru perioada noiembrie 2020 - ianuarie 2021

73

14.10.2020

Proiect de Hotărâre

Primar Savu Ion

privind aprobarea efectuării lucrărilor de termoizolare la școlile și grădinițele din comuna Bucov, județul Prahova

72

14.10.2020

Proiect de Hotărâre

Primar Savu Ion

privind aprobarea digitalizării Instituțiilor Publice din comuna Bucov, județul Prahova

71

14.10.2020

Proiect de Hotărâre

Primar Savu Ion

privind încheierea unui contract de prestări servicii cu Asociația Comunelor din România în vederea asigurării auditului financiar comunei Bucov, județul Prahova

70

14.10.2020

Proiect de Hotărâre

Primar Savu Ion

privind aprobarea desfășurării sfintelor slujbe ortodoxe în Căminul Cultural Pleașa din comuna Bucov, jud.Prahova

69

14.10.2020

Proiect de Hotărâre

Primar Savu Ion

privind completarea inventarului bunurilor imobile aparținând domeniului privat al comunei Bucov, jud.Prahova

68

14.10.2020

Proiect de Hotărâre

Primar Savu Ion

privind efectuarea demersurilor necesare completarii inventarului bunurilor care aparțin domeniului public al unității adminsitrativ –teritoriale comuna Bucov

67

14.10.2020

Proiect de Hotărâre

Primar Savu Ion

privind aprobarea contului de execuție al Clubului Sportiv Bucov la data de 30 septembrie 2020

66

14.10.2020

Proiect de Hotărâre

Primar Savu Ion

privind aprobarea contului de execuție la data de 30 septembrie 2020

65

06.10.2020

Proiect de Hotărâre

Primar Savu Ion

privind aprobarea încheierii unui contract având ca obiect “Elaborarea Programului de Imbunatațire a Eficienței Energetice la nivelul comunei Bucov”

64

06.10.2020

Proiect de Hotărâre

Primar Savu Ion

privind aprobarea vânzării construcțiilor edificate pe terenul domeniul privat al comunei Bucov în baza Legii nr.15/2003

63

13.10.2020

Proiect de Hotărâre

Primar Savu Ion

privind aprobarea schimbării stâlpilor de susținere fire cablu torsadat electric din perimetrul terenului de sport pleașa precum și montarea unor stâlpi pentru susținerea cablului torsadat electric pe strada IULIA HAȘDEU

61

02.10.2020

Proiect de Hotărâre

Primar Savu Ion

privind aprobarea achiziționării unui monument constituit din bustul lui Daniel Ciugureanu

60

02.10.2020

Proiect de Hotărâre

Primar Savu Ion

privind aprobarea solicitarii de prelungire scrisorii de garanţie din partea F.N.G.C.I.M.M. S.A. IFN, în vederea obţinerii avansului pentru proiectul integrat ,,MODERNIZARE RETEA DRUMURI DE INTERES LOCAL IN COMUNA BUCOV, JUDETUL PRAHOVA “– prin PNDR

59

02.10.2020

Proiect de Hotărâre

Primar Savu Ion

privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al Consiliului Local al comunei Bucov, revizuit la 6.10.2020

58

02.10.2020

Proiect de Hotărâre

Primar Savu Ion

privind modificarea rețelei școlare a unităților de învățământ preuniversitar de stat și particular din comuna Bucov, pentru anul școlar 2020 - 2021) Proiect de Hotărâre Nr.58 / 02.10.2021 (privind modificarea rețelei școlare a unităților de învățământ preuniversitar de stat și particular din comuna Bucov, pentru anul școlar 2020 - 2021

57

01.10.2020

Proiect de Hotărâre

Primar Savu Ion

privind aprobarea ”Extinderii rețelei de distribuție gaze satele Bucov, Pleașa , Chițorani , Valea Orlei și înființare rețea distribuție satul Bighilin”

56

01.10.2020

Proiect de Hotărâre

Primar Savu Ion

privind aprobarea rectificării Bugetului local de Venituri şi Cheltuieli al comunei Bucov pe anul 2020

55

16.09.2020

Proiect de Hotărâre

Primar Savu Ion

privind transmiterea dreptului de concesiune din contractul nr.7131/05.09.2006 încheiat CU SC LITEX IMPEX SRL, pentru suprafața de 10000 mp, situată ÎN Tarla nr.99, Parcelele 4118,4121 , nr cadastral 20029 , adresa : strada Tineretului , nr.2 ,sat Bucov, comuna Bucov, jud. Prahova

54

10.09.2020

Proiect de Hotărâre

Primar Savu Ion

privind aprobarea constituirii dreptului de superficie cu titlu oneros prin licitație publică a terenului în suprafață de 4654 mp situat în T49, parcela Cc 2049, cu nr cadastral 27339

53

10.09.2020

Proiect de Hotărâre

Primar Savu Ion

privind rezilierea contractului nr.10166/27.09.2017 încheiat cu SC Plush Laboratory SRL și aprobarea constituirii dreptului de superficie cu titlu oneros prin licitație publică a terenului în suprafață de 4252 mp situat în T99, P 4118, 4115 cu nr cadastral 24684

52

10.09.2020

Proiect de Hotărâre

Primar Savu Ion

privind întocmirea studiului de fezabilitate a obiectivului de investiții ”INSTALAREA SISTEMELOR DE PANOURI FOTOVOLTAICE PENTRU PRODUCEREA DE ENERGIE ELECTRICĂ”

51

10.09.2020

Proiect de Hotărâre

Primar Savu Ion

privind aprobarea vânzării construcțiilor în curs de edificare pe terenul domeniul privat al comunei Bucov , retragerea dreptului de folosință asupra terenului și acordarea folosirii terenului noului proprietar al construcției prin încheierea unui contract de de constituire a dreptului de superficie la Biroul Notarului Public

50

10.09.2020

Proiect de Hotărâre

Primar Savu Ion

privind aprobarea constituirii dreptului de superficie cu titlu oneros prin licitație publică a terenului în suprafață de 4679 mp situat în T99, P 4118, 4115 cu nr cadastral 22703

49

10.09.2020

Proiect de Hotărâre

Primar Savu Ion

privind aprobarea rectificării Bugetului local de Venituri şi Cheltuieli al comunei Bucov pe anul 2020

48

24.08.2020

Proiect de Hotărâre

Primar Savu Ion

privind aprobarea constituirii dreptului de superficie cu titlu oneros prin licitație publică a terenului în suprafață de 10001mp

47

24.08.2020

Proiect de Hotărâre

Primar Savu Ion

privind aprobarea constituirii dreptului de superficie cu titlu oneros asupra unor terenuri inventariate în domeniul privat al comunei Bucov în favoarea unor persoane fizice

46

28.08.2020

Proiect de Hotărâre

Primar Savu Ion

privind asocierea comunei Bucov cu Județul Prahova în vederea realizării obiectivului de investiții Proiectare și execuție modernizare, strada Decebal și strada Vlad Țepeș, sat Pleașa, comuna Bucov

45

24.08.2020

Proiect de Hotărâre

Primar Savu Ion

privind aprobarea rectificării Bugetului Local de Venituri și Cheltuieli al comunei Bucov pe anul 2020

44

16.07.2020

Proiect de Hotărâre

Primar Savu Ion

privind aprobarea indicatorilor tehnico economici la obiectivul de investiții ”Modernizare CanalHC607 si extindere canalizare în comuna Bucov, satul Bucov, județul Prahova, faza D.A.L.I”

43

31.07.2020

Proiect de Hotărâre

Primar Savu Ion

privind aprobarea indicatorilor tehnico economici la obiectivul de investiții ”Modernizare Canal HC 104 si extindere canalizare în comuna Bucov, satul Bucov, județul Prahova, faza D.A.L.I”

42

31.07.2020

Proiect de Hotărâre

Primar Savu Ion

privind aprobarea rectificării Bugetului local de Venituri şi Cheltuieli al comunei Bucov pe anul 2020)privind aprobarea rectificării Bugetului local de Venituri şi Cheltuieli al comunei Bucov pe anul 2020

41

31.07.2020

Proiect de Hotărâre

Primar Savu Ion

privind aprobarea contului de execuție al Clubului Sportiv Bucov la data de 30 iunie 2020

Nr.CRT

Data

Denumire Act

Inițiator

Conținutul pe scurt al

Proiectului de Hotărâre

         
40 16.07.2020 Proiect de Hotărâre Primar Savu Ion

privind aprobarea contului de execuție la data de 30 iunie 2020

39 19.06.2020 Proiect de Hotărâre Primar Savu Ion

privind aprobarea prelungirii contractului de închiriere nr. 7806 /29.05.2015 prin act adițional pentru punctul sanitar din satul Pleașa , comuna Bucov

38 19.06.2020 Proiect de Hotărâre Primar Savu Ion

privind aprobarea rectificării Bugetului local de Venituri şi Cheltuieli al comunei Bucov pe anul 2020

37 29.05.2020 Proiect de Hotărâre Primar Savu Ion

privind aprobarea situațiilor financiare anuale ale SC Apă și Canal Bucov SRL la data 31 decembrie 2019

36 20.05.2020 Proiect de Hotărâre Primar Savu Ion

privind aprobarea încheierii unui contract de asociere cu SC Apă si Canal Bucov SRL în vederea realizării obiectivului ”Modernizare alimentare apă

35 20.05.2020 Proiect de Hotărâre Primar Savu Ion

privind schimbarea Comitetului Director al Clubului Sportiv Bucov

34 20.05.2020 Proiect de Hotărâre Primar Savu Ion

privind modul de întocmire a registrului agricol pe perioada 2020-2024 la nivelul comunei Bucov)

33 20.05.2020 Proiect de Hotărâre Primar Savu Ion

privind aprobarea prelungirii duratei contractului de concesiune nr.4431/23.06.2005 încheiat cu CMI Zaharia Elena

32 20.05.2020 Proiect de Hotărâre Primar Savu Ion

privind introducerea în domeniul privat al comunei Bucov a imobilului teren T 73 parcela V3004/2 comuna Bucov, județul Prahova

31 14.05.2020 Proiect de Hotărâre Primar Savu Ion

privind aprobarea asocierii comunei Bucov cu U.A.T.- comuna Valea Călugărească, județul Prahova pentru realizarea obiectivului de investiții ” construire sens giratoriu pe DN1B la limita teritorială dintre cele doua unități administrative”

30 14.05.2020 Proiect de Hotărâre Primar Savu Ion

privind aprobarea contului de execuție la data de 31 martie 2020 al Clubului Sportiv Bucov

29 14.05.2020 Proiect de Hotărâre Primar Savu Ion

privind aprobarea contului de execuție la data de 31 martie 2020

28 14.05.2020 Proiect de Hotărâre Primar Savu Ion

privind aprobarea rectificării Bugetului local de Venituri şi Cheltuieli al comunei Bucov pe anul 2020

27 14.05.2020 Proiect de Hotărâre Primar Savu Ion

privind alegerea președintelui de ședință pentru perioada mai-iulie 2020

26

31.03.2020

Proiect de Hotărâre Primar Savu Ion privind aprobarea Bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2020 al SC Apă și Canal Bucov SRL precum și planul de revizii și reparații rețea de apă și canalizare aferent 2020
25

31.03.2020

Proiect de Hoărâre Primar Savu Ion privind completarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al Consiliului Local al comunei Bucov-revizuit aprobat prin HCL nr 79/11.12.2019

24

24.03.2020 Proiect de Hotărâre Primar Savu Ion privind aprobarea efectuării demersurilor neesare în vederea întocmirii PUZ și RLU construire bază sportivă zona Teleajen

23

16.03.2020 Proiect de Hotărâre Primar Savu Ion privind aprobarea PUZ și RLU în vederea schimbării destinației teren 1157 mp din subzona cai de comunicatie feroviara înzona instituții și servicii și zonă spații verzi pentru amplasare biserică ortodoxă și amenajare scuar

 22

16.03.2020   Proiect de Hotărâre Primar Savu Ion privind aprobarea achiziționării și instalării unor sisteme de supraveghere video la sensurile giratorii și în
alte locații din comuna Bucov, jud Prahova

 21

13.03.2020   Proiect de Hotărâre Primar Savu Ion privind aprobarea rectificării Bugetului local de Venituri şi Cheltuieli al comunei Bucov pe anul 2020

 20

 13.03.2020 Proiect de Hotărâre Primar Savu Ion privind aprobarea construirii unor puțuri absorbante pe
strada Ion Budai Deleanu , comuna Bucov, sat Bucov, jud Prahova
19

12.02.2020

Proiect de Hotărâre Primar Savu Ion privind formularea propunerii calificativului la evaluarea performanțelor profesionale pentru Secretarul general al comunei Bucov pe anul 2019
18

12.02.2020

Proiect de Hotărâre Primar Savu Ion privind atestarea la domeniul privat al comunei Bucov a terenului în suprafață de 1800mp , T 59 , parcelă 2278 , sat Chițorani, comuna Bucov , Jud Prahova
17

12.02.2020

Proiect de Hotărâre Primar Savu Ion privind însușirea documentației cadastrale a terenului în suprafață de 1571 mp cu număr cadastral 25378 precum și aprobarea dezmembrării
16

12.02.2020

Proiect de Hotărâre Primar Savu Ion privind însușirea raportului de evaluare , aprobarea documentației de atribuire prin licitație publică pentru concesionarea terenului intravilan în suprafață de 4182 mp
situat în comuna Bucov , strada Industriei , T 49, parcela CC 2049 , nr cadastral 27340 în vederea desfășurării de activități economice
15

12.02.2020

Proiect de Hotărâre Primar Savu Ion privind aprobarea utilizării din excedentul bugetar rezultat la sfârșitul anului 2019, pentru anul 2020 în sumă de 8.442.688,30 lei ca sursă de finanțare a cheltuielilor de dezvoltare
14 12.02.2020

Proiect de Hotărâre

Primar Savu Ion privind aprobarea Bugetului local de Venituri şi Cheltuieli al comunei Bucov pe anul 2020, estimări 2021-2023 și lista obiectivelor de investiții pe anul 2020
13  21.01.2020

Proiect de Hotărâre

Primar Savu Ion  privind aprobarea prelungirii contractului de comodat nr 1088 /2006 prin act adițional pentru punctul sanitar CMI Zaharia Elena , din satul Chițorani , comuna Bucovprivind aprobarea prelungirii contractului de comodat nr 1088 /2006 prin act adițional pentru punctul sanitar CMI Zaharia Elena , din satul Chițorani , comuna Bucov
12  21.01.2020

Proiect de Hotărâre 

 Primar Savu Ion  privind aprobarea prelungirii contractului de comodat nr 1087 /2006 prin act adițional pentru punctul sanitar CMI Strîmbeanu Corina , din satul Chițorani, comuna Bucovprivind aprobarea prelungirii contractului de comodat nr 1087 /2006 prin act adițional pentru punctul sanitar CMI Strîmbeanu Corina , din satul Chițorani, comuna Bucov

 11

 14.01.2020

 Proiect de Hotărâre

 Primar Savu Ion

(privind menținerii în anul 2020 a coeficienților de salarizare la nivelul lunii decembrie 2019 pentru personalul primăriei comunei Bucov)

10

 14.01.2020  Proiect de Hotărâre  Primar Savu Ion  (privind stabilirea domeniilor serviciilor publice și locurilor în care persoanele care au săvârșit infracțiuni, dau persoanele care au fost sancționate contravențional și care vor presta muncă neremunerată în folosul comunității, ca obligație stabilită de către instanța de judecată)

9

 14.01.2020  Proiect de Hotărâre  Primar Savu Ion  (privind aprobarea Planului de acțiuni și lucrări de interes local pe anul 2020 pentru repartizarea orelor de muncă prestate lunar de către persoanle apte de muncă din familiile beneficiare de ajutor social  în conformitate cu prevederile Legii Nr.416 / 2001 privind venitul minim garantat cu modificările și completările ulterioare)

8

 14.01.2020  Proiect de Hotărâre  Primar Savu Ion  (privind aprobarea numărului asistenților sociali ai persoanelor cu handicap pe anul 2020 precum și raportul de activitate pentru anul 2019)

7

 14.01.2020  Proiect de Hotărâre  Primar Savu Ion  (privind aprobarea contului de execuție la data de 31 decembrie 2019)

6

 14.01.2020  Proiect de Hotărâre  Primar Savu Ion  (privind aprobare utilizare din excedentul bugetului local al anilor precedenți a sumei de 200.000 lei pentru finanțarea obiectivului de investiții "Modernizare rețea drumuri de interes local" secțiunea dezvoltare)

5

 14.01.2020  Proiect de Hotărâre  Primar Savu Ion  (privind acoperirea definitivă din excedentul bugetului local a deficitului secțiunii dezvoltare)

4

 14.01.2020  Proiect de Hotărâre  Primar Savu Ion  (privind aprobarea Planului local de acțiune conform Strategiei de îmbunătățire a vieții rromilor promovată de H.G. 18 / 2015 privind incluziunea cetățenilor români aparținând minorităților rome, pentru perioada 2020 - 2024)

3

 14.01.2020  Proiect de Hotărâre  Primar Savu Ion  (privind aprobare formulare)

2

 13.01.2020  Proiect de Hotărâre  Primar Savu Ion  (privind aprobarea rețelei școlare ce va funcționa în anul școlar 2020-2021 în comuna Bucov, județul Prahova)

1

 13.01.2020  Proiect de Hotărâre  Primar Savu Ion  (privind alegerea președintelui de ședință pentru perioada ianuarie-martie 2020)
Copyright © 2024 Primaria Bucov. Toate drepturile rezervate.
Joomla! este software liber, distribuit sub licența GNU General Public License.