Front Bucov

Proiecte Hotarari

PROIECTE DE HOTĂRÂRI 2024

Proiect de Hotărâre Nr.17/30.01.2024 privind aprobarea bugetului inițial de venituri și cheltuieli al Clubului Sportiv Bucov

Proiect de Hotărâre Nr.16/30.01.2024 privind avizarea și aprobarea utilizării excedentului înregistrat la sfârșitul exercițiului bugetar 2023, cât și a excedentului reportat din anii anteriori , pentru anul 2024

Proiect de Hotărâre Nr. 15/30.01.2024 privind aprobarea bugetului local de venituri și cheltuieli al comunei Bucov pe anul 2024 ,lista de investiții aferentă anului 2024, estimări buget local al comunei Bucov pentru anii 2025-2027anul 2024 ,lista de investiții aferentă anului 2024, estimări buget local al comunei Bucov pentru anii 2025-2027

Proiect de Hotărâre Nr.3/04.01.2024 privind: aprobarea documentatiilor de dezmembrare a unor imobile, proprietatea comunei Bucov

Proiect de Hotărâre Nr.2/04.01.2024 privind aprobarea utilizării sumei de 550.000 lei din excedentul bugetar rezultat la sfârșitul anului 2023, pentru anul 2024 în sumă 14.244.632,49 lei ca sursă de finanțare a cheltuielilor de dezvoltare

Proiect de Hotărâre Nr.1/04.01.2024 privind acoperirea definitivă din excedentul bugetului local al deficitului secțiunii dezvoltare

 

PROIECTE DE HOTĂRÂRI 2023

Proiect de hotarare Nr.111 / 06.12.2023 privind aprobarea prin atribuire directă a unor suprafețe de pajiste, neînchiriate, proprietate privata a UAT BUCOV, cuprinse în amenajamentul pastoral

Proiect de hotarare Nr.110 / 06.12.2023  privind stabilirea impozitelor și taxelor locale pe anul 2024

Proiect de hotarare Nr.109 / 06.12.2023 privind aprobarea rectificării bugetului local de venituri și cheltuieli al comunei Bucov pe anul 2023 și estimări 2024-2026

Proiect de hotarare Nr.108 / 06.12.2023 privind aprobarea cumparării unui teren intravilan în suprafată de 16.297 mp situat în comuna Bucov, zona Refractare, înscris în CF 25347 Bucov, nr. topo 25347

Proiect de hotarare Nr.107 / 27.11.2023 privind participarea UAT Bucov la proiectului „Comunitatea - Inovare - Dezvoltare - Resurse Energetice Sustenabile I.D. – R.E.S. 1”

Proiect de hotarare Nr.106 / 22.11.2023 privind aprobarea scoaterii la licitație publica a unui teren în suprafață de 4.654 mp situat in T 49, P Cc 2049 nr cadastral 27339 în vederea încheierii unui contract de superficie

Proiect de hotarare Nr.105 / 22.11.2023 privind aprobarea documentatiei tehnice faza PT+DE si indicatorilor tehnico-economici a devizului general pentru obiectivul de investiții ”MODERNIZARE SI EXTINDERE RETEA DE CANALIZARE IN CARTIERELE TINERETULUI SI IULIA HASDEU ,COMUNA BUCOV, JUDETUL PRAHOVA

Proiect de hotarare Nr.104 / 22.11.2023 privind aprobarea scoaterii la licitație publica a publică a unor terenuri în suprafață totala de 7.650 mp ( nr cadastral 22752- suprafata de 5554 mp, nr cadastral 22743- suprafata de 1.048 mp, si nr cadastral 22742- supradfata de 1.048 mp) situate în Tarla 49, parcela 2049, în vederea încheierii unui contract de superficie

Proiect de hotarare Nr.103 / 22.11.2023 privind aprobarea scoaterii la licitație publica a unui teren în suprafață de 2.850 mp situat in T 49, P Cc 2049 nr cadastral 21898, în vederea încheierii unui contract de superficie

Proiect de hotarare Nr.102 / 22.11.2023 privind rezilierea contractului de constituire a dreptului de superficie nr. 2331/ 17.11.2020. încheiat cu SC Fast &Intelligent Solutions SRL

Proiect de hotarare Nr.101 / 22.11.2023 privind aprobarea documentației de urbanism Plan Urbanistic Zonal (PUZ) - ”Extindere intravilan ( S=94737 mp) pentru zona unitati agricole ( cu profil viticol) , zona institutii si servicii, zona locuinte si zona cai de comunicatii si parcelare teren ( S stud= 132474 mp)”
Proiect de hotarare Nr.100 / 20.11.2023 privind rectificarea bugetului local de venituri și cheltuieli pe anul 2023

Proiect de hotarare Nr.99 / 10.11.2023 privind aprobarea Studiului de Fezabilitate aferenți obiectivului de investiție cu titlul ”PARC FOTOVOLTAIC ÎN CARTIER TINERETULUI, SAT BUCOV,COMUNA BUCOV, JUDEȚUL PRAHOVA

Proiect de hotarare Nr. 98 / 10.11.2023 privind aprobarea depunerii și implementării proiectului cu titlul ”PARC FOTOVOLTAIC ÎN CARTIER TINERETULUI, SAT BUCOV,COMUNA BUCOV, JUDEȚUL PRAHOVA”

Proiect de hotarare Nr.97 / 02.11.2023 privind rezilierea la cerere a contractului de închiriere nr.7374/11.03.2021 și atribuirea directa prin contract de închiriere a suprafeței de teren –pășune ce a făcut obiectul contractului nr. 7374/2021, crescătorului de animale Dobrescu Ilie

Proiect de hotarare Nr.96 / 02.11.2023 privind aprobarea introducerii în domeniul privat al comunei Bucov, a terenului situat în Tarla 52, parcela CC2132/91 în suprafață totală măsurată de 472 mp

Proiect de hotarare Nr.95 / 02.11.2023 privind aprobarea depunerii documentației la Ministerul economiei, antreprenoriatului și turismului,pentru inițierea unei Hotărâri de Guvern în vederea atestării comunei Bucov , județul Prahova . stațiune turistică de interes local

Proiect de hotarare Nr.94 / 02.11.2023 privind aprobarea documentației necesare atestării comunei Bucov ca stațiune turistica de interes local

Proiect de hotarare Nr.93 / 02.11.2023 privind aprobarea inițierii procedurilor de atestare a comunei Bucov, județul Prahova ca stațiune turistică de interes local

Proiect de hotarare Nr.92 / 02.11.2023 privind stabilirea salariilor de bază pentru funcţiilor publice şi contractuale din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Bucov, judeţul Prahova, începând cu 1 ianuarie 2024

Proiect de hotarare Nr.91 / 02.11.2023 privind stabilirea salariilor de bază pentru funcţiilor publice şi contractuale din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Bucov, judeţul Prahova,începând cu luna noiembrie 2023

Proiect de hotarare Nr.90 / 02.11.2023 privind aprobarea reorganizării aparatului de specialitate al primarului comunei Bucov începând cu 10 noiembrie 2023, în conformitate cu Legea nr. 296/2023 privind unele măsuri fiscal-bugetare pentru asigurarea sustenabilităţii financiare a României pe termen lung

PROIECT DE HOTĂRÂRE Nr. 32 / 14.03.2023 privind aprobarea devizului general și actualizarea indicatorilor tehnico-economici la faza de Proiect Tehnic și Detalii de Execuție ai obiectivului de investiții ”Construire teren minifotbal , amenajare loc de joacă împrejmuire teren, Cartier Iulia Hașdeu , comuna Bucov, jud Prahova-inițiat de dl primar Savu Ion

PROIECT DE HOTARARE NR.31 / 14.03.2023 privind acordul Consiliului Local al comunei Bucov pentru introducerea în intravilan prin studiu urbanistic PUZ a terenului înscris în cartea funciară nr.31523

PROIECT DE HOTĂRÂRE NR.30 / 14.03.2023 privind însușirea documentației cadastrale de alipire a cinci parcele de teren situate în Tarla nr.99 , parcela A 4115, A4118, comuna Bucov, județul Prahova

PROIECT DE HOTĂRÂRE NR. 29 / 06.03.2023 privind participarea UAT comuna Bucov la proiectul „PH BIBLIOHUB”

PROIECT DEHOTARARE NR. 28 / 03.03.2023 privind aprobarea cererii de finantare si a devizului general pentru depunerea la Ministerul Dezvoltarii, Lucrarilor Publice si Administratiei a proiectului privind obiectivul “MODERNIZARE SI EXTINDERE RETEA DE CANALIZARE IN CARTIERELE TINERETULUI SI IULIA HASDEU, COMUNA BUCOV”

PROIECT DE HOTARARE NR.27 / 03.03.2023 privind aprobarea cererii de finantare si a devizului general pentru depunerea la Ministerul Dezvoltarii, Lucrarilor Publice si Administratiei a proiectului privind obiectivul “EXTINDERE RETEA DE ALIMENTARE CU APA IN CARTIERELE TINERETULUI SI IULIA HASDEU, COMUNA BUCOV”

PROIECT DE HOTĂRÂRE NR.26 / 24.02.2023 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici la obiectivul de investiții ”Modernizarea Strazilor Vasile Goldiș,Ana Ipătescu, Independenței, Constantin Dobrogeanu Gherea, comuna Bucov, județul Prahova, faza D.A.L.I

PROIECT DE HOTĂRÂRE NR .25 / 24.02.2023 privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2023 al SC APĂ ȘI CANAL BUCOV SRL

PROIECT DE HOTĂRÂRE NR. 24 / 28.02.2023 privind aprobarea rectificării bugetului local de venituri și cheltuieli al comunei Bucov pe anul 2023 și estimări 2024-2026

PROIECT DE HOTĂRÂRE Nr.23 / 24.02.2023 privind participarea UAT_BUCOV la proiectul ”Școli Motivante Adaptate Ritmului Tehnologic – PH-SMART”

PROIECT DE HOTĂRÂRE NR.22 / 22.02.2023 privind aprobarea concesionării directe a spațiilor, cu destinația de cabinete medicale pentru medicina de familie

PROIECT DE HOTĂRÂRE NR 21 / 15 februarie 2023 pentru modificarea și completarea HCL nr.74/29.09.2014 privind completarea Regulamentului de aplicare a O.G. nr. 21/2002 privind normele de gospodărire comunală pe teritoriul comunei Bucov

PROIECT DE HOTĂRÂRE NR.20 din 28.02.2023 privind atribuirea unor terenuri în folosință gratuită în baza Legii nr.15/2003

PROIECT DE HOTĂRÂRE nr.19 /15.02.2023 privind aprobare PUZ (Plan Urbanistic Zonal) pentru lucrarea „Parcelare teren (S=4907 mp) ZONA MIXTĂ ȘI CĂI DE COMUNICAȚII RUTIERE ÎN VEDEREA AMPLASĂRII A 9 LOCUINȚE INDIVIDUALE ( Suprafața studiată 7170 mp)

PROIECT DE HOTĂRÂRE nr. 18/15.02.2023 privind trecerea în domeniul public al județului Prahova a unor imobile aflate în domeniul public al comunei Bucov

PROIECT DE HOTĂRÂRE nr 17/06.02.2023 privind aprobarea toaletării sau tăierii unor arbori situați pe domeniul public al comunei Bucov

PROIECT DE HOTǍRÂRE Nr. 16 din 06.02.2023 pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local Bucov nr 92/15.11.2022 privind: aprobarea și implementarea proiectului „CENTRU DE COLECTARE SELECTIVĂ A DEȘEURILOR PRIN APORT VOLUNTAR ÎN COMUNA BUCOV JUDETUL PRAHOVA”

PROIECT DE HOTĂRÂRE NR. 15/19.01.2023 privind majorarea salariilor de bază personalului serviciului gospodărie comunală începând cu data de 1 ianuarie 2023

PROIECT DE HOTARARE NR.14/19 ianuarie2023 privind avizarea și aprobarea utilizării excedentului înregistrat la sfârșitul exercițiului bugetar 2022, cât și a excedentului reportat din anii anteriori , pentru anul 2023

PROIECT DE HOTĂRÂRE NR. 13/19.01.2023 privind aprobarea bugetului local de venituri și cheltuieli al comunei Bucov pe anul 2023 ,bugetul clubului sportiv Bucov,lista de investiții aferentă anului 2023, estimări buget local al comunei Bucov pentru anii 2024-2026

PROIECT DE HOTĂRÂRE nr.12/19.01.2023 privind clasificarea unor terenuri în categoria drumuri de interes local, străzi și înscrierea în cartea funciară a dreptului de proprietate publică în favoarea comunei Bucov, județul Prahova

PROIECT DE HOTĂRÂRE NR 11/18.01.2023 privind aprobarea contului de execuție la data de 31 decembrie 2022 al Clubului Sportiv Bucov

PROIECT DE HOTARARE NR .10/18.01.2023 privind aprobarea contului de execuție la data de 31 DECEMBRIE 2022

PROIECT DE HOTARARE NR.9 / 18 ianuarie 2023 privind aprobarea numărului asistenților sociali ai persoanelor cu handicap pentru anul 2023 precum și raportul de activitate aferent anului 2022

PROIECT DE HOTARARE NR.9 / 18 ianuarie 2023 privind aprobarea numărului asistenților sociali ai persoanelor cu handicap pentru anul 2023 precum și raportul de activitate aferent anului 2022

PROIECT DE HOTĂRÂRE NR.7 / 18 ianuarie 2023 privind aprobarea Planului de acțini sau de lucrări de interes local pentru repartizarea orelor de muncă efectuate de beneficiarii de venit minim garantat în anul 2023 precum si de cei care au de efectuat ore de munca în folosul comunitații

PROIECT DE HOTARARE NR.6 / 18.01.2023 privind aprobarea prelungirii contractului de comodat nr 1088 /2006 prin act adițional pentru punctul sanitar CMI Zaharia Elena , din satul Chițorani , comuna Bucov

PROIECT DE HOTARARE NR.5 /18.01.2023 privind aprobarea prelungirii contractului de comodat nr 1087 /2006 prin act adițional pentru punctul sanitar CMI Strîmbeanu Corina , din satul Chițorani , comuna Bucov

PROIECT DE HOTARARE NR.4/17 ianuarie2023 privind aprobarea utilizării sumei de 520.000 lei din excedentul bugetar rezultat la sfârșitul anului 2022, pentru anul 2023 în sumă 16.443.122,41 lei ca sursă de finanțare a cheltuielilor de dezvoltare

PROIECT DE HOTĂRÂRE nr.3/6 ianuarie 2023 privind aprobarea intabulării unor terenuri și completarea inventarului bunurilor care aparțin domeniului public al comunei Bucov, județul Prahova în vederea efectuării unor lucrări de investiții publice

PROIECT de HOTĂRÂRE Nr.2/5 ianuarie 2023 privind aprobare PUZ–extindere intravilan (S =66911mp) pentru zonă instituții și servicii și schimbare destinație teren din zona locuințe în zona instituții și servicii și zona căi de comunicații ( Sstud=78830 mp ) comuna Bucov, sat Chițorani, sat Valea Orlei, NC 27683 (T73, parcela A3085, V3084, V3084/1, V3082/3,V3079, V3069, P3093,P3065,De3094,De3079/1, De3069/2,De3083), NC 30317(T72Dr3086), NC 31507 (T77, Np3404), NC 943(T73Cc3091), strada I C Bratianu (NC27721) , strada Ion Gheorghe Duca (NC 25975) strada Alexandru Averescu (NC 31944)

PROIECT de HOTĂRÂRE NR. 1 / 5.01.2023 privind acoperirea definitivă din excedentul bugetului local al deficitului secțiunii dezvoltare

Proiecte de Hotărâri 2022

Proiect de Hotărâre Nr.107 / 20.12.2022 (privind preluarea în domeniul public al comunei Bucov, a unor rețele de canalizare și predarea acestora în administrarea ”SC Apă și Canal Bucov SRL”)

Proiect de Hotărâre Nr.106 / 14.12.2022 (privind aprobarea retragerii dreptului de folosință gratuită a terenurilor primite în baza Legii nr.15/2003 și atribuirea unor terenuri persoanelor solicitante care îndeplinesc condițiile de atribuire prevăzute de lege dar și de Regulamentul aprobat prin HCL nr.77/23.09.2022)

Proiect de Hotărâre Nr.105 / 14.12.2022 (privind stabilirea impozitelor și taxelor locale pe anul 2023)

Proiect de Hotărâre Nr.104 / 14.12.2022 (privind aprobarea rectificării bugetului local de venituri și cheltuieli al comunei Bucov pe anul 2022)

Proiect de Hotărâre Nr.103 / 14.12.2022 (privind aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2022 al Clubului Sportiv Bucov )

Proiect de hotarare Nr.102 / 13.12.2022 (privind aprobarea reţelei şcolare ce va funcţiona în anul şcolar 2023-2024 în comuna Bucov, judeţul Prahova)

Proiect de Hotărâre Nr.101 / 22.01.2022 (privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici la obiectivul de investiții ”Modernizare Strada Iuliu Maniu, strada Vasile Goldiș, comuna Bucov, județul Prahova, faza PT”)

Proiect de Hotărâre Nr.100 / 17.11.2022 privind aprobarea închirierii suprafeței de 1354 mp societății OMV Petrom SA pentru realizarea proiectului ”Lucrări de abandonare Sonda Petrolieră 331 MPC Boldești

Proiect de Hotărâre Nr.99 / 17.11.2022 privind aprobarea închirierii spațiului cu destinația de cabinet medical din incinta dispensarului Pleașa,societății SC MADRADENT SRL

Proiect de Hotărâre Nr.98 / 17.11.2022 ajustarea tarifelor practicate de ADI ”Parteneriatul pentru managementul deșeurilor –Prahova”

Proiect de Hotărâre Nr.97 / 17.11.2022 privind aprobarea protocolului de colaborare cu MMSS –PROIECT HUB DE SERVICII MMSS-SIIMMSS

Proiect de Hotărâre Nr.96 / 17.11.2022 modificarea și completarea HCL Bucov nr. 68/2022 privind asocierea Comunei Bucov cu Judetul Prahova si celelalte localitati in vederea constituirii Asociaţiei de dezvoltare intercomunitară "Mobilitate Prahova”

Proiect de Hotărâre Nr.95 / 17.11.2022 privind introducerea în domeniul privat a unor imobile –terenuri primite de la societatea ECO-FERM SRL prin contractul de schimb autentificat sub nr. 2779/26 septembrie 2022

Proiect de Hotărâre Nr.94 / 17.11.2022 privind rectificarea bugetului local de venituri și cheltuieli pe anul 2022

Proiect de Hotărâre Nr.93 / 15.11.2022 aprobarea și implementarea proiectului ”Centru de colectare selectivă a deșeurilor prin aport voluntar în comuna Bucov, județul Prahova„

Proiect de Hotărâre Nr.92 / 15.11.2022 privind trecerea unor bunuri imobile din domeniul privat al comunei Bucov în domeniul public al comunei Bucov, judetul Prahova

Proiect de Hotărâre Nr.91 / 14.10.2022 privind aprobarea încheierii unui acord de parteneriat între Consiliul Județean Prahova și UAT comuna Bucov în vederea realizării, reabilitării , extinderii și modernizării unor obiective de investiții în sistemul de alimentare cu apă și canalizare destinate îmbunătățirii sănătății publice și mediului în conformitate cu îndeplinirea obligațiilor privind gestionarea apelor uzate și accesul populației la apă potabilă

Proiect de Hotărâre Nr.90 / 14.10.2022 privind implementarea proiectului ”Achiziție autoutilitară basculabilă în comuna Bucov, județul Prahova”

Proiect de Hotărâre Nr.89 / 14.10.2022 alegerea președintelui de ședință

Proiect de Hotărâre Nr.88 / 28.10.2022 acordarea unui sprijin material fam. Ilie Neculai în vederea renovării locuinței

Proiect de Hotărâre Nr.87 / 25.20.2022 privind aprobarea casării autoturismului Dacia break PH- 08- PCB

Proiect de Hotărâre Nr.86 / 24.10.2022 validarea Dispoziției nr.284/27.09.2022 a primarului comunei Bucov , județul Prahova privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2022

Proiect de Hotărâre Nr.85 / 24.10.2022 privind acordarea unui stimulent financiar și a Certificatului Nunții de Aur fmiliilor care împlinesc 50 de ani de căsătorie

Proiect de Hotărâre Nr.84 / 17.10.2022 privind trecerea unor bunuri imobile din domeniul privat al comunei Bucov în domeniul public al comunei Bucov, judetul Prahova

Proiect de Hotărâre Nr.83 / 17.10.2022 privind mandatarea primarului comunei Bucov, dl SAVU ION ,să voteze în Adunarea Generală a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară ”Ținutul Vinului” , statutul modificat și completat

Proiect de Hotărâre Nr.82 / 17.10.2022 privind aprobarea actualizării indicatorilor tehnici economici la obiectivul de investiții ”Modernizare rețea de drumuri de interes local în comuna Bucov, județ Prahova

Proiect de Hotărâre Nr.81 / 17.10.2022 privind actualizarea Strategiei de Dezvoltare Locală 2021-2028

Proiect de Hotărâre Nr.80 / 07.10.2022 privind atestarea domeniului public

Proiect de Hotărâre Nr.79 / 23.09.2022 privind repartizarea reprezentanților Consiliului Local al comunei Bucov în Consiliile de Administrație și în Comisiile pentru Evaluarea și asigurarea Calității , din unitățile de învățământ preuniversitare de stat pentru anul școlar 2022-2023

Proiect de Hotărâre Nr.78 / 23.09.2022 privindalegerea președintelui de ședință

Proiect de Hotărâre Nr.77 / 19.09.2022 privind aprobarea Regulamentului pentru stabilirea metodologiei cadru de repartizare a terenurilor atribuite în baza Legii 15/2003 privind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea unei locuinţe proprietate personală, republicată, cu modificările și completările ulterioarprivind introducerea în domeniul privat al comunei Bucov, județul Prahova , a unor imobile

Proiect de Hotărâre Nr.76 / 19.09.2022 privind rectificarea bugetului local de venituri și cheltuieli –adoptată cu 17 voturi”pentru”

Proiect de Hotărâre Nr.75 / 24.08.2022 privind aprobarea modificării organigramei si statului de personal pentru aparatul de specilitate al primarului comunei Bucov

Proiect de Hotărâre Nr.74 / 24.08.2022 privind aprobarea unui schimb de terenuri –

Proiect de Hotărâre Nr.73 / 24.08.2022 privind introducerea în domeniul privat al comunei Bucov, județul Prahova , a unor imobile

Proiect de Hotărâre Nr.72 / 24.08.2022 privind rectificarea bugetului local de venituri și cheltuieli –adoptată cu 17 voturi”pentru

Proiect de Hotărâre Nr.71 / 24.08.2022 aprobarea execuției bugetului de venituri și cheltuieli, a Clubului Sportiv Bucov, la data de 30 iunie 2022

Proiect de Hotărâre Nr.70 / 24.08.2022 venituri și cheltuieli a comunei Bucov, la data de 30 iunie 2022

Proiect de Hotărâre Nr.69 / 17.08.2022 privind aprobarea emiterii unei scrisori de garanție –adoptată cu 17 voturi ”pentru”

Proiect de Hotărâre Nr.68 / 17.08.2022 privind asocierea unității administrativ-teritoriale Comuna Bucov cu Județul Prahova și localitățile: Ploiești, Băicoi, Boldești-Scăieni, Plopeni , Ariceștii Rahtivani, Blejoi, Valea Călugărească, Berceni, Bărcănești, Brazi, Păulești, Râfov, Târgșoru Vechi și constituirea Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „Mobilitate Prahova” pentru serviciul de transport public local

Proiect de Hotărâre Nr.67 / 17.08.2022 privind aprobarea participarii la ”Programul privind creşterea eficienţei energetice a infrastructurii de iluminat public si a devizului general estimativ pentru proiectul “ EFICIENTIZAREA ENERGETICA A INFRASTRUCTURII DE ILUMINAT PUBLIC IN COMUNA BUCOV, JUDETUL PRAHOVA -Solutia 1”

Proiect de Hotărâre Nr.66 / 11.07.2022 privind alegerea președintelui de ședință

Proiect de Hotărâre Nr.65 / 11.07.2022 privind aprobarea indicatorilor tehnico economici la obiectivul de investiții ”Construire teren minifotbal , amenajare parc și loc de joacă , împrejmuire teren , sat Pleașa , comuna Bucov, județ Prahova, faza P.T” –

Proiect de Hotărâre Nr.64 / 11.07.2022 privind aprobarea indicatorilor tehnico economici la obiectivul de investiții ”Construire teren minifotbal , amenajare loc de joacă, împrejmuire teren –cartier Iulia Hașdeu , sat Bucov, comuna Bucov, județul Prahova , faza P.T”

Proiect de Hotărâre Nr.63 / 11.07.2022 privind aprobarea modificării organigramei și statului de personal al aparatului de specialitate al primarului comunei Bucov, județul Prahova 2022

Proiect de Hotărâre Nr.62 / 28.06.2022 privind rectificarea bugetului local de venituri și cheltuieli pe anul 2022

Proiect de Hotărâre Nr.61 / 23.06.2022 privind predarea către Ministerul Lucrarilor Publice , Dezvoltării și Administrației prin CNI SA a amplasamentului și asigurarea condițiilor în vederea executării obiectivului de investiții ”Construire creșă medie,sat Bucov,comuna Bucov, județul Prahova

Proiect de Hotărâre Nr.60 / 20.06.2022 privind aprobarea accesării Programului privind sprijinirea eficienței energetice și a gestionării integrate a energiei în structura de iluminat public , finanțat de A.F.M pentru ”Extindere iluminat public în cartierele de tineri –comuna Bucov, sat Bucov, Județul Prahova

Proiect de Hotărâre Nr.59 / 20.06.2022 privind aprobarea depunerii proiectului ~Construire piste de bicicletă în comuna Bucov Județúl Prahova–în cadrul apelurilor de proiecte PNRR/2022/C10 , componența 10 –Fondul Local prin Planul Național de Redresare și reziliență

Proiect de Hotărâre Nr.58 / 20.06.2022 privind aprobarea încheierii unui contract de comodat pentru spațiul –Sală Sport Bucov , în vederea desfășurării unor activități sportive

Proiect de Hotărâre Nr.57 / 20.06.2022 privind aprobarea taxei speciale de salubrizare și a Regulamentului de instituire și administrare a taxei speciale de salubrizare pentru unitatea administrativ-teritorială comuna Bucov

Proiect de Hotărâre Nr.56 / 20.06.2022 privind încheierea unui act adițional la contractul de consultanță juridică încheiat cu dl avocat Stoica Iulian

Proiect de Hotărâre Nr.55 / 20.06.2022 privind rectificarea bugetului local de venituri și cheltuieli pe anul 2022

Proiect de Hotărâre Nr.54 / 08.06.2022 privind completarea Hotărârii nr.49-20 mai 2021

Proiect de Hotărâre Nr.53 / 08.06.2022 privind aprobarea planului urbanistic zonal ” SCHIMBARE DESTINAȚIE TEREN (6009MP) DIN ”ZONA MIXTĂ SERVICII, STRUCTURI TURISTICE ȘI SPAȚII VERZI AMENAJATE, ODIHNĂ, AGREMENT” ȘI EXTINDERE INTRAVILAN (118.817 MP) PENTRU ”ZONA INSTITUȚII ȘI SERVICII ”ȘI ZONA DE COMUNICAȚII RUTIERE” PENTRU APLASARE COMPLEX TURISTIC ȘI DE AGREMENT (Sstud=124.996 mp)adoptată cu 14 voturi ”pentru”

Proiect de Hotărâre Nr.52 / 08.06.2022 privind aprobarea Regulamentului pentru acordarea titlului de ’’Cetățean de onoare al comunei Bucov’’-adoptată cu 14 voturi”pentru

Proiect de Hotărâre Nr.51 / 08.06.2022 privind conferirea titlului de „Cetăţean de onoare al comunei Bucov”Preasfințitului Părinte Timotei Prahoveanul - Episcop-vicar al Arhiepiscopiei Bucureștilor adoptată cu 13 voturi ”pentru”, 1 vot împotrivă

Proiect de Hotărâre Nr.50 / 08.06.2022 privind conferirea titlului de „Cetăţean de onoare al comunei Bucov” Preafericitului Părinte Daniel (Ciobotea),Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române –adoptată cu 13 voturi ”pentru”, 1 vot împotrivă

Proiect de Hotărâre Nr.49 / 25.05.2022 privind aprobarea alipirii a două terenuri în suprafață totală de 10.568 mp aparținând domeniului privat al comunei Bucov , județul Prahova

Proiect de Hotărâre Nr.48 / 19.05.2022privind aprobarea întocmirii studiului de fezabilitate pentru lucrarea de investiții ”Construire sală desport in satul Pleașa , comuna Bucov, județul Prahova

Proiect de Hotărâre Nr.47 / 19.05.2022 privind aprobarea indicatorilor tehnico economici la obiectivul de investiții ”Construire teren fotbal și spațiu de joacă , sat Bucov, comuna Bucov, județ Prahova

Proiect de Hotărâre Nr.46 / 25.05.2022 privind aprobarea rectificării bugetului local de venituri și cheltuieli al comunei Bucov pe anul 2022 , estimări 2023-2025

Proiect de Hotărâre Nr.45 / 19.05.2022 privind aprobarea devizului general și actualizarea indicatorilor tehnico economici la faza de proiect tehnic și detalii de execuție ai obiectivului de investiții ”Executare trotuare dalate , podețe și rigole în comuna Bucov, sat Bucov, județ Prahova

Proiect de Hotărâre Nr.44 / 19.05.2022 privind aprobarea încheierii unui acord de partneriat cu SC Ecoferm SRL în vederea elaborării unei documentații PUZ pe teritoriul UAT Bucov

Proiect de Hotărâre Nr.43 / 19.05.2022 privind rezilierea contractului de constituire a dreptului de superficie nr.1978/05.10.2020 încheiat cu SC Izaledi Events SRL

Proiect de Hotărâre Nr.42 / 19.05.2022 privind aprobarea prelungirii duratei contractului de concesiune nr.4431/23.06.2005 încheiat cu CMI Dr Zaharia Elena

Proiect de Hotărâre Nr.41 / 19.05.2022 privind acordarea unui ajutor de urgență

Proiect de Hotărâre Nr.40 / 12.05.2022 privind trecerea din domeniul privat al unității administrativ-teritoriale comuna Bucov în domeniul public al unității adminsitrativ teritoriale comuna Bucov a unor imobile terenuri intravilane

Proiect de Hotărâre Nr.39 / 12.05.2022 privind aprobarea proiectului ”Elaborarea în format GIS a documentelor de amenajare a teritoriului și de planificare urbană, a comunei Bucov, județul Prahova” și a cheltuielilor aferente , în vederea finanțării acestuia în cadrul Planului Național de Redresare și Reziliență al României , Componenta C10 –Fondul Local

Proiect de Hotărâre Nr.38 / 12.05.2022 privind aprobarea proiectului ”Sistem inteligent de management local în comuna Bucov, județul Prahova ” și a cheltuielilor aferente , în vederea finanțării acestuia în cadrul Planului Național de Redresare și Reziliență al României , Componenta C10-Fondul Local

Proiect de Hotărâre Nr.37 / 12.05.2022 privind alegerea președintelui de ședință

Proiect de Hotărâre Nr.36 / 28.04.2022 privind predarea către Ministerul Lucrărilor Publice , Dezvoltării și Administrației prin Compania Națională de Investiții ”C.N.I” S.A , a amplasamentului și asigurarea condițiilor în vederea executării obiectivului de investiții ” Construire creșă medie , sat Bucov, comuna Bucov, județul Prahova

Proiect de Hotărâre Nr.35 / 26.04.2022 privind aprobarea execuției bugetului de venituri și cheltuieli, a Clubului Sportiv Bucov, la data de 31 martie 2022

Proiect de Hotărâre Nr.34 / 26.04.2022 privind execuția bugetului local de venituri și cheltuieli , a comunei Bucov, la data de 31 martie 2022

Proiect de Hotărâre Nr.33 / 26.04.2022 privind aprobarea situaíilor financiare anuale la data de 31 decembrie 2021 pentru SC ”APĂ ȘI CANAL BUCOV ”SRL

Proiect de Hotărâre Nr.32 / 21.03.2022 privind însușirea documentației cadastrale de alipire a trei parcele de teren situate în Tarla nr.99 , parcela A 4115, A 4118, comuna Bucov, județul Prahova

Proiect de Hotărâre Nr.31 / 17.03.2022 privind asocierea comunei Bucov cu Consiliul Județean Prahova și unele unități administrativ teritoriale din județul Prahova în vederea constituirii Asociației de Dezvoltare Intercomunitară ”Ținutul Vinului”

Proiect de Hotărâre Nr.30 / 17.03.2022 privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al SC Apă și Canal Bucov SRL pe anul 2022

Proiect de Hotărâre Nr.29 / 01.03.2022 privind aprobarea încheierii unui acord de parteneriat cu SC ECOFERM SRL în vederea elaborării unei documentații PUZ pe teritoriul UAT Bucov–inițiat de dl primar Savu Ion

Proiect de Hotărâre Nr.28 / 01.03.2022 privind aprobarea devizului general și actualizarea indicatorilor tehnico-economici la faza de Proiect Tehnic și Detalii de Execuție ai obiectivului de investiții” Executare trotuare dalate, podețe și rigole ” în comuna Bucov, sat Bucov, județul Prahova ”

Proiect de Hotărâre Nr.27 / 01.03.2022 privind desemnarea unui reprezentant al consiliului local , care face parte din Comisia de evaluare a probei de interviu , din cadrul concursului pentru ocuparea funcțíilor de director și de director adjunct la Școlile Gimnaziale din comuna Bucov , județul Prahova

Proiect de Hotărâre Nr.26 / 01.03.2022 privind asocierea comunei Bucov cu Consiliul Judetean Prahova și unele unități adminsitrativ teritoriale în vederea constituirii Asociației de Dezvoltare Intercomunitară ”Mobilitate Prahova”

Proiect de Hotărâre Nr.25 / 01.03.2022 privind aprobarea rectificării bugetului local de venituri și cheltuieli pe anul 2022

Proiect de Hotărâre Nr.24 / 07.02.2022 privind aprobarea majorării tarifelor pentru închiriere buldoexcavator CASE și foraj longitudinal cu foreză mecanică prestate de SC Apă și Canal Bucov SRL -inițiat de dl primar Savu Ion

Proiect de Hotărâre Nr.23 / 28.01.2022 Hotărârea nr.21 privind aprobarea contului de execuție al comunei Bucov la 31 decembrie 2021

Proiect de Hotărâre Nr.22 / 28.01.2022 privind aprobarea contului de execuție al Clubului Sportiv Bucov la data de 31 decembrie 2021

Proiect de Hotărâre Nr.21 / 28.01.2022 privind avizarea și aprobarea utilizării excedentului anilor precedenți în anul 2022

Proiect de Hotărâre Nr.20 / 28.01.2022 privind aprobarea bugetului local de venituri și cheltuieli pe anul 2022 al Clubului Sportiv Bucov

Proiect de Hotărâre Nr.19 / 28.01.2022 privind acordarea unui mandat special în ADI ”Parteneriatul pentru Managementul Deșeurilor Prahova” ;

Proiect de Hotărâre Nr.18 / 26.01.2022 pivind tilizarea sumei de 80.000 lei din excedent

Proiect de Hotărâre Nr.17 / 12.01.2022 privind aprobarea bugetului local de venituri și cheltuieli al comunei Bucov pe anul 2022, lista de investiții aferentă anului 2022 , estimări buget local al comunei Bucov pentru anii 2023-2025

Proiect de Hotărâre Nr.16 / 11.01.2022 privind aprobarea utilizării sumei de 80.000 lei din excedentul bugetar rezultat la sfârșitul anului 2021, pentru anul 2022 în sumă de 17.829.431,44 lei ca sursă de finanțare a cheltuielilor de dezvoltare –adoptată cu 17 voturi”pentru”

Proiect de Hotărâre Nr.15 / 11.01.2022 privind aprobarea întocmirii Studiului de fezabilitate pentru proiectul ”Extindere rețea canalizare menajeră , sat Bucov, comuna Bucov, județ Prahova ” – adoptată cu 17 voturi ”pentru”

Proiect de Hotărâre Nr.14 / 11.01.2022 privind aprobarea documentațiilor de dezmembrare a unor imobile, proprietatea comunei Bucov – adoptată cu 17 voturi ”pentru”

Proiect de Hotărâre Nr.13 / 11.01.2022 privind aprobarea efectuării lucrării de investiție „extindere gaze strada Iulia Hașdeu”, sat Bucov, comuna Bucov , județul Prahova–– adoptată cu 17 voturi ”pentru”

Proiect de Hotărâre Nr.12/10.01.2022 privind aprobare D.A.L.I. pentru ”Modernizare drumuri în satul Bighilin, comuna Bucov, județul Prahova” –– adoptată cu 17 voturi ”pentru

Proiect de Hotărâre Nr.11 / 10.01.2022 privind transmiterea dreptului de concesiune, din contractul nr.2531/26.03.2007, încheiat cu SC AMP INVEST SRL – adoptată cu 17 voturi ”pentru”

Proiect de Hotărâre Nr.10 / 10.01.2022 privind organizarea rețelei școlare, pentru anul școlar 2022-2023,la nivelul comunei Bucov, județul Prahova- adoptată cu 17 voturi ”pentru

Proiect de Hotărâre Nr.9 / 10.01.2022 privind aprobarea Planului de acțiuni și lucrări de interes local, pe anul 2022, pentru repartizarea orelor de muncă, prestate lunar de către persoanele apte de muncă , din familiile beneficiare de ajutor social, de persoanele care au de efectuat zile de muncă în folosul comunității -adoptată cu 17 voturi ”pentru”

Proiect de Hotărâre Nr.8 / 10.01.2022 privind nominalizarea reprezentanților Consiliului Local, în comisia pentru evaluarea secretarului general al comunei Bucov , județul Prahova -- adoptată cu 17 voturi ”pentru”

Proiect de Hotărâre Nr.7 / 10.01.2022 privind menținerea , la nivelul lunii decembrie 2021,a salariilor de bază , indemnizațiilor de care beneficiază personalul primăriei Bucov -- adoptată cu 17 voturi ”pentru

Proiect de Hotărâre Nr.6 / 10.01.2022 privind aprobarea încheierii unui act adițional, la contractul de comodat nr.1087 din 3 februarie 2006, încheiat cu d.na doctor Strîmbeanu Corina - adoptată cu 17 voturi ”pentru”

Proiect de Hotărâre Nr.5 / 10.01.2022 privind aprobarea încheierii unui act adițional, la contractul de comodat nr.1088 din 3 februarie 2006, încheiat cu d.na doctor Zaharia Elena - adoptată cu 17 voturi ”pentru

Proiect de Hotărâre Nr.4 / 06.01.2022 privind aprobarea numărului asistenților sociali ai persoanelor cu handicap, pentru anul 2022, precum și raportul de activitate pentru anul 2021 –adoptată cu 17 voturi ”pentru”

Proiect de Hotărâre Nr.3 / 06.01.2022 privind privind alegerea președintelui de ședință, pentru perioada februarie-aprilie 2022 –adoptată cu 15 voturi , 2 abțineri

Proiect de Hotărâre Nr.2 / 04.01.2022 privind acoperire excedent

Proiect de Hotărâre Nr.1 / 04.01.2022 privind validare dispozitie 352/22.12.2021

Proiecte de Hotărâri 2021

 

Proiect de Hotărâre Nr.81 / 15.10.2021 (privind aprobarea cererii de finanțare și a devizului general estimativ pentru depunerea la Ministerul Dezvoltării , Lucrărilor publice și Administrației a proiectului privind obiectivul:”Modernizare și extindere rețea de canalizare în cartierele Tineretului și Iulia Hașdeu, comuna Bucov, județul Prahova”)

Proiect de Hotărâre Nr.80 / 15.10.2021 (privind aprivind aprobarea cererii de finanțare și a devizului general estimativ pentru depunerea la Ministerul Dezvoltării , Lucrărilor Publice și Adminstrației a proiectului privind obiectivul ”Extindere rețea de alimentare cu apă în cartierele Tineretului și Iulia Hașdeu , comuna Bucov, județul Prahova”)

Proiect de Hotărâre Nr.79 / 15.10.2021 (privind aprobarea cererii de finanțare și a devizului general estimativ pentru depunerea la Ministerul Dezvoltării , Lucrărilor Publice și Adminsitrației a proiectului privind obiectivul”Modernizare drumuri cartierele Tineretului și Iulia Hașdeu , comuna Bucov-județul Prahova”)

Proiect de Hotărâre Nr.78 / 11.10.2021 (privind participarea comunei Bucov la ”Programul privind sprijinirea eficienței energetice și a gestionării inteligente a energiei electrice în infrastructura de iluminat public derulat de Adminsitrația Fondului pentru Mediu cu proiectul investițional:Modernizarea sistemului de iluminat public prin creșterea eficienței energetice a corpurilor de iluminat și prin gestionarea inteligentă a energiei electrice în infrastructura de iluminat public, din comuna Bucov, județul Prahova)

Proiect de Hotărâre Nr.77 / 11.10.2021 (privind acceptarea angajamentului de plată transmis de către ROSAL GRUP S.A., referitor la eșalonarea redevenței restante, aferentă “Contractului de Delegare prin concesiune a Gestiunii Activității de Colectare, Transport și Transfer a Deșeurilor Municipale în zonele: 2 Boldești-Scăeni și 6 –Valea Doftanei, nr. 1792/13023 din 13.09.2016 sau rezilierea contractului încheiat între Asociația de Dezvoltare Intercomunitară “Parteneriatul pentru Managementul Deșeurilor –Prahova” și ROSAL GRUP S.A”)

Proiect de Hotărâre Nr.76 / 11.10.2021 (privind aprobarea/neaprobarea documentației ”Delegare de gestiune activitatea de administrare a depozitului de deșeuri municipale Boldești Scăeni în cadrul SMID PRAHOVA”-)

Proiect de Hotărâre Nr.75 / 11.10.2021 (privind aprobarea participării comunei Bucov la ”Programul privind reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră în transporturi , prin promovarea infrastructurii pentru vehicule de transport rutier nepoluant din punct de vedere energetic:stații de reîncărcare pentru vehicule electrice”)

Proiect de Hotărâre Nr.74 / 11.10.2021 (privind aprobarea întocmirii documentației și efectuarea lucrării ”Modernizare și mărire capacitate stație epurare”)

Proiect de Hotărâre Nr.73 / 11.10.2021 (privind aprobarea contului de execuție la data de 30 septembrie 2021 al Clubului Sportiv Bucov)

Proiect de Hotărâre Nr.72 / 11.10.2021 (privind aprobarea contului de execuție la data de 30 septembrie 2021 al comunei Bucov pe anul 2021)

Proiect de Hotărâre Nr.71 / 11.10.2021 (privind rectificarea bugetului local de venituri și cheltuieli al comunei Bucov, pe anul 2021)

Proiect de Hotărâre Nr.70 / 07.10.2021 (privind aprobarea solcitării de prelungire a scrisorii de garanție din partea F.N.G.C.I.M.M. SA IFN, în vederea obținerii avansului pentru proiectul integrat ”Modernizare rețea drumuri de interes local în comuna Bucov, județul Prahova –adoptata cu 14 voturi ”pentru”)

Proiect de Hotărâre Nr.69 /21.09.2021 (privind rectificarea bugetului local de venituri și cheltuieli)

Proiect de Hotărâre Nr.68 / 21.09.2021 (privind aprobarea prețului de furnizare al apei potabile , a serviciilor de canalizare , a taxelor și tarifelor practicate de SC APĂ ȘI CANAL BUCOV SRL)

Proiect Hotărâre Nr.67 / 21.09.2021 (privind repartizarea reprezentanților Consiliului Local al comunei Bucov în Consiliile de Administrație și în Comisiile pentru Evaluarea și asigurarea Calității , din unitățile de învățământ preuniversitare de stat pentru anul școlar 2021-2022)

Proiect de Hotarare Nr.66 / 20.08.2021 (privind aprobarea inchirierii prin atribuire directa catre OMV PETROM a suprafeței de 9937 mp teren pentru ”punere in siguranta conducta gaz”)

Proiect de Hotarare Nr.65 / 20.08.2021 (privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici la obiectivul de investiții ”Executare trotuare dalate, podețe , rigole”)

Proiect de Hotarare Nr.64 / 20.08.2021 (alegerea presedintelui de sedinta august-sept –oct 2021)

Proiect Hotarare Nr.63 / 07.07.2021 (privind aprobarea primirii cu titlu gratuit a unui autoturism marca Hyunday Tucson și casarea autoturismului vechi Dacia Breack - inițiat de dl viceprimar Nicolescu Nicolae -16 voturi ~pentru~)

Proiect de Hotarare 62 / 07.07.2021 (aprobare cont executie club sportiv)

Proiect de Hotarare Nr.61 / 07.07.2021 (privind aprobarea contului de execuție al comunei Bucov la 30 iunie 2021 - adoptata cu 16 voturi ~pentru~)

Proiect de Hotărâre Nr.60 / 07.10.2021 (privind aprobarea rectificării bugetului local de venituri și cheltuieli al comunei Bucov pe anul 2021)

Proiect de Hotărâre Nr.59 / 07.07.2021 (privind aprobarea achiziționării unei cositoare ce se montează la tractor precum și a unei mașini de tocat crengi si resturi vegetale)

Proiect de Hotărâre Nr.58 / 07.07.2021 (privind aprobarea construirii unei platforme betonate , lângă stația de epurare, în vederea depozitării temporare a gunoaielor și vegetației uscate)

Proiect de Hotărâre Nr.57 / 07.07.2021 (privind aprobarea participării și ascocierii în cadrul Programului ”South-Muntenia Energy Efficiency for Public Buildings Investment Programme ” și de co-finanțare a cheltuielilor eligibile și neeligibile finanțate prin Program proporțional cu valoarea estimată a cheltuielilor aferente proiectelor cuprinse în Anexa 1 Portofoliu de proiecte pre-cerere de finanțare BEI precum și de aprobare a Acordului de parteneriat între comuna Bucov și Județul Prahova)

Proiect de Hotărâre Nr.56 / 07.07.2021 (privind asocierea comunei Bucov cu Consiliul Județean Prahova în vederea constituirii Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Investiții Teritoriale Integrate Ținutul Buzăului, Prahovei și Vrancei)

Proiect de Hotărâre Nr.55 / 07.06.2021 (privind împrejmuirea cu gard a unui teren în suprafață de 3 ha, proprietatea comunei Bucov, situat în Tarlaua 92, parcela 3999 )

Proiect de Hotărâre Nr.54 / 07.06.2021 (privind aprobarea montării unor indicatoare de interzicere și restricție pe unele străzi din comuna Bucov, județul Prahova)

Proiect de Hotărâre nr.53 / 23.06.2021(privind aprobarea închirierii unor spații situate în imobile aflate în domeniul public al Comunei Bucov, în vederea amplasării unor echipamente bancare automate (ATM)

Proiect de Hotărâre Nr.52 / 23.06.2021 (privind aprobarea indicatorilor tehnico economici la obectivul de investiții ”Modernizarea străzilor Alexandru Lăpușneanu, Petru Rareș,Regina Maria, Regele Ferdinand și a drumurilor laterale aferente străzilor Regele Carol I , Mircea cel Bătrân, Dimitrie Cantemir din satul Pleașa,comuna Bucov , județ Prahova -inițiat de dl primar Savu Ion)

Proiect de Hotărâre Nr.51 / 21.05.2021 (privind aprobarea încheierii unui acord de parteneriat cu SC ECOFERM SRL în vederea elaborării unei documentații PUZ pe teritoriul UAT Bucov-17 voturi ~pentru~)

Proiect de Hotărâre  Nr.50 / 27.04.2021 (privind aprobarea participării și ascocierii în cadrul Programului ”South-Muntenia Energy Efficiency for Public Buildings Investment Programme ” și de co-finanțare a cheltuielilor eligibile și neeligibile finanțate prin Program proporțional cu valoarea estimată a cheltuielilor aferente proiectelor cuprinse în Anexa 1 Portofoliu de proiecte pre-cerere de finanțare BEI precum și de aprobare a Acordului de parteneriat între comuna Bucov și Județul Prahova)

Proiect de Hotărâre Nr.49 / 27.04.2021 (privind aprobarea constituirii dreptului de superficie cu titlu oneros asupra unor terenuri inventariate în domeniul privat al comunei Bucov în favoarea unor persoane fizice sau juridice)

Proiect de Hotărâre Nr.48 / 27.04.2021 (privind aprobarea situațiilor financiare anuale ale sc apă și canal bucov srl la data 31 decembrie 2020 precum și bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2021)

Proiect de Hotărâre Nr.47 / 27.04.2021 (privind aprobarea încheierii unui Act Adițional la Contractul de Concesiune nr.7131/05.09.2006)

Proiect de Hotărâre Nr.46 / 26.04.2021 (pentru numirea membrilor în Comitetului Director al Clubului Sportiv Bucov)

Proiect de Hotărâre Nr.45 / 26.04.2021 (privind aprobarea prelungirii duratei contractului de concesiune nr 4431/23.06.2005 încheiat cu CMI Zaharia Elena

Proiect de Hotărâre Nr.44 / 26.04.2021 (privind aprobarea numărului maxim de posturi pentru anul 2021)

Proiect de Hotărâre Nr.43 / 26.04.2021 (privind aprobarea rectificării Bugetului local de Venituri şi Cheltuieli al comunei Bucov pe anul 2020

Proiect de Hotărâre Nr.42 / 26.04.2021 (privind aprobarea procedurii de acordare a eşalonărilor la plată a creanţelor bugetare
restante datorate bugetului local de către persoanele fizice şi persoanele juridice care au calitatea de contribuabili ai bugetului local al Comunei Bucov)

Proiect de Hotărâre Nr.41 / 26.04.2021 (privind achiziționarea de mobilier rural în următoarele spații: dispensare, cămine culturale, școli, grădinițe, primărie (în toate satele comunei)

Proiect de Hotărâre Nr.40 / 26.04.2021 (privind alegerea presedintelui de sedinta mai-iulie 2021)

Proiect de Hotărâre Nr.39 / 13.04.2021 (privind aprobarea contului de execuție la data de 31 MARTIE 2021 al Clubului Sportiv Bucov )

Proiect de Hotărâre Nr.38 / 13.04.2021 (privind aprobarea contului de execuție al Clubului Sportiv Bucov la data de 31 martie 2021)

Proiect de Hotărâre Nr.37 / 13.04.2021 (privind aprobarea contului de execuție al comunei Bucov la 31 martie 2021)

Proiect de Hotărâre Nr.36 / 13.04.2021 (privind aprobarea bugetului local de venituri și cheltuieli pe anul 2021 al Clubului Sportiv Bucov)

Proiect de Hotărâre Nr.35 / 13.04.2021 (privind avizarea și aprobarea utilizării excedentului anilor precedenți în anul 2021)

Proiect de Hotărâre Nr.34 / 13.04.2021 (privind aprobarea bugetului local de venituri și cheltuieli al comunei Bucov pe anul 2021, lista de investiții aferentă anului 2021 , estimări buget local al comunei Bucov pentru anii 2022)

Proiect de Hotărâre Nr.33 / 07.04.2021 (privind aprobarea indicatorilor tehnico economici la obectivul de investiții ”extindere sistem de distribuție gaze naturale în satul Bighilin , comuna Bucov, județul Prahova” -inițiat de dl viceprimar Nicolescu Nicolae)

Proiect de Hotărâre Nr.32 / 07.04.2021 (privind aprobare P.U.Z schimbare parțială destinație teren din zona locuințe în zonă instituții publice și servicii de interes general, zona spațiilor verzi și zonă căi de comunicație și parcelare teren (S=24561 mp) pentru amplasare locuințe și funcțiuni complementare (Sstud 28858 mp) în comuna Bucov, sat Bucov, NC 25388 (strada Iulia Hașdeu) , NC 23054 (drum), NC 23055 tarla 2, parcela Ps102 -inițiat de dl primar Savu Ion)

Proiect de Hotărâre Nr.31 / 07.04.2021 (privind aprobare -P.U.Z modificare reglementări urbanistice și parcelare teren pentru amplasare cartier rezidențial –comuna Bucov, sat Bucov, nr. cadastrale 21700,25073,tarla 99, parcelele A4115, A 4118 , strada Tineretului (NC21687), Dc 4074(NC24120)- inițiat de dl primar Savu Ion)

Proiect de Hotărâre Nr.30 / 07.04.2021 (privind aprobarea documentației de urbanism Plan Urbanistic Zonal (PUZ) și Regulament Local de Urbanism (RLU): PUZ schimbare destinație teren (S=1157 mp) din subzonă căi de comunicație feroviară în zonă instituții și servicii și zonă spații verzi pentru amplasare biserică ortodoxă și amenajare scuar (Sst=5538 mp) în comuna Bucov, sat Pleașa , nr cadastrale 25025,25026,25347, tarla 42, parcela A1829, nr cadastral 26024 (strada Fabricilor ),nr cadastral 24423(strada Dimitrie Cantemir) , nr cadastral 25960 (strada 1 Mai) -inițiat de dl viceprimar Nicolescu Nicolae)

Proiect de Hotărâre Nr.29 / 07.04.2021 (privind aprobarea indicatorilor tehnico economici la obiectivul de investiții ”Modernizarea străzilor Costache Negruzzi, Vasile Alecsandri,Mișcă Costică,Emil Cioran-sat Bucov și DE 3751, stadionului-sat Chițorani, comuna Bucov, județ Prahova, faza D.A.L.I)

Proiect de Hotărâre Nr. 28 / 07.04.2021 (privind aprobarea indicatorilor tehnico economici la obiectivul de investiții ”Modernizarea străzii Bărcăneasa,a drumurilor laterale aferente străzii Alexandru Averescu și ulițelor 1,2,3,4 aferente străzii Iuliu Maniu din satul Chițorani și a străzii Ion Ghe. Duca –sat Valea Orlei, comuna Bucov, județ Prahova –faza DALI)

Proiect de Hotărâre Nr. 27 / 07.04.2021 (privind aprobarea indicatorilor tehnico economici la obectivul de investiții ”Modernizarea străzilor Eugen Ionescu, Barbu Ștefănescu Delavrancea, Nichita Stănescu,Octavian Goga,George Coșbuc, Nicolae Labiș și strada laterală –Mihai Eminescu din satul Bucov , comuna Bucov , județ Prahova -inițiat de dl primar Savu Ion)

Proiect de Hotărâre Nr.26 (privind aprobarea plantării de copaci, în spațiile publice aflate în administrarea Primăriei Bucov)

Proiect de Hotărâre Nr.25 / 25.03.2021 (privind aprobarea prin atribuire directă a unor suprafețe de pajiste, neînchiriate, proprietate privata a UAT BUCOV, cuprinse în amenajamentul pastoral)

Proiect de Hotărâre Nr.24 / 25.03 (privind aprobarea întocmirii Planului Urbanistic Zonal (PUZ) – SCHIMBARE DESTINAȚIE TEREN (6009 mp ) DIN ZONĂ MIXTĂ SERVICII, STRUCTURI TURISTICE ȘI SPAȚII VERZI AMENAJATE, ODIHNĂ, AGREMENT ” ȘI EXTINDERE INTRAVILAN (118817 mp) pentru ”ZONĂ INSTITUȚII ȘI SERVICII ”ȘI ZONĂ CĂI DE COMUNICAȚII RUTIERE ”PENTRU AMPLASARE COMPLEX TURISTIC ȘI DE AGREMENT (S.stud.=124996 mp)

Proiect de Hotărâre Nr.23 / 25.03.2021 (privind numirea dlui Tănase Ionuț, șef birou financiar contabil în consiliul director al F=Fundații Constantin Stere)

Proiect de Hotărâre Nr.22 / 25.03.2021 (privind aprobarea suplimentării numărului de coșuri stradale, pentru deșeuri, din comuna Bucov, Județul Prahova)

Proiect de Hotărâre Nr.21 / 25.03.2021 (privind aprobarea implementării proiectului Bugetare participativă pentru Bucov și a Regulamentului de desfășurare în Comuna Bucov, județul Prahova)

Proiect de Hotărâre Nr.19 / 25.03.2021 (privind aprobarea Strategiei de dezvoltare locală a comunei Bucov pentru perioada 2021-2028)

Proiect de Hotărâre Nr.18 / 25.03.2021 (privind aprobarea acordului între comuna Bucov și Unitatea Administrativ Teritorială Județul Prahova în vederea realizării documentațiilor tehnico – economice pentru investiția „Extindere rețea de distribuție gaze naturale în unele localități din Județul Prahova”)

Proiect de Hotărâre Nr.17 / 15.02.2021 (privind închirierea directă a unei suprafețe de pășune cuprinsă în amenajamentul pastoral - trup Bucov)

Proiect de Hotărâre Nr.16 / 15.02.2021 (privind aprobarea încheierii unui contract de asociere cu SC Apă și Canal Bucov SRL în vederea realizării obiectivului Modernizare alimentare apă și canalizare - comuna Bucov, județul Prahova)

Proiect de Hotărâre Nr.15 / 15.02.2021 (privind amplasarea unor indicatoare rutiere de avertizare pe drumul comunal 159)

Proiect de Hotărâre Nr.14 / 15.02.2021 (privind organizarea rețelei școlare a unităților de ănvățământ preuniversitar din raza teritorială a localității pentru anul școlar 2021-2022 în vederea fundamentării proiectului planului de școlarizare)

Proiect de Hotărâre Nr.13 / 15.02.2021 (privind acceptarea ofertei de donație a teren ului în suprafață de 387 mp situat în comuna Bucov, sat Bucov, strada Tineretului, Nr.cadastral 27752)

Proiect de Hotărâre Nr.12 / 15.02.2021 (privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare al aparatului de specialitate al primarului comunei Bucov, organigrama și ștatul de personal)

Proiect de Hotărâre Nr.11 / 15.02.2021 (privind aprobarea contului de execuție la data de 31 decembrie 2020 al Clubului Sportiv Bucov)

Proiect de Hotărâre Nr.10 / 13.01.2021 (privind aprobarea contului de execuție la data de 31.12.2020)

Proiect de Hotărâre Nr.9 / 13.01.2021 (privind aprobarea Planului de acțiuni sau de lucrări de interes local pentru repartizarea orelor de muncă efectuate de beneficiarii de venit minim garantat în anul 2021)

Proiect de Hotărâre Nr.8 / 12.01.2021 (privind nominalizarea reprezentanților Consiliului Local în comisia pentru evaluarea secretarului general al comunei Bucov)

Proiect de Hotărâre Nr.7 / 12.01.2021 (privind menținerea la nivelul lunii decembrie 2020 a salariilor de bază, indemnizațiilor de care beneficiază personalul primăriei Bucov)

Proiect de Hotărâre Nr.6 / 1201.2021 (privind aprobarea prelungirii contractului de comodat Nr.1088 / 2006 prin act adițional pentru punctul sa.nitar CMI Zaharia Elena, din satul Chițorani, Comuna Bucov)

Proiect de Hotărâre Nr.5 / 12.01.2021 (privind aprobarea prelungirii contractului de comodat Nr.1087 / 2006 prin act adițional pentru punctul sanitar CMI Strimbeanu Corina, din satul Chițorani, Comuna Bucov)

Proiect de Hotărâre Nr.4 / 11.01.2021 (privind aprobarea numărului asistenților sociali ai persoanElor cu handicap pe anul 2021 precum și raportul de activitate pentru anul 2020)

Proiect de Hotărâre Nr.3 / 11.01.2021 (privind alegerea președintelui de ședință pentru perioada februarie-aprilie 2021)

Proiect de Hotărâri Nr.2 / 06.01.2021 (privind acoperirea definitivă din excedentul bugetului local al deficitului secțiunii dezvoltare)

Proiect de Hotărâre Nr.1 / 06.01.2021 (privind validarea Dispoziției 442 din 22.12.2020 a primarului comunei Bucov, județul Prahova privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2020)

Proiecte de Hotărâri 2020

Proiectul ordinii de zi pentru Ședință Consiliu Local 21.01.2020 (din 14.01.2020)

 

 

 

Contact

                Comuna Bucov
 
Judeţul Prahova
Str.Constantin Stere 1
  Tel: 0244 275 046
  Fax 0244 275 170
   
  Trimite-ne un e-mail

Curs Valutar

Copyright © 2024 Primaria Bucov. Toate drepturile rezervate.
Joomla! este software liber, distribuit sub licența GNU General Public License.